Skip to main content

Z Programového prohlášení Rady města Brna na volební období 2006 – 2010:

(…) „Urychlíme přípravu a výstavbu nových cyklostezek a bezpečných tras pro pohyb cyklistů ve městě. Vybudujeme nové stezky tak, aby vznikla síť souvislých bezpečných cyklotras. Pro cyklisty připravíme možnosti průjezdu historickým centrem města. V centru vytvoříme také nová místa pro parkování kol. Podpoříme zavedení systému půjčování kol.“ (…)

Rada města Brna je výkonným orgánem města Brna v oblasti samostatné působnosti, má 11 členů, je tvořena primátorem, jeho náměstky a dalšími radními. V oblasti přenesené působnosti přísluší radě rozhodovat jen stanoví-li tak zákon. Vydává nařízení města, zabezpečuje hospodaření města podle schváleného rozpočtu a má právo schvalovat některá rozpočtová opatření. Řídí činnost komisí a Magistrátu města Brna v oblasti samostatné působnosti a ukládá jim úkoly. Jmenuje a odvolává vedoucí odborů Magistrátu města Brna. Při výkonu samostatné působnosti odpovídá Rada města Brna Zastupitelstvu města Brna.
Členové Rady města Brna:

 • Bc. Roman ONDERKA, MBA
 • MUDr. Daniel RYCHNOVSKÝ
 • Ladislav MACEK
 • Ing. Oliver POSPÍŠIL
 • Mgr. Martin ANDER, Ph. D.
 • JUDr. Jiří OLIVA
 • MVDr. Vlastimil ŽĎÁRSKÝ
 • Mgr. Jaroslav SUCHÝ
 • Prof. RNDr. Jiří ZLATUŠKA
 • PhDr. Jiřina BELCREDI
 • Ing. Jana DRÁPALOVÁ

Zdroj: www.brno.cz/…

Napište komentář