Skip to main content

PDF s námitkou, PDF propagačního letáčku.

Námitku je třeba vytisknout a scan podpisového archu poslat mailem.
Nebo lze využít míst k podpisu určených:

 • Veronika na ul. Panské 9
 • Tři ocásci na kpt. Jaroše
 • Bajkazyl pod nádražím
 • UMČ Líšeň od 24. 6.
 • Horákovská 7, venkovní propagace

Text námitky:

Magistrát města Brna
Odbor územního plánování a rozvoje
Kounicova 67
601 67 Brno

Věcně shodná připomínka k novému územnímu plánu města Brna a zmocnění zástupce veřejnosti

My, níže uvedení a podepsaní občané Brna, uplatňujeme v souladu s § 23 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, věcně shodnou připomínku k návrhu územního plánu města Brna, pořizovaného na
základě Pokynů pro zpracování Návrhu ÚPmB, které schválilo Zastupitelstvo města Brna usnesením č. ZM7/3871 na zasedání
konaném dne 19. 6. 2018.
Na základě této, níže upřesněné věcně shodné připomínky, zmocňujeme k podání námitky a k našemu dalšímu zastupování při
projednání námitky ve smyslu § 23 odst. 3 stavebního zákona zástupce veřejnosti.
Věcně shodná připomínka: Řešení pěší a cyklistické dopravy v ÚP města Brna

 1. Požadujeme, aby UP vyřešil (v souladu se Zadáním ÚP) napojení všech městských částí na systém páteřních cyklistických
  koridorů a to optimální trasou s nejmenším možným převýšením a zejména u nově vznikajících rozvojových ploch zajistil
  samostatnou cyklostezku. Požadujeme doplnění optimálně vedené páteřní BEZKOLIZNÍ cyklotrasy do všech větších městských částí:
  Líšeň („stará“), Vinohrady, Kohoutovice, Lesná, Žabovřesky, Ivanovice. Za zásadní a nepominutelné považujeme propojení
  páteřními stezkami centra na 4 světové strany: Centrum-Botanická-Kr.Pole, Uhelná (dočasná), Střed-Mendlovo
  (Anenská), Mlýnská místo Křenová (pro cyklo nevhodná). Požadujeme propojení Trnitá-Bohunice/Jih. Navrhujeme
  nahradit cyklo po Řípská novou trasou ve stopě vlečky Zetor. Z návrhu lze odstranit páteřní přes Kostelíček a Klajdovku.
 2. Požadujeme propojení sousedních městských částí páteřními cyklotrasami. V přiloženém dokumentu se jedná o tyto úseky: Husovice-
  Lesná-Sadová-Kr.Pole, Obřany-Lesná-Soběšice/Jih, Maloměřice-Líšeň CS Podhádecká, Líšeň/Jírova-Líšeň/Ondráčkova,

Vinohrady/východ-Líšeň/podchody, Vinohrady-Líšeň, Líšeň/Holzova-Ondráčkova, Kr.Pole-Zabovřesky/Sochorova, Pisárky-
Kohoutovice-Žebětín, Střed/Pellicova-Úvoz/cyklomost-Stránice-Žabovřesky/řeka, Kohoutovice-Kamenný Vrch, Bohunice-SJ, Heršpice-
Ivanovice, Černovice-Slatina, Černovice-Židenice, Slatina/Terasy S/J, Slatina/jih-Tuřany-Chrlice, Juliánov-Slatina/nádraží (Náhrada

Řípská), Stránská -Líšeň/stará, Slatina-Líšeň, Líšeň/Holzova-Ondráčkova.

 1. Požadujeme, aby nově navrhované sběrné komunikace v plochách navržených k zastavění byly vždy vybaveny souběžnou
  samostatnou cyklostezkou, pokud nebude v území vedena cyklostezka v jiné, pro cyklodopravu prokazatelně výhodnější trase.
 2. Požadujeme, aby v rámci návrhu ÚP byly upraveny popř. doplněny chybějící nebo nevyhovující úseky navrhovaných
  páteřních cyklistických koridorů a převedeny do tras výhodnějších, především s nejmenším možným převýšením.
 3. Požadujeme, aby u ploch navrhovaných návrhem ÚP k zastavění a přesahujících 1500 plánovaných obyvatel byla řešena i
  prostupnost těchto ploch pro pěší a cyklistickou dopravu (formou cyklostezek nebo minimálně cyklopruhů) a jejich propojení
  se sítí páteřních cyklostezek v maximální možné míře – v rámci ÚP, nebo alespoň v zadání regulačních plánů a územních studií. Důraz
  musí být kladen na ochranu stávajících vstupů do krajiny na rozhraní sídla a volné krajiny, ochranu či obnovu tras k veřejně
  přístupným cílům.
 4. Požadujeme, aby ÚP chránil všechna stávající pěší propojení mezi zastavěným územím a volnou krajinou. Požadujeme,
  aby v rámci ÚP byly vyznačeny a chráněny všechny veřejně přístupné účelové cesty, stezky a pěšiny mimo zastavěné
  území (evidované v souladu s §63, odst.1 zák 114/92 Sb. – Pasport veřejně přístupných účelových cest stezek a pěšin města Brna
  mimo zastavěné území).
 5. Vzhledem k tomu, že realizace navrhovaných cyklostezek bude otázkou mnoha let, požadujeme, aby byly do doby jejich realizace
  chráněny všechny stávající cyklotrasy evidované v souladu s §63 Přístup do krajiny, odst.1, zák 114/92 Sb.
 6. Požadujeme, aby páteřní cyklotrasy/pěší byly zařazeny mezi veřejně prospěšné stavby a jejich křížení s frekventovanými
  ulicemi bylo definováno především jako mimoúrovňové. Křížení s ostatními komunikacemi s přednostní jízdou ve směru páteřní
  trasy včetně stavebních opatření a územních rezerv potřebných pro tato opatření.
  Odůvodnění:
  Problematika pěší a cyklistické dopravy není řešena v souladu se zadáním územního plánu z roku 2010, ze kterého ÚP vychází.
  Přes dílčí přínosy ÚP je pěší a cyklistická doprava řešena

nedostatečně, bez ambicí a vizí.

Pro motorovou dopravu se používá poměrně detailní kategorizace (dálnice, rychlostní, nadsběrné, sběrné) i jejich povinné základní vlastnosti např. mimoúrovňové křížení. Pro nemotorovou dopravu (cyklo, pěší, …) se používá termín páteřní, ale žádný zásadní význam tato kategorizace nemá. Páteřní trasy jsou vedeny z více než 90% podél vodních toků (Svratka, Svitava, Svitavský náhon, Ponávka). To je vynikající z hlediska nivelity, ale jsou městské části, které mají tisíce obyvatel, ale žádná páteřní cyklotrasa k nim nedosahuje. V řadě případů jsou vyznačeny trasy nevhodné pro cyklodopravu. V koridoru limitovaném stávající zástavbou nelze vést
současně pěší i cyklistickou trasu v souběhu s tramvají a se sběrnou komunikací pro tisíce nových bytů; viz. např. Řečkovice, Veveří, …) Předkládaný návrh nerozlišuje cyklodopravu jakožto alternativu automobilové dopravy při přesunu mezi každodenními cíli od rekreační cyklistiky. Odstrašujícím příkladem je vedení cyklostezky přes Kostelíček a její absence ve staré Líšni.
Opomíjena je krátkodobá rekreace – trasy pro kočárky, seniory a děti. Mnohem větší plocha je rezervována pro parkování aut.
Cyklodoprava je alternativou individuální automobilové dopravy při přesunu do zaměstnání, na nákupy apod. Pro nemotorovou dopravu je zapotřebí uhájit trasy vedené po s minimálním možným převýšením. Akceptovatelné jsou nepřerušované cyklistické pruhy na vedlejších komunikacích vedené optimálně z hlediska výškového, rozumně komfortní.
Jak ukazují dlouholeté zkušenosti, dosáhnout kýženého stavu v současně zastavěném území je velmi obtížné. O to důležitější je vytvořit a uhájit dostatečnou územní rezervu pro cyklostezky dopravní i rekreační v územích dosud nezastavěných.
Veřejný prostor města ve stále rostoucí míře zabírá automobilová doprava v pohybu i v klidu – a to na úkor jiných druhů dopravy a jiných funkcí veřejného prostoru. Vzhledem k tomu, že auta nelze z veřejného prostoru vykázat, opouštějí takto znehodnocený prostor ostatní uživatelé. Je nutno dosáhnout toho, aby se ne-motoristé nedostávali do postavení občanů třetí a čtvrté kategorie. Náklady na budování cyklostezek jsou zanedbatelné ve srovnání s náklady na komunikace pro individuální motorovou dopravu (IAD), přesto nejsou vynakládány. Ač je chůze i jízda na kole fyzickou aktivitou, která snižuje rizika vážných onemocnění, nejsou pro ni vytvářeny dostatečné podmínky. GDPR: Podpisem uděluji Zástupci veřejnosti souhlas s poskytnutím a zpracováním osobních údajů.

Souhlasíme, že cyklistické stavby jsou „měkká zařízení“. Ale pokud se s nimi dostatečně nepočítá, tak dopadnou jako křížení páteřní cyklotrasy podél Svitavy v
Zábrdovicích: Vybudovali jsme prakticky nový most a je bez cyklo podjezdu!!!
Zmocnění zástupce veřejnosti:
V souladu s ustanovením § 23 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), níže uvedené a podepsané osoby, které uplatňují věcně shodnou připomínku ke návrhu územního plánu města Brna, prohlašují, že zmocňují Ing. Vladimíra Zavřela, trvale bytem Horákovská 163/7 628 00 Brno – Líšeň, nar. dne 22. 5. 1958, aby je zastupoval jako zástupce veřejnosti při projednávání návrhu územního plánu města Brna, pořizovaného na základě Pokynů pro zpracování Návrhu ÚPmB, které schválilo Zastupitelstvo města Brna usnesením č. ZM7/3871 na zasedání konaném dne 19. 6. 2018 a k návrhu územního plánu města Brna podal námitku na základě výše uvedené věcně shodné připomínky, a aby ji projednal podle stavebního zákona.

Přijetí zmocnění: / text je na https://drive.google.com/file/d/11Itm7Gk7tYrJO9ZZ00NFaKNOAjQ8i3Dl/view?usp=sharing
Toto zmocnění přijímám: Ing. Vladimír Zavřel, Horákovská,7, 628 00 Brno – Líšeň, nar. Dne 22. 5. 1958. zavrel58@gmail.com
V Brně dne 4. 6. 2020, Ing. Vladimír Zavřel

Napište komentář