Skip to main content

Brno prostřednictvím KAM připravuje Brněnské stavební předpisy, které zpřesňují a rozšiřují množství zákonných podmínek pro výstavbu ve městě. KAM návrh předpisů rozeslal je pro získání připomínek. Víme jak je udělat lepší.

Návrh

V souladu s Generelem cyklistické dopravy a Plánem mobility města Brna požadujeme v Brněnských stavebních předpisech stanovit minimální počty míst pro uschování jízdních kol trvalých uživatelů staveb i jejich návštěvníků. 

Kryté volně přístupné boxy, Řevnice.

Navrhujeme, aby BSP obsahovaly požadavek na budování minimálních počtech parkovacích míst pro jízdní kola podle následujících kritérií:

 • Byty 1 místa na 50 m2 hrubé podlažní plochy.
 • Kanceláře, administrativní objekty 1 místo na 150 m2 hrubé podlažní plochy.
 • Obchody a obchodní centra 1 místo na 100 m2 hrubé podlažní plochy.
 • Průmysl, výroba, sklady 1 místa na 200 m2 hrubé podlažní plochy.
 • Vzdělávací zařízení 10 míst na 100 studentů.
 • Sportovní zařízení 2 místa na 100 návštěvníků.

Minimálně však 4 místa, každé desáté místo musí umožnit parkovat kola speciální (např. nákladní kola, přívěsy). Minimální rozměr parkovacího místa by měl být 1,5 m2, musí být vybaveno stojanem, či jiným zařízením umožňující uzamčení kola a místo musí být ochráněno před povětrnostními vlivy. Parkovací místa mohou být v objektu nebo mimo něj v rámci stavebního záměru, umožňující přímý vstup. Příjezd k místům musí být z ulice, bezbariérový a rozpoznatelný. Rozdělení parkovacích míst pro kola na vázané (dlouhodobé, pro trvalé uživatele staveb) a návštěvnické (krátkodobé) musí být stejné jako rozdělení parkovacích míst pro automobily viz příloha č. 2 Brněnských stavebních předpisů.

Kolárna pro studenty a učitele, MUNI. foto: Marek.

Odůvodnění

Město Brno si v Plánu udržitelné městské mobility z roku 2018 stanovilo cíl zvýšit podíl cyklodopravy na 12 % do roku 2050. Zároveň město v rámci Akčního plánu pro udržitelnou energii a klima (SECAP) učinilo závazek ke snížení emisí CO2 o 40 % do roku 2030. Pro oba tyto cíle je nezbytné dále navyšovat podíl aktivních dopravních módů, tj. pěší a cyklistické dopravy. S ohledem na tyto cíle máme za to, že současné požadavky na plochy pro odkládání a uschování jízdních kol, tak jak jsou nyní formulovány v konceptu Brněnských stavebních předpisů, jsou nedostatečné..

Současná formulace v konceptu stavebních předpisů „stavby se OBVYKLE vybavují plochami k odkládání jízdních kol“ a „místa pro uschování jízdních kol trvalých uživatelů staveb se ZPRAVIDLA zřizují“ vybízí k příliš volné interpretaci ze strany investorů.

Kolárna na kolejích, Praha. foto: Podolee

Přitom absence možnosti bezpečného parkování kola u cíle cesty je jedním z nejčastěji uváděných důvodů, proč se lidé na kole nedopravují nebo jim je brání používat více: parkování kol doma vnímá jako problém 21-25 % cyklistů, a 36 % potencionálních cyklistů. Parkování kola ve škole a zaměstnání vnímá jako bariéru 35 % cyklistů i potencionálních cyklistů. 


Ze současných lidí jezdících na kole nemá možnost si uložit bezpečně kolo v cíli cesty 60 % cyklistů. Zároveň nájemníci bytů nebo zaměstnanci firem mají velmi malou vyjednávací pozici měnit podmínky k parkování kol v již zrealizovaných stavbách.

Již v současnosti platný brněnský Generel cyklistické dopravy z roku 2010 uvádí:

“Doporučení počtu parkovacích míst podle lokality (podle holandských zkušeností – při průměrné dělbě dopravní práce 20% oproti 2% ve městě Brně, jsou hodnoty 10x nižší):

Kryté veřejně přístupné boxy, Řevnice.
 • Obchody a obchodní centra 4–8 míst na 1000 m2 obchodní nebo skladové plochy
 • Kanceláře 1–4 místa na 1000 m2 kancelářských ploch
 • Vzdělávací zařízení 30–80 míst na 1000 studentů
 • Sportovní zařízení 20–40 míst na 1000 návštěvníků
 • Nemocnice 20–50 míst na 1000 lůžek
 • Parky, koupaliště… 10–35 míst na 1000 uživatelů

Město by mělo přednostně budovat bezpečná parkovací zařízení v budovách magistrátu a městských institucích a vyžadovat budování těchto zařízení po velkých investorech u nákupních center, multifunkčních budov a velkých sportovních areálech. A také pamatovat na hlídaná místa pro kola ve všech hromadných garážích.”

V roce 2010, kdy byl dosud platný Cyklogenerel připraven, byl podíl cyklodopravy na přepravní práci v Brně 2 %. Dle Plánu udržitelné městské mobility je do roku 2030 cílem města dosáhnout podílu 6 % přepravy na kole a 2050 12 %. V roce 2022 však podíl cyklodopravy vzrostl již na 5 %. Lze tedy očekávat, že cíle 6 % bude dosaženo dříve a že podíly v letech 2030, resp. 2050 budou vyšší než plánované.

Vjezd do Ikea, Kodaň.

Jelikož životnost budov je přibližně 100 let a také vzhledem k indukci dopravy (tj. vznik poptávky na základě vytváření nabídky) je na místě pro očekávané hodnoty vytvářet dostatečné parkovací kapacity již dnes. Za tímto účelem je pro jednotlivé typy stavebních záměrů nezbytné stanovit konkrétní závazné minimální hodnoty počtu parkovacích míst. Obdobná pravidla již delší dobu   platí v západoevropských městech a zemích, z nich níže uvádíme několik konkrétních příkladů. Přiměřenost tohoto návrhu minimálních hodnot parkování do BSP vychází z rešerše stávající poptávky a nabídky vybraných lokalit v Brně a pro budoucí projekci růstu podílu cyklodopravy v dělbě přepravní práce jsou zvýšeny dvojnásobně.

 • V Brně má průměrný byt 3 obytné místnosti, 80m2 a 2,2 obyvatele (Sociologický výzkum bydlení v Brně 2019).Třetina brňanů vlastní kolo (Dělba přepravní práce 2022). To dělá ve stávajícím stavu 114m2 na jedno kolo.
 • Spielberk Office Centre na ul. Holandská má 110 míst (na povrchu) a 80.000m2 kancelářských ploch, což je asi 700m2 na 1 místo.
  Jedna věž v Šumavská tower má obydlených 15 pater po 650m2. Kolárna pro 25 v létě nestačí, počítám se 35 koly. Na 1 kolo 280m2.
 • LIDL dnes buduje 12 míst na 2500m2 HPP, tj. 200m2 na 1 místo.
 • Y-Soft 2014 25 lidí na kole s 2500m2 HPP, 100m2 na 1 místo. Thermofisher 2020 300 parkovacích míst na 5,8 ha HPP, což je asi 200m2 na 1 místo.
 • ZŠ Pavlovská má na 500 žáků 18 parkovacích míst. VUT FAST má cca 60 parkovacích míst pro 2500 studentů.
 • Koupaliště Dobrák má 24 míst na 18.000m2 plochy, Riviéra má 100 míst na teoretickou kapacitu 7500, 43.000m2 plochy, tj 1 místo na 75 návštěvníků.

Vzhledem k tomu, že vyžadovaná plocha místa pro jízdní kolo je pouhých 1,5 m2 oproti minimálním 12,5 m2 (2,5 m x 5 m) pro auto, celková vyžadovaná plocha pro kola je oproti ploše pro auta (již stanovené v BSP) vždy relativně malá, nepředstavuje tedy výraznou investiční zátěž při budování staveb.

Vídeň

Město Vídeň má podíl cyklodopravy 10 % a má plán pro  r. 2030: 12 %, pro 2050: 15 %. V roce 2023 ve svých stavebních předpisech (“Bauordnung für Wien”) stanovilo v § 119a pro novostavby domů s byty (vyjmuty jsou pouze rodinné domy o max. 2 bytech) povinnost postavit v rámci objektu 1 parkovací místo pro kola na 30 m2 užitné plochy bydlení. Takové parkovací místo musí být v rámci pozemku stavby s to v objektu nebo zahradě, musí být přístupné, uzamykatelné, odolávat povětrnosti. Každé desáté parkovací místo musí být vhodné i pro nákladní kola nebo přívěsy. Od požadavku lze upustit, pokud stavebník prokáže, že to není technicky možné, nebo je to ekonomicky nepřiměřené. Kancelářské a komerční objekty v § 120 mají rovněž za povinnost budovat parkovací místa pro kola, zde nejsou stanoveny žádné hodnoty.

Rotterdam

Město Rotterdam má podíl cyklodopravy 17 %. Nařízení platné od roku “Beleidsregeling Parkeernormen auto en fiets gemeente Rotterdam 2022” kde na každý 30 m2 bytu je nutné postavit 1 parkovací místo, minimálně však 2 na byt nebo 5 na rodinný dům. Podrobně jsou stanoveny požadavky na nebytové objekty a občanskou vybavenost v intervalu 0,5–15 parkovacích míst na 100 m2. Např. na 100 m2 kanceláře připadá 2 parkovací místa, u výrobního prostoru 1 parkovací místo, u divadel 8, u obchodů 3. Parkovací místa lze sdílet v průběhu dne k různým účelům. 

Povolena je výstavba parkovacího místa mimo stavbu do vzdálenosti 300 m v centru, mimo centrum 100 m, jinde 50 m. Nejméně 4 % míst musí umožnit parkování nákladních kol a podobných. Obsahuje technické specifikace bezbariérovosti koláren (viditelnost, přístupnost, sklon ramp, řešení otevírání).

Berlín

Berlín má podíl cyklodopravy 18 %. Aktuální stavební předpisy z roku 2016 (Bauordnung für Berlin) stanoví obecnou povinnost postavit parkovací místa pro kola a v podrobnostech odkazují na podřízený předpis Požadavky na garáže, stání pro auta a jízdní kola  (AV Stellplätze). Ty pak stanoví směrné (výchozí) hodnoty pro projekty na 100 m2 užitné plochy: např. pro bydlení 2–4 parkovací místa, kanceláře 0,5–1 parkovací místa, obchod 1–1,25 parkovacího místa, výroba a průmysl 0,5 parkovacího místa, základní škola 1 místo pro 5–20 žáků. Jsou stanoveny konkrétní požadavky na bezbariérovost, přístupnost a použitelnost, 5 % parkovacích míst musí být pro nákladní a speciální kola. 

Lipsko

Lipsko, partnerské město Brna, má podíl cyklodopravy 18 %, do roku 2030 plánuje 23 %. Aktuální stavební předpisy spolkového státu Sasko (Bauordnung des Landes Sachsen-Anhalt) umožňují přijmout městu parkovací předpisy (Stellplatzsatzung z roku 2019). Stanoví směrné hodnoty na parkovací místa, např: 2-4 parkovací místo na byt, 1 parkovací místo na 3 žáky. Musí mít plochou min. 1,5 m2, stání musí být přístupná z ulice a blízko vstupu do objektu, uzamykatelná, umožňující oporu, mohou být vícepatrová a 10 % musí být vymezeno pro nákladní kola nebo přívěsy s min plochou 1,5 m2.

Graz

Graz má podíl cyklodopravy 20 % a plánuje do roku 2030 29 %, do roku 2040 34 %. Stavební předpisy na úrovni spolkové země Štýrsko (Steiermärkisches Baurecht) požaduje parkování pro kola v § 92 a Graz může tyto hodnoty měnit, ale nečiní tak. Např. u obytných budov požaduje 1 parkovací místo na 50 m2, pro kancelářské budovy, budovy pro výrobu, průmysl, sklad 1 parkovací místo na 20 zaměstnanců, pro obchody 1 parkovací místo na 50 m2, minimálně však 5 parkovacích míst. Lze využít plochy mimo stavbu, pokud je do 100 m a je zaručena trvalá využitelnost. Specifikována je příjezdová komunikace k parkování a min. rozměry parkovacího místa 2×0,7 m nebo 2×0,5 m u stojanů umožňující parkovat řidítka v různé výšce.

Francie

Francie vyhláškou ze 30. června 2022 týkající se zajištění infrastruktury pro parkování jízdních kol ve stavbách vydanou ministerstvem ekologické a solidární transformace stanoví minimálně 1 místo pro byty do velikosti 2+1, 2 místa pro byty větší. Doporučuje 10 % míst navrhovat pro “speciální” kola (cargo, přívěsy pro děti, apod.).
Pro průmyslové a kancelářské budovy požaduje místa pro kola pro 15 % zaměstnanců, kteří mohou být současně přítomni v budově. U komerčních budov vyžaduje ekvivalent 10 % počtu míst vyhrazených pro motorová vozidla, maximálně však 100 míst.
Viz Aide à la conception 2022 – Stationnement des vélos dans les constructions.

m2 hrubé podlažní plochy/stání podíl cargo
účel stavby
bydlení kancelář výroba, průmysl, sklad obchod
Vídeň 30 10%
Rotterdam 30 50 100 33 4%
(min. 2 na byt)
Berlín 25 – 50 100 – 200 200 80 – 100 5%
Lipsko 2 – 4 na byt 10%
Graz 50 1 na 20 zaměstnanců 1 na 20 zaměstnanců 50
(min. 5 míst)
Francie 1 na byt do 2+1 pro 15 % zaměstnanců pro 15 % zaměstnanců ekviv. 10 % počtu míst pro auta 10 % (doporučeno)
2 na byt od 3+kk
Brno (návrh) 50 150 200 100 10%


V Brně dne 28. 3. 2024, za Brno na kole, z.s. Ing. Michael Konečný, Dan Bárta

One Comment

 • Jiří napsal:

  Tak to chci vidět. Policie ČR pukne zlostí, protože nevětší nepřítel cyklodopravy je policie. Stačí kouknout před ředitelství, tam kvůli Policii ČR i přerušili cyklostezku.

Napište komentář