Skip to main content

Jako důvod, proč po rekonstrukci ulice Milady Horákové (dále MH) nevznikla pěkná, reprezentativní a bezpečná ulice pro chodce a cyklisty se stromořadím, uvádí město, že nebylo dost místa. Ale jak zní jedno rčení, kdo chce, hledá způsoby, kdo nechce, hledá důvody. Pojďme si ukázat, co všechno mohla ulice v rámci českých norem do sebe vstřebat, aniž by tím významně tratily dosavadní funkce. Inspirujme se Vídní a jejím projektem rekonstrukce Ottakringer Strasse (PDF, 2).

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Technologie nás ovládly

mh_katastr1909
Milady Horákové 1909

Pro stavbu ulice Milady Horákové je příznačné, že investice v hodnotě 1/4 miliardy Kč kvalitu městského prostředí snižuje, přesto, že různé formy technologického pokroku jsou její bezproblémovou součástí (tichý asfalt, odhlučněné těleso tramvaje). Podobu ulice totiž určují inženýři dálnic, vodojemů, čistíren a elektráren. Naopak chybí člověk, který by hájil zájmy živého města, které se odehrává na povrchu.
Možná vás překvapí, že město si je vědomo významu MH a má tento poznatek zapracován do všech koncepcí, kde MH figuruje jako ulice s vysokou městotvornou hodnotou (Územní plán – zařazuje MH městskou třídu – nejvyšší hodnota hned po pěší zóně, Generel cyklistické dopravy – určuje funkci jako významnou dopravní radiálu a průchod trasy Eurovelo 4, Generel pěší dopravy – pro MH určuje funkci trasy celoměstského významu, významná radiála). Když však dojde na lámání chleba, zůstane z reprezentativně koncipované ulice první republiky opět jen asfaltová řeka s kolonou aut jako vystřižená z 60. let minulého století.

Cíl návrhu s lidským rozměrem

Našim cílem je zvýšit hodnotu ulice a rozvinout všechny dopravní funkce rovnoměrně:

 • pro lidi jdoucí: zkvalitnit přechody a rozšířit chodníky
 • pro lidi na kole: zvýšit bezpečí
 • pro lidi v MHD: ponechat preferenci prostorovou, zvýšit preferenci časovou na křižovatkách
 • pro lidi v autech: kultivovat parkování a zásobování, zajistit plynulost skrze bezpečné předjíždění cyklistů
 • všem lidem: umístit stromy a pobytové plochy

Řešení

mh-streetmix-dual-arrow
Uliční profil ulice Milady Horákové v úseku mezi Tř. kpt. Jaroše a Příkopem, via streetmix (stav 256958, lidský rozměr 256960).

Dopravní koncept

Podstatou návrhu je jízdní pruh pro automobily sdílený s tramvajovým pruhem v méně zatíženém směru ulice M.H. od Příkopu po Koliště (podobně jako dnes funguje ulice Minská do centra). V prostoru křižovatky jsou automobily opět odděleny, aby nedocházelo k omezení MHD ani tvoření kolon.
Vyřazovací a připojovací pruh z ulice Koliště na M.H. je zkrácen bez vlivu na kapacitu z 340 na 290 metrů. Aby nedocházelo ke vzdouvání vozidel z jiných směrů do křižovatky Koliště bude propustnost tohoto pruhu řízena dynamicky. V míře nezbytné jsou navržena parkovací místa pro auta a prostřídána stromy.
Zastávka „Nám. 28. října“ ve směru do města je předsunuta před křižovatku a řešena podle vídeňského stylu, vjezd je řešen signalizací.
Doplněny jsou dva bezpečné přechody přes M.H. Upraveny jsou vjezdy a výjezdy do bočních zklidněných ulic.
Pro cyklisty směřující z/do centra jsou navrženy vyhrazení cyklopruhy a předsazené prostory. V místě zastávek, kde není možné pruh umístit, je šířka běžného pruhu zúžena tak, aby nemohlo docházet k nebezpečnému předjíždění „na zrcátko“. Pro Eurovelo je navržena společná stezka pro pěší a cyklisty o šířce 3 m a přejezdy z parku přes Koliště a MH do tř. Kpt. Jaroše. Chodcům jsou určeny chodníky o šířce 2-3 metry, je doplněn nový přechod mezi tř. Kpt. Jaroše a IBC.

Urbanistický koncept

Kategorie: městská třída
Prostorové vymezení projektu: ulice v úseku od křižovatky Koliště; svah pod dětskou nemocnicí před zastávkou tramvaje
Stávající platná územně plánovací dokumentace: územní plán, regulační plán městské památkové rezervace.
Záměr, vize: Nedávno dokončené stavební úpravy (6-2015) řešily pouze technické problémy bez urbanistických souvislostí.  Ulice má potenciál městské třídy, lidské a přívětivé, úplně jiné než všechny ostatní – a potenciálně zajímavé i pro turistický ruch. Množství stavebních parcel pro městské domy zahrnující bydlení, kanceláře, obchody a služby v atraktivním prostředí, spojujícím v sobě přitažlivost živé městské třídy, exkluzivního klidného parku a doteku historie k tomu. Tyto stavební parcely mají potenciál vzoru nové dimenze života ve městě a jeho trvale udržitelného rozvoje (jeden z hlavních cílů pilotních projektů).
Na ulici, zejména na klíčových nárožích, jsou prázdná místa, která čekají na dostavbu. Návrh počítá i s tím, že lidé chodí pěšky nebo jezdí na kole a jsou nejzranitelnější článkem dopravy. Zejména na křížení s ostatními ulicemi jsou potenciální místa, kde můžou vzniknout příjemná pobytová místa: Třída kpt. Jaroše, Náměstí 28. října, ulice Traubova, Francouzská, Příční.
Plot ve svahu k dětské nemocnici lze posunout a zelený pruh může sloužit jako pobytová „pikniková louka“.

Srovnání podob ulice

opatřenípřed rekonstrukcípo rekonstrukcinávrh s lidským rozměrem
tramvajsamostatné těleso v úrovnizvýšené samostatné tělesočástečně zvýšené samostatné těleso
vozovka13-14m13-14mšířka 10-14m
odbočovací pruhyna Koliště 2 druhy
na Příkop 2 a 2 pruhy
na Koliště 2 druhy
na Příkop 2 a 2 pruhy
na Koliště 2 druhy
na Příkop 2 a 1 pruh
cyklistická opatření – Eurovelo 4 (park Koliště-park Lužánky):žádnážádná, navíc nutnost překonávat zvýšené tělesocyklostezka a přejezd
cyklistická opatření – dopravní radiála do centražádnážádná, navíc nebezpečná šířka jízdních pruhů umožňující pouze těsné předjíždění cyklistůpruhy a předsazené prostory
parkovánína chodníkunene
krátkodobé parkování (zásobování)z vozovky20 míst na chodníku nebo z vozovky22 míst v parkovacím pásu nebo z vozovky
chodník2 m2 m2-4 m, chodníkové přejezdy
světelně řízené křižovatky2 ks, preference MHD vloženou fází2 ks2 ks, preference MHD vloženou fází
přechody3 ks3 ks5 ks
společný provoz MHD a motorových vozidelnenePříkop→Koliště
Příkop→Černopolní
Traubova→Příkop
zastávkyostrovníostrovníostrovní a vídeňská
pobytové prostorynene3× nároží MH s Tř. kpt. Jaroše, s Nám. 28. října, s Traubova/Příční/Francouzská
stromy2 stromyne31 stromů ve stromořadí
    
Legenda beze změny   zhoršení   zlepšení

Závěr

Návrh Milady Horákové s lidskou tváří prokazuje, že je možné do této ulice bezpečně zakomponovat cyklisty, více přechodů i jednostranné stromořadí. Prosadí se v Brně plánování ulic blízké k lidskému rozměru ulic, nebo jsme odkázáni jen na dálniční inženýrská řešení?
Autoři návrhu

Technická data

Posouzení společného provozu MHD a aut pro úsek Příkop -> Koliště:
1) Běžně takto v Brně funguje se stejnými intenzitami Minská (a bude tak fungovat i po rekonstrukci), dále Táborská, Dukelská, částečně Husova a Václavská.
2a) Teorie výkonnosti silnice je 1100-1400 vozidel/1 pruh/špičkovou hodinu (ČSN 73 6110, str. 121, tab. 39 MS2p).
2b) V návrhu společném provozu mezi Příkopem a Kolištěm je 700 voz/šp. hod + cca 20 tramvají/šp. hod a 5 autobusů/šp. hod. tj. 40-50% rezerva.
3a) Průměrné fronty pro cyklus semaforu špičkové hodiny na křižovatce by měly být na 10 aut a 1-2 tram/bus.
3b) V návrhu jsou řadící pruhy pro frontu 15 aut a 3 tram/bus, tj. 50% rezerva.
4) Aby vyjíždění a zajíždění při podélném parkování aut neomezovalo jízdu MHD je navrženo zajíždění po předu. Tj. oproti běžnému couvání je to bod plus.
5) Tramvaj je na hlavní, auta dávají přednost.
6) Na základě návrhu dojde k časovým benefitům pro MHD a auta mohou jen získají, neboť dojde k jejich oddělení od pomalých cyklistů, které dnes nelze legálně předjet.
Parametry rekonstrukce (více viz soutěž):

 • 700 metrů ulice
 • 5 let příprav,
 • 1,5 roku stavby,
 • 236 mil. Kč z toho
  • 85 mil. Kč kanalizace a vodovod,
  • 64 mil. Kč tramvajová trať,
  • 30 mil. Kč komunikace

Dopravně inženýrská čísla pro M.H.:

 • hromadná doprava: 479 tram/den, 95 denních a 57 nočních autobusů MHD
 • cyklisté:
  • 500 cyklistů/den v úseku Koliště-tř.kpt.Jaroše
  • 350 cyklistů/den v úseku tř.kpt.Jaroše-Francouzská
  • 200 cyklistů/den v úseku Francouzská-Durďákova
 • motorová vozidla:
  • 2 000 mot. vozidel/den v každém směru jízdy v úseku Moravské nám.-Koliště
  • 6 000 motorových vozidel/den v každém směru jízdy v úseku Koliště-Durďákova vyjma:
   • 12 000 mot. vozidel/den ve směru jízdy Koliště → Příkop
   • 10 000 mot. vozidel/den ve směru jízdy Příkop → Francouzská
 • pěší:
  • 550 chodců/šp. hod na severní části u Koliště
  • 400 chodců/šp. hod na jižní části u Koliště
  • 50 chodců/šp. hod křížení kpt. Jaroše-IBC
mh_iad2009
počet motorových vozidel v tisících za všední den/procentní podíl nákladní dopravy
mh_cykl2009
počet cyklistů za všední den/neděli ve stovkách

2 Comments

Napište komentář