Skip to main content

Na roky 2009 až 2010 zadalo město Brno k vypracování „Generel cyklistické dopravy na území města Brna“. Generel je termín (nebo dříve používané generální plán) ze zákona č. 183/2006 Sb. a označuje dokumenty používané jako podklady pro územní plánování. V konkrétním případě Brna má tento generel zajistit koncepční plánování cyklotras na území města a navrhnout pro ně výchozí opatření (např. zklidnění dopravy, cyklopruh, cyklostezka nebo i doporučit úsek bez úprav).

Výsledná podoba generelu

Generel navazuje na studie zpracované v letech 1992 a 2007. Nově dolšlo k revizi stávajících koncepcí a novému návrhu tras v krátkodobém (cca. volební období) i dlouhodobém výhledu (územní plán).

Brno na kole spolupracovalo se zpracovatelem generelu a poskytovalo mu podporu a připomínky, účastnilo se výrobních výborů, které probíhali na magistrátu mezi objednatelem, zpracovatelem a dotčenými odbory města.

Postup prací a základní informace

Generel je členěn na 5 částí:

 • přípravná  fáze (odevzdáno) – především analýza území z hlediska bydlení, pracovních příležitostí, nehod, bariér, předchozích plánů a realizovaných projektů. Zjišťování  intenzit cyklistické dopravy, aktuální dělby dopravní práce, časové dostupnosti města jak na kole tak autem, analýza stávajících cílů cest
 • koncept návrhu (odevzdáno – květen 2010) – samotné návrhy tras, jejich opatření (stezky, pruhy, zklidnění) a vzorové příčné profily ulic
 • vyhodnocení a projednání konceptu (odevzdáno – červen 2010) – projednání s městskými částmi, s organizačními složkamy magistrátu a dotčenými orgány
 • výsledný návrh (odevzdáno – září 2010) – finalizace tras a jejich opatření (stezky, pruhy, zklidnění) a vzorové příčné profily ulic
 • schválení koncepce Radou města Brna jako strategický rozvojový dokument (schváleno R5/158 – 21. září 2010)
 • koordinační a rozvojová činnost (do 2012) – koordinace a akční plán

Objednatel: Odbor územního plánování a rozvoje města Brna
Zpracovatel: Ing. Adolf Jebavý, Alternativní dopravní studio (Ados)
Financování: na financování projektu se významnou měrou podílí Ministerstvo dopravy
Časové období: květen 2009 až 2011

Výrobní výbory generelu

 • 1. výrobní výbor – 15.07.2009
 • 2. výrobní výbor – 03.08.2009
 • 3. výrobní výbor – 15.09.2009
 • 4. výrobní výbor – 07.10.2009
 • 5. výrobní výbor – 09.12.2009
 • 6. výrobní výbor – 23.02.2010, zápis a prezentace z jednání
 • 7. výrobní výbor – rozdělen na 4 jednání 20.4., 23.4., 27.4., 30.4.2010, projednání s městskými částmi

Co přinese a nepřinese generel

V případě generelu se vkládají naše velké naděje do konečného ukotvení tras a nový přístup k cyklistické dopravě v městě Brně.

Je generel pro město závazný dokument?

Generel sám o sobě není právně nárokovatelný dokument, není vynutitelná ani jeho existence ani jeho naplňování.
Nicméně leccos naznačí to, kdo ho objednal, kdo ho platí a kdo ho zpracovává.

Co se ještě všechno musí stát, aby navržené a schválené opatření generelu byly převedeny do praxe?

To bude stát hrozně moc úsilí a hrozně moc času. Realizace planu se od plánovaní liší tím, že je pro ně něco třeba udělat a nikoliv jen máchat rukama. Takže minimálně je třeba povést systematickou změnu a to zřejmě jako v Praze. Vytvořit pozici cyklokoordinátora, dát mu plat, adekvátní pracovní náplň a pravomoci, především na úrovni procesu investičních záměrů, územních řízení a stavebních povolení.

Jak je generel navázaný na proces územního plánování?

V Brně by se mel Generel stát součástí nového územního plánu, který má vejít v platnost od roku 2015. Dosud platný územní plán má směrnou (tj. nezávaznou) a závaznou část. Dnes už je studie cyklotras (z roku 2006) součástí směrné části územního plánu. Nový územní plán bude mít jen závaznou část.
Uzemní plán určí dané území k určitému využití (průmysl, domy, silnice, vodojem, park, les), resp. zavazuje majitele pozemků.
Z pohledu cyklodopravy si v něm pouze rezervujeme potřebný prostor (koridor) pro případnou realizaci opatření pro cyklodopravu (např. pruh, stezka, průjezd jednosměrkou).

Jiné generely v Brně

V současné době je zpracováváno několik tématických generelů, které spolu úzce souvisí, neboť přerozdělují jeden veřejný prostor:

Napište komentář