Skip to main content

WARNING: unbalanced footnote start tag short code found.

If this warning is irrelevant, please disable the syntax validation feature in the dashboard under General settings > Footnote start and end short codes > Check for balanced shortcodes.

Unbalanced start tag short code found before:

“cycleway=lane OR cycleway=share_busway) AND oneway=yes)]z toho 157 km jednosměrek (značka B2) [(residential OR living_street OR pedestrian) oneway=yes] z toho 11 km (51 ulic) cykloobousměrek (značky B2+E12) [opposite] Mapy: Všechny obousměrky v Brně a Všechny známé stojany na kola (…”

Tento článek je součástí seriálu pravidelných příspěvků od roku 2010, které popisují zejména změny k lepšímu v brněnských ulicích, tentokrát za celý rok 2019. Tento rok je charakterizován rušením funkčních opatření v centru, zmařených stavebních úprav a realizací opatření na okraji města s nízkým přínosem a dopadem.
Dřívější změny jsou k nahlédnutí pod štítkem změny. O většině jsme průběžně informovali na našem facebooku. Finanční přehled všech staveb od první stavby v 90. letech naleznete v článku Co buduje radnice.

Rušení cyklo-obousměrek Veselá, Radnická, Mendlovo nám. a Gorkého (-700 m)

V průběhu roku 2019 byly postupně zrušeny v rámci rozšiřování rezidentního parkování nebo rekonstrukcí ulic cyklo-obousměrky Veselá (2015-květen 2019), Rumiště (2014-2019), Radnická (2015-říjen 2019), Mendlovo nám. (2010-listopad 2019) a Gorkého (2014-prosinec 2019) s původně i plánovanou novou cykloobousměrkou A.Nováka, v celkové délce 1,6 km (1,0 stávajících a 0,6 již schválených). Podrobnosti najdete v samostatných článcích (Válka…, PČR požaduje…, Odstraňuje…, Ohrožuje…). Po dlouhých a vleklých jednání se podařilo zachovat cyklo-obousměrku Mlýnskou, možná část Veselé a nekonkrétní příslib obnovy obousměrky z úst náměstka padl na Mendlovo nám. Rušení souvisí se změnou úřednických postech PČR JmK 2017 a má dopad na JmK, kde nyní neplatí (respektive platí libovůle) předpisy Ministerstva dopravy TP 179. To povede k rušení dalších cyklo-obousměrek a téměř zamezí jejich dalšímu rozšiřování. Proto je skrze množství darů na náš účet v přípravě žaloba, která bude podána v lednu 2020.

Délky cyklo-obousměrek v dotčených ulicích v metrech:

ulice (úsek)Předpoklad z 2018Rušení po létě 2019Kompromis zima 2019pozn
stavrozšířenístavrozšířenístavrozšíření
Veselá (vč. Solniční)3600002600kompromis stanoven 10.02.2020
01-10/2020 zde probíhá rekonstrukce na horkovod
Radnická11000000navráceno do původní podoby 16.5.2020 na základě rozsudku
Mlýnská (Rumiště-Dornych)1600001600kompromis již realizován 7.11.2019
Rumiště16000000navráceno do původní podoby 16.5.2020 na základě rozsudku
Gorkého1603300000v jednání s radním Kratochvílem 05/2020
A. Nováka01300000v jednání s radním Kratochvílem 05/2020
Mendlovo nám.20000000z obav DPMB expost po novém stanovení, navráceno do původní podoby 16.5.2020 na základě rozsudku
(kompromis stanoven 22.4.2020)
(navržen 21.2.2020)
celkem1150460004200

Duální infrastruktura na ul. Chodská (Šumavská-Tábor, 900 m)

Rekonstrukce Chodské v délce 900 m mezi Šumavskou a Táborem umožnilo zrealizovat první duální infrastrukturu v Brně. Duální znamená, že je legální jízda po chodníku i vozovce. Běžně užíváno v Rakousku a Německu tam, kde nelze vytvořit jednotné ideální podmínky pro všechny lidi na kolech. Na vozovce byly vyznačeny piktogramy a „stezka pro cyklisty“ se změnila na „stezku pro chodce“ s vjezdem cyklistů. Rychlí a sebevědomí mohou jet po vozovce, pomalí a defenzivní po chodníku. Tím však výčet pozitiv končí a stavba nese řadu typických nectností:
• Piktokoridory jsou namalovány v dveřní zóně (ve směru do centra). Namísto šířkového uspořádání zvoleném v územním řízení 2,0+4,25+3,75+2,5 se do realizace dostalo zcela mylné 2,0+3,75+3,75+2,5 což je v rozporu s předpisem TP179. Ve směru z centra jsou pak parkovací stání 2,5 m široká (proti obvyklým 2,0 m), ale řidičům není vodorovným značením napovězeno, že je žádoucí parkovat co nejdále od vozovky. Půlmetrová zóna má sloužit jako bezpečnostní odstup cyklisty a parkujícího vozidla.
• Původně měly být místo piktokoridorů zavedené výrazně lepší víceúčelové pruhy, ale aktivním přičiněním PČR se tak bohužel nestalo.
• Dále do centra už nemá opatření provázanost, pokračuje jen „stezka pro cyklisty“.
• Všech 8 míst křížení chodníku s vozovkou, především s vedlejšími uličkami, zůstalo ve stejném stavu a počtu jako z roku 1995, kdy stezka vznikla. Bez vyznačených přejezdů, sjíždí se na výšku vozovky, některé nové obruby mají i 5 cm.

StDZ

Promarněná rekonstrukce Údolní (Grohova-Klácelova, 500 m) a Křižíkova (1300 m)

Údolní je tak třetí promarněná šance v řadě na kvalitní rekonstrukci páteřní ulice, která by ji posunula na soudobý standard – tedy zohlednění potřeb a zajištění bezpečnosti všech účastníků dopravy. Vznikl zde nefunkční a morálně překonaný piktokoridor a to jen v části délky ulice a jen do kopce. Můžeme ji proto smutně zařadit za stejně nepovedené ulice Milady Horákové 2015 a Minskou 2016. Podrobně je to již rozebráno v samostatném článku.
Ulice Křižíkova prošla kompletní rekonstrukcí a mohla získat cyklopruhy. Od nich však město ustoupilo na základě ústní fabulace PČR o jejich nebezpečnosti.

Cyklopruhy a piktogramy Žebětín-Bystrc (Hostislavova-Vejrostova-Odbojářská, 2700 m)

Cyklopruhy (červená plná), a piktokoridory (červená tečkovaná) na infrastrukturní mapě Prahou na kole.

Mezi středem Žebětína a Bystrcí je vzdálenost 5,6 km (Křivánkovo nám. – nám. 28. dubna). Právě zde byla v říjnu vyznačena (při 50 km/h) kombinace cyklopruhů, piktogramů, ale i nic asi ve 40 % délky. Po Hostislavově jezdí ve všední den asi 3.000 aut/den a 150 cykl/den, po Odbojářské je to již 13.000 aut/den a 150 cyklistů/den. Jak to tak bývá, tam kde jsou počty aut vyšší, je opatření nižší kvality (vynechávky v křižovatkách, piktokoridory místo pruhů). Původně měly být místo piktokoridorů víceúčelové pruhy, ale přičiněním rozmarů PČR tam bohužel nejsou.

Přehled:
• 2,7 km cyklopruh Hostislavova-Vejrostova-Odbojářská
• 0,6 km piktogranmy ul. Odbojářská
• 2,3 km žádné opatření, zejména:
• 0,6 km Hostislavova v úseku Křivánkovo nám.-Chrpova,
• 1,0 km Hostislavova v úseku Říčanská-Ečerova a
• 0,5 km Odbojářská v úseku Vondrákova-nám. 28. dubna.

StDZ; Foto: P. Gábrlík

Cyklostezka Žebětín-Holedná (Vrbovecký mlýn-Stará dálnice, 1600 m)

Situace polních cest.

V roce 2017 v rámci Dáme na vás vznikl projekt na stavbu cyklostezky za 0,7 mil Kč, tedy vlastně jak vyasfaltovat 1,6 km polních cest pod kopcem Pekárna vzešlých z dřívějších pozemkových úprav 1995-2007. Projekt se na městě zalíbil a tak se v roce 2019 od září do prosince za 14,3 mil. Kč na poli objevili i některé dříve rozorané cesty.
Původní nápad na oddělenou cyklostezku z Žebětína na Holednou mimoúrovňově (skrze stávající podjezd historické polní cesty) míjející Starou dálnici je skvělý. Realizace po chaoticky na poli vytyčených pozemcích města je však dopravně horší a snižuje nijak vysokou atraktivitu obnovené spojky obory Holedná s ul. Kohoutovickou (tzv. etapy 1 tj. asi 750 m dlouhá výhodní část). Nepřekročitelná podmínka projektů v „Dáme na vás“, stavět pouze na zcela městských pozemcích, se ukazuje pro liniové stavby jako jsou cyklostezky nevhodná a snaha utratit připravené peníze alespoň za něco, co má v názvu cyklostezka, je pak pro politiky příliš vysoká.

Dopojení Chrlic na cyklostezku podél Dvorského potoka (130 m)

Cyklostezka Svratecká má jednu z odboček jižně od ČOV Modřice také do Chrlic. Tuto odbočku od Chrlic však ještě oddělovala ul. Davídkova, což je takový obchvat městské části. V rámci rekonstrukce průsečné křižovatky Davídkova × Rebešovická na okružní vzniklo napojení cyklostezky na ul. Rebešovickou v délce 130 m za 2,9 mil. Kč. Trochu však zamrzí, že na křížení cyklostezky se silnicí chybí tak elementární značka jako je přejezd pro cyklisty.
StDZ1 StDZ2

Přejezd Cejl-Zábrdovická (Svitavská trasa)

Po roce oprav se v prosinci znovu otevřel opravovaný Zábrdovický most přes Svitavu vč. ulic na obě strany v délce asi 100 m. Původně v tomto úseku měly vzniknout víceúčelové pruhy, nakonec zůstalo jen při krátké stezce přes most a k tomu pár piktogramů. Žádné provázání na nedávno rekonstruovanou Francouzskou nebo obousměrnou Lazaretní.
Co se podařilo realizovat je přejezd pro cyklisty vč. ostrůvku a obstojných rozhledů pro pohyb. Některé obruby se podařilo zcela zapustit na 0 cm, některé tvrdošíjně ukazují 3 cm, na Brno dobrý.
Výhledové zbudování podjezdu pod mostem je technicky limitováno zárubní zdí koryta řeky na jihu, světlou výškou k hladině pod mostem u kraje ~2,8 m, u středu řeky díky klenuté mostovce o něco více (min. podjezdná výška je 2,5m). Světlá výška k hladině pod novou pěší lávkou je bezpečných ~3,7 m.
StDZ

Sdružený přejezd Černovická

Přibližně v září 2019 byl vyznačen druhý (v Brně) sdružený přejezd pro cyklisty na stávajícím signalizovaném přechodu hlavní Svitavské cyklotrasy. Postačila jen výměna skel a vyznačení na vozovce.
StDZ1, STDZ2; Foto: J. Kos

Postavený, ale nevyznačený přejezd Maloměřický most (Svitavská trasa)

Přibližně v květnu byla dokončena rekonstrukce Valchařské vč. části Dolnopolní u Maloměřického mostu přes Svitavu. Byla zde stavebně připravena úprava přejezdu závlekem za smyčkou tramvaje (chodník š=6m, místo pro přecházení š=5m, navazující chodník š=4m). V poslední fázi však PČR změnila názor a je z toho jen chodník pro přistávání letadel.

původní StDZ s přejezdem i finální bez; Foto: M. Lahoda

Připravované projekty

Stavby v realizaci:
• PPOB při ul. Sokolova (podjezd cyklostezky pod ul. Sokolova)
• Sčítače cyklistů a chodců s totemem na mostě u Reneneské
• Cyklostezka Slatina-Šlapanice

Z připravovaných akcí lze očekávat tyto realizace:
• víceúčelový pruh Hostislavova (Žebětín-Bystrc)
• jednostranný (stoupací) cyklo-pruh (případně doplněný piktogramy) E. Přemyslovny-Dlouhá, Osová, Pisárecká
• cyklo-obousměrky Veselá (Skrytá-Solniční) verze II. , Solniční (Veselá-Opletalova), Mendlovo nám. verze II.
• podjezd cyklostezky Svitavská (ul. Hladíkova) – 2020+
• cyklostezka Svitavská (Kaštanova-Černovická) – 2020+
• a další stavební akce naleznete v článku: Co buduje radnice

Získalo podporu ITI: Výzva č. 60: IROP, SC 1.2 Podpora cyklodopravy VI
• PZ Cyklostezka Brno–Jinačovice–Kuřim, úsek R1
• PZ Cyklostezka Kuřim – Veverská Bítýška I, II etapa
• PZ Cyklostezka Čebín–Drásov
• MČ Brno-Chrlice, cyklostezka z ul. Davídkova po p.č. 3117

Sumarizace cyklistické infrastruktury

Délka komunikací v Brně je 1003 km (vč. dálnic a silnic I., II. a III. třídy; dle Ročenky dopravy vydané BKom 2015):

 • z toho 20 km dálnic (spravuje ŘSD) [BKom 2015]
 • z toho 46 km silnic I. třídy (spravuje ŘSD) [BKom 2015]
 • z toho 118 km silnic II. a III. třídy (spravuje Jihomoravský kraj) [BKom 2015]
 • z toho 820 km místních komunikací (spravuje město Brno) [BKom 2015]
  • z toho cca 46 km cyklostezek (značky B11/C8/C9/C10) [highway=cycleway OR cycleway=track]
  • z toho 16 km ulic s cyklopruhy (značky IP19, IP20) [(cycleway=lane OR cycleway=share_busway) + 0,5×(„cycleway:right“ OR „cycleway:left“) OR ((cycleway=lane OR cycleway=share_busway) AND oneway=yes)]
  • z toho 157 km jednosměrek (značka B2) [(residential OR living_street OR pedestrian) oneway=yes]
   • z toho 11 km (51 ulic) cykloobousměrek (značky B2+E12) [opposite]

Mapy: Všechny obousměrky v Brně a Všechny známé stojany na kola (mapy jsou stále aktuální, nezastarávají od publikace článku).

Napište komentář