Skip to main content

Tento článek je součástí seriálu pravidelných příspěvků, které od roku 2010 popisují zejména změny k lepšímu v brněnských ulicích, tentokrát za celý rok 2023. Tento rok lze shrnout jako dosti chudý, došlo na několik metrů oprav, legalizaci několika chodníků, přibyly necelé dva kilometry obousměrek a byl učiněn pokus o zklidnění přednádraží. O většině jsme průběžně informovali na našem facebooku. Finanční přehled všech staveb od první stavby v 90. letech naleznete v článku Co buduje radnice. Dřívější články jsou k nalezení pod štítkem změny.

Oprava cyklotrasy Svitavská u bývalého závodu Šmeral (Brno-střed, 200 m)

V roce 2021 vyhrál projekt v práci PaRo (Dáme na vás) s cílem opravit část ze 700 m cyklotrasy vedoucí podél Svitavy, jde asi o 1/3 délky která je na městských pozemcích (a může tak být součástí PaRo). K položení nového asfaltového povrchu vč. přejezdů nepoužívané vlečky do závodu Šmeral došlo ve třech etapách v říjnu 2022, červenci 2023 a v říjnu 2023 za 2,5 mil Kč. Bláta tak bude méně a léta nehodový úsek cyklostezky tak z iniciativy občanů zmizí.

Zklidnění přednádraží (Brno-střed, 100 m)

V roce červnu 2023 město dokonalo nadějné zklidnění od tranzitní dopravy tvořící cca 75% motorové dopravy v ul. Nádražní. Ve směru západ bylo zakázáno odbočení do ul. Benešova (mimo cyklisty a dopravní obsluhu) a ve směru na východ byla zřízena pěší zóna (pěší zóna se v lednu 2024 změnila na nově zavedenou sdílenou zónu). Doplněn byl zákaz odbočení vlevo z Křenové na Benešovu (opět mimo cyklisty a dopravní obsluhu). Opatření na vymístění a zklidnění přednádražního prostoru bylo nadějné, ale realita je taková, že opatření nikdo nekontroluje a tak si každý jezdí jak chce.

Cyklostezka Svitavský náhon Mlýnská-Kalová (Brno-střed, 900 m)

V roce 2022 zbudoval developer 1. etapu a v dubnu 2023 pak 3. etapu cyklostezky v úseku Mlýnská-Zvonařka a Škrobárenská-Kalová (délky etap 1,2,3: 350+250+550 m). Pohledem investora CTP se má jednat o cyklo spojení jeho dvou areálů z rozkazu centrály v Holandsku, areálu Ponávka a areálu Vlněna. Žel prostřední klíčová 2. etapa zatím chybí, je v projekční přípravě a projednávání (v kompromisní variantě), bez které se těch pár metrů nedá moc používat ani lokálně a jedná se tak funkčně o vnitroareálový chodník. Mezi 1 a 2. etapou také chybí i jen prostý přejezd ulice Zvonařka, také není dokončena lokální a přirozená vazba na ulici Za Mostem a park Mariacela, kde je již připraven podjezd a prvních 100 m cyklostezky. Přestože podél náhonu je atraktivní prostředí vody i esteticky kvalitní budovy, technické provedení cyklostezky je malého komfortu, protože je provedena ve stísněných poměrech – byla budována až po výstavbě veškeré infrastruktury vč. budov areálů a rozhledy, šířky odstupy, oblouky jsou někdy minimální nebo žádné. Integrace do městského prostředí je omezená, ztráta předností natolik častá, že se jedná o úsekovou ghetizaci (tj. na cyklostezce jsi v bezpečí a rychlý, jenže ta po pár set metrech končí, zastav se a poraď si jak umíš).
Smyslem budováním cest je bezpečné propojování cílů (nejvíce jde o bydliště se školou/prací) a překonávání bariér (řek, silnic, železnic). Tato cyklostezka překovává jednu bariéru hlavní železniční trať, ale další neřeší ani nezlepšuje. Zatím zásadními bariérami je Zvonařka, Kalová a další mají s rozvojem výstavby přibýt: Řeznická, vjezd obchodu Lidl.
Cyklostezka však ani systémově nikam nevede – končí v polovině ulice Mlýnská a v polovině ulice Kalová – dál není nic. Možná v budoucnu v rámci realizací PPOPB povede severní směr dále na Křenovou a Tkalcovskou a na jihu na ulici Za mostem a Jeneweinovu, kdy spojí Svratku se Svitavou tangenciální trasou. Funkční využití bude ponejvíce rekreační, protože lidé v Brně se stále přepravují cestami radiálními.

Stoupací cyklopruh Lesnická (Brno-sever, jednosměrně 400 m)

V dubnu 2023 byl do části rekonstruované ulice Lesnická otevřené v roce 2021 doplněn stoupací cyklopruh v úseku Helfertova->Trávníky. Cyklopruh končí daleko od konce rekonstruovaného úseku a na začátku ho má doplnit cyklopruh Jugoslávská. Tento cyklopruh je v zastávce Tomanova doplněn bizarním obchvatem zastávky cyklostezkou a oddělený zábradlím. Logicky se zde nabízelo řešení převést cyklopruh po nástupní hraně vídeňským způsobem, což by zcela odpovídalo intenzitám cyklistů a cestujících MHD, rychlostem vozidel i počtu spojů. Cyklopruh tak doplňuje zcela chybně řešený směr z kopce dolů, kde jsou cyklisté nuceni jezdit s auty a v zastávkách přejíždět koleje, jeden z nejrizikovějších manévrů v Brně.

Piktokoridor Seifertova (Brno-sever, 1300 m)

Cyklopruh Seifertova byl městem připravován nejpozději v roce 2009. V roce 2020-2021 byla provedena rekonstrukce krajské silnice II/37915 ul. Seifertova, která spočívala pouze v přeasfaltování havarijního povrchu. Přestože všechny žádoucí úpravy profilu ulice jako ostrůvky a stíny mohly být provedeny obrubníky, byly nakonec z důvodu neochoty zpracovat příslušnou projektovou přípravu a déle si na ni počkat na povolení provedeny jen dopravním značením. V rámci přípravy rekonstrukce byl naplánován stoupací vyhrazený cyklopruh, který ale neprošel závazným stanoviskem PČR a zůstal z něj pouze piktokoridor do kopce.
V roce 2022 byla realizována úprava značení v režii města a v úseku Okružní-Halasovo nám (správně mělo opatření být v souhrn za rok 2022). Přestože zde už stanovisko PČR není závazné, přibyl další zbytečný oboustranný piktogramový koridor, přestože již 7 let zákon zná ochranný cyklopruh, který má stejné šířkové požadavky, ale větší bezpečnost. Opět tak zde nalezneme bizarní řešení na vozovce o min. šířce 13,0 m. Pro srovnání ulice Kounicova má šířku 9,0 m a je na ní nakreslen vyhrazený cyklopruh. Město na sběrné komunikaci preferovalo parkování zdarma po obou stranách (100+68 míst), řadící pruhy pro odbočování a na cyklistická opatření (pro 300 lidí na kole za den) zbylo okolo 2,0 m. Takže udělalo široké pruhy o šířce 4,0 m doplněné piktokoridorem, kde lze cyklistu legálně předjet pouze přejetím do protisměru přes plnou čáru. Ambicí města měla být bezpečnost pro 300 lidí na kole v podobě vyhrazeného pruhu než parkování zdarma pro 68 lidí.

Obousměrky Veselá, Jánská, Tomešova (Brno-střed, 250m+100m+100m), Bratislavská, Helfertova, Schodova, Zemědělská (Brno-sever, 320m+270m+100m+50m) a Podpěrova (Medlánky, 550m), celkem 1740m

Veselá
V dubnu 2023 byla realizován kompromisní návrh obousměrky Veselá z roku 2020 (navazující na soudy o ně z 2019), který vede krkolomně přes Českou a Středovou v úseku nám. Svobody-Skrytá. V říjnu 2023 byla po rekonstrukci ulice (po výměně horkovodu) realizována druhá část úsek Skrytá-Opletalova. Tím je kompromisní návrh z roku 2020 dokončen. V prosinci 2023 byla stanovena další úprava, která zobousměrní Veselou i v úseku Středova-Zámečnická s tím se po 5 letech snad kauza završí.

Jánská
Město v roce 2022 v rámci pokusu o zakázání průjezdu pěší zónou na křižovatce Masarykova × Jánská zřídilo jednosměrku na Jánské v úseku Poštovská-Pohořelec. Po podané námitce byla realizována v červnu 2023 obousměrka.

Tomešova
Tomešova vznikla v září 2023 a je na ní krásné, že o ni nikdo nemusel usilova. Prostě ji tam město udělalo v rámci jiného úkolu.

Bratislavská (část), Helfertova (část), Schodova (část), Zemědělská (část)
Tyto čtyři obousměrky vznikly jako pohrbci z popudu OD MMB ex post až po stanovovení OPS (rezidentní parkování). Zajímavá je alespoň část Bratislavské, byť se jedná jen o úsek Cejl-Soudní asi 1/3 délky celé ulice. Helfertova je zajímavá trasa, ještě kdyby vedla alespoň na Merhautovu. Schodová vede do schodů a Zemědělská je jen úprava průjezdnosti křižovatkou (Zemědělská×Jugoslávská). Ale díky za ně.

Podpěrova
Obousměrka Podpěrova vznikla po rekonstrukci ulice, sice končí slepě a nenavazuje na ulici Suchého, ale vznikla samovolně z popudu města a to se cení.

Legalizace vjezdu na lávky Bráfova, Sladkovského a mosty Kšírova, Rakovecká

Na stávající cyklostezku podél jižního konce Kníničské mezi autobusovou „zastávkou Svratecká“ a tramvajovou zastávkou „vozovna Komín“ navazuje od května 2022 nově chodník s povoleným vjezdem cyklistů až k lávce Bráfova. Vznikla osazením značek C7 spolu s textem „cyklo vjezd povolen“ a celkově mají obě opatření 1,9 km.
Lze se domnívat, že dlouhodobá poptávka veřejnosti mít cyklostezku mezi Komínem a Žabovřeskami na severním okraji ulice Kníničská byla naplněna realizací na okraji jižním. Zřejmě snadnější bylo prosadit právě tuto variantu, kde se sice moc nechodí, ale zároveň ani neexistuje příliš důvod po jižní straně jezdit – nejsou zde četnější cíle pro aktivity (bydlení, zaměstnání, volný čas) ani dobré vazby na okolí (na Kníničské je přechod na sever, na Žabořeské je lávka pro pěší na východ). Jakýsi význam tato trasa má, moc peněz nestála, tak tu s námi bude.

Foto: Ivana T., Petr G.

Vyznačení prostorů pro cyklisty v křižovatkách 8×

Město se rozhodlo do 8 křižovatek doplnit prostory pro cyklisty v křižovatkách (k problematice vyjádření PČR je zvláštní článek). Jsou to opatření bezbolestné a tedy snadno proveditelné s omezenými přínosy. Provedení piktogramů při pravém okraji na ul. Nádražní z křižovatky ven je ale vysloveně nebezpečné, neboť navádí řidiče motorových vozidel k těsnému předjetí v rozporu se zákonem (šířka v obrubě 3,75m, potřebná šířka cyklisty+odstup při předjíždení v zóně 30+šířka auta+2×odstup od obruby: tj. 1,0+1,0+2,0+2×0,25=4,5m):
Konečného náměstí (Veveří x Úvoz x Nerudova) V19 jen od Úvozu ze 4 + pikťáky
Moravské náměstí x Lidická V19 na 2 ramenech ze 4 + pikťáky
Husova x Joštova V19 jen od Šilingráku ze 4
Nádražní x Husova V19 jen od centra + pikťáky
Purkyňova x Herčíkova V19 na 2 ramenech ze 4 + pikťáky
Provazníkova x Jugoslávská, Mathonova V19 na 2 ramenech ze 4 + pikťáky
Úvoz × Tvrdého × Gorazdova V19 na 3 ramenech ze 4 + pikťáky
Chodská × Domažlická × Tábor V19 na 3 ramenech ze 4 + pikťáky

Stojany „U“ na 21 místech

V letošní roce tempo zpomalovalo proti letům 2020-2022, realizace byla technologií montování stojanů typu „∩“ v sestavách 2×U nebo 3×U trubek jako jeden kus, novým použitým modelem jsou stojany typu „П“. Letos bylo instalováno 62 profilů na 21 místech s kapacitou teoreticky pro 124 kol, z toho 5 míst vzniklo v rámci rekonstrukcí veřejných prostranství se stojany tvaru „П“ v šedé nebo černé barvě (Mendlovo nám. a park Božetěchova). Letošní stojany (csv API) naleznete na mapě 2023 tady. Všechny stojany v Brně vůbec jsou na mapě zde a celkem je zmapováno 374 míst se stojany typu „U“ (309 z nich bylo explicitně vybudováno městem) s počtem 1519 trubek „U“ a tím teoretickou kapacitou 3038.

Námitky a připomínky

Níže seznam námitek (zejména ke zjednosměrňování) a jejich vypořádání, v roce 2023 přibyla jedna (OPS Lerchova) a vyřešeny byly 2 (Jánská, Veselá):

ulicedatum námitkypředmětstavč.j. OD MMBodkaz na námitku
OPS 1-17 Lerchova14.6.2023zřízení obousměrek, které splňují předpisy (š=4,0m+)zamítnuto a slib že bude řešeno samostatně (17.7.2023)MMB/0252322/2023/KAUdocs
Jánská11.10.2022zachování obousměrnosti pro kolavyřešeno samostatně stanovením (22.5.2023)MMB/0450064/2022docs
Kroupova5.9.2021zachování obousměrnosti pro kolapodáno (6.9.2021), nestanoveno.MMB/0408820/2021/PERdocs
Slovinská (OPS Vackova)30.6.2021obnovení jednosměrkyvyřešeno samostatně stanovením 15.8.2022.MMB/0348216/2020/ZAVdrive
Slezská (OPS Sirotkova)6.4.2021zachování obousměrnosti pro kolavyjmuto z OPS a řešena samostatně stanovením 13.10.2021.MMB/05221152-2/2020/VOSdocs
M.Steyskalové (OPS Sirotkova)6.4.2021zachování obousměrnosti pro kolazamítnutoMMB/05221152-2/2020/VOSdocs
Korejská (OPS Zborovská)6.4.2021zachování obousměrnosti pro kolavyřešeno samostatně stanovením 24.11.2021MMB/0026914-1/2021/VOSdocs
Opletalova18.9.2020rušení cykloobousměrkyvyřešeno novým návrhem 20.11.2020MMB/0348216/2020/ZAVdrive
Merhautova16.7.2020absence cykloopatření, zavedení dveřní zóny, BESIPzamítnutoMMB/0237408/2020/ZAVdrive
Mlýnská (OPS Špitálka)23.6.2020zachování cyklopruhuvyjmuto z OPS a řešeno samostatně, zřejmě s vjezdem do Vlněny mezi budovami D a E.MMB/0095922-2/2020/VOSdrive
Palírenská23.6.2020zachování obousměrnosti pro kolanestanoveno – dle pasportuMMB/0198776/2020/HAdrive
Davídkova9.1.2020doplnění přejezdu pro cyklisty a další opatřenízamítnuto do 15.4.2022MMB/0526691/2019/ZAVdrive
Vsetínská9.1.2020zachování obousměrnosti pro kolazamítnuto – dle pasportuMMB/0522422/2019/HAdrive
Rebešovická6.1.2020doplnění přejezdu pro cyklisty a další opatřenízamítnuto 15.3.2021MMB/0502558/2019/HAdrive
Nádražní24.12.2019rušení přechodu pro chodcezamítnutoMMB/0234642-1-0/2019/VOSdrive
Havlíčkova16.12.2019zachování obousměrnosti pro kolanestanoveno – dle pasportuMMB/0498552/2019/PALOdrive
Novolíšeňská7.12.2019zachování cyklopruhuzamítnuto – dle pasportuMMB/0485611/2019/HAdrive
Gorkého16.8.2019zachování obousměrnosti pro kola a plánované rozšíření po rekonstrukci ulicevyřešeno jako kompromis cykloobousměrky 26.11.2020MMB/0279547-1/2019drive
Mlýnská (úsek Rumiště-Dornych)15.8.2019zachování obousměrnosti pro kolanavráceno zpět na základě rozhodnutí souduMMB/0224369/2019drive
Rumiště15.8.2019zachování obousměrnosti pro kolanavráceno zpět na základě rozhodnutí souduMMB/0224369/2019drive
Mendlovo nám.15.8.2019zachování obousměrnosti pro kolanavráceno zpět na základě rozhodnutí soudu. Úprava místa stanovená 22.4.2020 nakonec nerealizována.MMB/0224291/2019drive
Veselá vč. Solniční31.7.2019zachování obousměrnosti pro kola a plánované rozšíření po rekonstrukci ulicevyřešeno jako kompromis 7.2.2020 cykloobousměrky, realizováno kompromisem v roce 2023, finální řešení stanoveno 1.12.2023. Dosud nerealizovánoMMB/0224294/2019drive
Radnická31.7.2019zachování obousměrnosti pro kolanavráceno zpět na základě rozhodnutí souduMMB/0224294/2019drive

Připravované projekty

Stavby v realizaci:
• Nábřeží Svratky etapa VI a VII (úsek ul. Ludmily Konečné-Holandská)

Z připravovaných akcí lze očekávat tyto realizace:

• cyklopruh Jugoslávská – stoupací
• cyklopruh Libušina třída+údolí – stoupací
• obousměrka Veselá – rozšíření
• cyklostezka Svitavská (Kaštanova-Černovická) – 2023+
• další stojany 2 mil Kč/rok
• stavba tramvaje na Lesnou
• a další stavební akce naleznete v článku: Co buduje radnice

Sumarizace cyklistické infrastruktury

Délka komunikací (odkaz ke konkrétnímu datu) v Brně je 1003 km (vč. dálnic a silnic I., II. a III. třídy; dle Ročenky dopravy vydané BKom 2015):

 • z toho 20 km dálnic (spravuje ŘSD) [BKom 2015]
 • z toho 46 km silnic I. třídy (spravuje ŘSD) [BKom 2015]
 • z toho 118 km silnic II. a III. třídy (spravuje Jihomoravský kraj) [BKom 2015]
 • z toho 820 km místních komunikací (spravuje město Brno) [BKom 2015]
  • z toho cca 56 km cyklostezek (značky B11/C8/C9/C10) [highway=cycleway OR cycleway=track]
  • z toho 15 km ulic s cyklopruhy (značky IP19, IP20) [(cycleway=lane OR cycleway=share_busway) + 0,5×(„cycleway:right“=lane OR „cycleway:left“=lane OR „cycleway:right“=share_busway OR „cycleway:left“=share_busway) OR ( (cycleway=lane OR cycleway=share_busway) AND oneway=yes)]
  • z toho 171 km jednosměrek (značka B2) [(residential OR living_street OR pedestrian) oneway=yes]
   • z toho 14 km (55 ulic) cykloobousměrek (značky B2+E12) [opposite]

Mapy: Všechny obousměrky v Brně a Všechny známé stojany na kola (mapy jsou stále aktuální, nezastarávají od publikace článku).
Vývoj infrastruktury za poslední dekádu (v km):

 cyklostezkacyklopruhyjednosměrky mimo ZÁKOSz toho cyklo-obousměrky
20123681422
2017431115910
2021511417011

Napište komentář