Skip to main content

V říjnu 2016 byl na požadavek primárně radních z Brna-střed pánů Švachuly a Dvořáka (oba ANO) zřízen parkovací pruh na Údolní. O tom, že na místě má podle cyklogenerelu být cyklopruh, nikoliv parkovací pruh, a že dochází k výraznému snížení bezpečnosti lidí na kolech, jsme psali již dříve. Nyní po více než 3 měsících je zřejmé, že je situace ještě horší, než kdokoliv čekal, a to pro všechny účastníky provozu.

Vytvořené parkoviště na pozemní komunikaci při jejím pravém okraji ve směru do centra je zcela neregulované, doba odstavení vozidla není ničím limitována. Dochází tak k tomu, že je daný úsek permanentně obsazený odstavenými vozidly, z nichž některé  na místě stojí i několik týdnů, možná i měsíců. To má následující důsledky:

 1. Obslužnost ulice automobilovou dopravou se výrazně zhoršila, zásobování či návštěvy nemohou na dané straně ulice vůbec zastavit, není kde. Osobní automobily a dodávky tak parkují ve vjezdech k domům na chodníku a někdy tak zcela blokují chodník. Pěší lidé se pak musí doslova protahovat mezi automobilem a fasádou domu.
 2. Dřívejší legální možnost zastavení vozidla po pravé straně ulice ve směru do centra nyní prakticky neexistuje, a tak řidiči krátkodobě parkují vozidla na protejší straně ulice na chodníku, nezřídka celým automobilem. I na druhé straně ulice tak dochází k tomu, že pěší se musí vyhýbat sami sobě, protože mezi automobilem a domem nezbývá více místa.
 3. Eliminace rozhledových poměrů při výjezdu z domu. Vytvořený pás parkování zasahuje do rozhledových poměrů, neboť parkování je vytvořeno až k samotným hranicím vjezdu do domů. Řidič vozidla vyjíždějící z dvoru domu tak nevidí, zda má volno a může vyjet. Dochází tak k vyjíždění částečně na slepo, které snižuje bezpečnost provozu. Sice to neodporuje normám, ale fakticky se jedná o zhoršení situace a je výsledkem požadavku radních ANO na zřízení maximálního počtu parkovacích míst.
 4. Stále platí, že je výrazně snížena bezpečnost lidí na kole, kteří si nyní mohou vybrat jízdu v nebezpečné dveřní zóně a riskovat své zdraví, anebo jízdu po hrbolatých panelech tramvajového tělesa a případně tak zpomalovat ostatní vozidla.
  Připomeňme si zdůvodnění, kterým vedoucí Odboru dopravy MMB doprovodil vytvoření parkování na Údolní:
 • „umožnění podélného parkování v úseku ulice Marešova, Obilní trh […] bude přínosné pro zvýšení bezpečnosti a plynulosti provozu v dané oblasti“
 • „zavedení celodenního parkování v této části ulice je v souladu s požadavkem zvýšení úrovně bezpečnosti a plynulosti provozu v dané oblasti a to z pohledu všech účastníků provozu na těchto pozemních komunikacích“

Nic není dál realitě, než toto zdůvodnění. Vytvořené parkování zhoršilo bezpečnost a plynulost provozu v dané části ulice Údolní. Byly vytvořeny nebezpečné podmínky pro výjezd z domů, bylo znemožněno zásobování na straně ulice s parkováním, byla zablokována kapacita pro pouhé zastavení vozidla na ulici. Obslužnost ulice motorovou dopravou se výrazně zkomplikovala. Nejsilněji však dopady parkování pocítili pěší lidé. Z chodníků se stalo parkoviště po obou stranách ulice. Tato nová situace není vítězstvím pro nikoho, jedná se o prohru všech.

Kudy ven

Brno má zpracován Generel pěší dopravy, podle kterého je tento úsek ulice Údolní pěší trasou celoměstského významu. Zavedením parkování ale došlo k degradaci chodníků pro pěší na obyčejná parkoviště. Nyní je tato ulice podřízena motorové dopravě, nehledě na existenci generelů nemotorové dopravy. Tato ulice ale nepotřebuje více motorové dopravy, ale naopak zklidnění a ochranu pro stovky a tisíce lidí, kteří na této ulici žijí, pracují, kdo Údolní prochází. Ačkoliv bude Údolní procházet v následujících letech kompletní rekonstrukcí, zaručit důstojné fungování ulice je potřeba již nyní. Prvními nezbytnými kroky jsou:

 • eliminace neomezeného parkování
  • v1 – uvedením ulice do původního stavu, tedy zrušení parkovacího pruhu; podle platné legislativy je stále možné vedle tramvajového pásu skrze zastavení uskutečnit zásobování
  • v2 – při zachování parkovacího pruhu minimálně denní regulace parkování na časový kotouč (např. max. 45 minut) a zajištění volné kapacity pro obslužnost, parkovací místa by měla být obsazena max. ze 70 až 80 % pro zajištění obslužnosti
 • ochrana pěších instalací sloupků při okrajích chodníku, fyzické znemožnění parkování vozidel na chodníku
 • nahrazení panelů vpravo od kolejí asfaltem a umožnění jízdy na kole v bezpečném odstupu od vozidel (ať už stojících nebo pouze zastavujících)
 • vyznačení piktogramového koridoru ve vyznačené ose pro navedení lidí na kole k dostatečnému odstupu od parkujících vozidel

Závěrem: jak přidaná kapacita indukuje poptávku

Dnešní situaci na Údolní můžeme brát za další důkaz toho, že nabídka parkovacích míst zdarma indukuje poptávku a přitahuje další automobily. Ještě před 4 měsíci na daném úseku Údolní stálo nejvíce několik automobilů. Po přidání parkovací kapacity se stalo z Údolní parkoviště. Jedna strana je permanentně obsazená automobily, na druhé straně parkují pravidelně automobily na chodníku. Problém motorové dopravy nemůže být nikdy vyřešen navyšováním kapacit, které budou volně dostupné komukoliv. Klíčová je regulace a konzistentní, spravedlivá a transparentní parkovací politika.

Parkovací galerie

One Comment

Napište komentář