Skip to main content

Město Brno se chystá zrušit další cykloobousměrku, tentokrát v ulici Opletalova, kterou se souhlasem PČR zřídilo již v roce 2013 a od té doby v ní nebyla evidována jediná nehoda. Po neúspěšné snaze se s městem domluvit „po dobrém“ jsme proti návrhu stanovení včera podali námitku. Pokud ji Oddělení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích Odboru dopravy Magistrátu města Brna pod vedením Ing. Kauckého řádně (dle zákona) nevypořádá a cykloobousměrku nezachová, stejně jako v přechozích případech, budeme bohužel nuceni se opět bránit soudní cestou. Na základě tří předchozích vyhraných soudních sporů lze doufat, že soud bude znovu hájit skutečnou bezpečnost dopravy, na kterou máme všichni nárok díky ústavou zaručenému právu na ochranu zdraví a zákonem vyžadovanému řádnému správnímu procesu. Lze tedy očekávat, že případné rušení cykloobousměrky soud zruší.

Výkres (návrh stanovení) dopravního značení v ulici Opletalova po rekonstrukci

Brno stále odmítá systematicky chránit slabší účastníky provozu

Odstranění cykloobousměrky je v návrhu stanovení dopravního značení opět odůvodněno pouze jedinou obecnou frází: “Dané řešení přispěje ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu na pozemních komunikacích v dané lokalitě.” bez jakéhokoliv dalšího rozvedení. Skutečným důvodem je však souhlasné stanovisko PČR ze dne 10. ledna 2020 ke stavebnímu povolení na rekonstrukci ulice Opletalova (č.j. KRPB-241250-2/ČJ-2019-0600DI-NEP), ve kterém se Policie vyjadřuje následovně: “Dále upozorňujeme, že se neztotožňujeme s návrhem cykloobousměrného provozu cyklistů v dané jednosměrné ulici, neboť vzhledem k šířkovým poměrům dopravního prostoru a jeho uspořádání nebude zajištěna náležitá bezpečnost všech účastníků silničního provozu (cyklisté by byli vedeni podél parkovacího zálivu).” Město Brno se tedy rozhodlo si cykloobousměrku raději zrušit samo, aby se nemuselo vypořádávat s případným nesouhlasným stanoviskem PČR ke stanovení dopravního značení po dokončení rekonstrukce.

Skvělé je také to, že o tomto záměru města jsme se opět dozvěděli teprve až z úřední desky. Odstranění cykloobousměrky Opletalova nebylo projednáno ani na Komisi dopravy Rady města Brna, ani v Koncepční nebo Technické cykloskupině, které Rada zřídila při Odboru dopravy MMB. Přitom se současné vedení města v koaliční smlouvě zavázalo, že: „Budeme pokračovat v budování funkční sítě cyklistické infrastruktury zejména uvnitř města a páteřních cyklostezek z okrajových částí do vnitřního města. (…) Zároveň budeme cyklodopravu nadále zohledňovat při rekonstrukcích ulic.“

Situace je tak naprosto absurdní nejen vzhledem ke třem již vyhraným soudním sporům o to samé, jen na jiných ulicích, následně zachovaným cykloobousměrkám v nových zónách rezidentního parkování (např. Hrnčířská) a aktuálnímu plánu města (po naší iniciativě u pana radního pro dopravu Kratochvíla) vrátit cykloobousměrku i na zrekonstruovanou ulici Gorkého, ale především proto, že ulice Opletalova právě prochází zmíněnou kompletní rekonstrukcí, díky které bude zajištěn vyšší komfort a bezpečnost pro všechny účastníky provozu. Cykloobousměrka zde fungovala celých 7 let bez jakýchkoliv problémů při šířce jízdního pruhu 3,5 m, po rekonstrukci se má šířka pojížděné části ulice záměrně zvětšit na 4,0 m. Původně povolená rychlost z roku 2013 byla dokonce 50 km/h, následně sem byla rozšířena pěší zóna s maximální rychlostí dle zákona 20 km/h, tu ale město před nedávnem opět zvýšilo, když zde zavedlo Zónu 30, která má zůstat i po rekonstrukci.

Tyto parametry vyhovují pro provoz cykloobousměrky, neboť jsou v souladu nejen s technickými podmínkami TP179 “Navrhování komunikací pro cyklisty” dle kapitoly 6.4.4 str. 98, ale dokonce i se starší ČSN 73 6110 “Navrhování místních komunikací” dle kapitoly 10.4.2.7 str. 86. Zároveň je v ulici Opletalova zavedena výrazná regulace automobilové dopravy prostřednictvím Oblasti placeného stání, Zóny A, ve které je povoleno parkování pouze místním rezidentům. Vjezd do ulice je navíc pouze z pěší zóny v ulici Joštova. Toto zklidnění dopravy dále přispívá k tomu, že cykloobousměrný provoz je zde maximálně bezpečný. Rozhodně mnohem bezpečnější a pro všechny strany méně konfliktní než jízda na kole po vedlejším čtyřproudém průtahu bez jakéhokoliv cykloopatření na ulici Husova, kam by (ne)zodpovědní příslušníci PČR a státní úředníci lidi na kole očividně rádi vyhnali.

Připojte se k námitce

Námitku může podat kdokoliv, jehož oprávněné zájmy mohou být daným opatřením obecné povahy přímo dotčeny. Dejte prosím i vy Brnu najevo, že se po městě chcete pohybovat na kole svobodně a především bezpečně –⁠ podejte vlastní námitku! Připravili jsme vám k tomu vzorovou námitku občana. Stačí si ji jen stáhnout, vyplnit osobní údaje a podat ji na odbor dopravy. Termín pro podávání námitek k ulici Opletalova je do pondělí 21.9.2020. Námitku zaneste na podatelnu MMB nebo zašlete do datové schránky města s ID a7kbrrn.


Článek vznikl díky podpoře Open Society Foundations v rámci projektu AutoMat’s National Outreach Via Social Base Management.
Supported by a grant from the Open Society Initiative for Europe within the Open Society Foundations.

Napište komentář