Skip to main content

Připomínky Brna na kole k návrhové části PUMM Brno (verze k připomínkám z února 2017)

Shrnutí

Plán udržitelné mobility města (PUMM) si stanovuje ambiciózní plán pro budoucnost, kdy kvalitní MHD má doplnit chůze a jízda na na kole, význam aut má být mírně upozaděn. Tomuto cíli však neodpovídají reálná opatření pro jízdu na kole a chůzi, neboť mění bezpečnost ulic jen kosmeticky. Naopak pozitivní dopady samotného budování velkých automobilových staveb se přeceňují, můžou však několik odepsaných ulic vrátit zpět městu. Vzhledem k rozsáhlosti investic, je však i to pak čekání na Godota. Dopravní model zpracovaný v rámci PUMM totiž jasně říká, že výhledovou stavbou nových silnic se město aut nezbaví. Vytčenou podobu města je tak možné utvářet postupně už dnes.

I. Prolog – konstatování

1) Dopravní model intenzit automobilové dopravy v PUMM Brno konstatuje, že v roce 2030 ve stavu „návrh“ (žádoucí, aktivní přístup k mobilitě) i „nula“ (nežádoucí, pouze pro srovnání smyslu opatření) vůči dnešku:

 • přibude počet aut o +15 % (a později už neporostou),
 • cest autem přibude o +15 %,

2) Dopravní model intenzit automobilové dopravy v PUMM Brno konstatuje, že v roce 2030 ve stavu „návrhvůči dnešku (tj. intenzity BKOM 2015):

 • poklesne intenzita aut na dnešní sběrné dopravní síti (ZÁKOS) o cca 15 %, v rezidenčních oblastech cca 0 %.
 • Pokles podílu IAD na dělbě přepravní práce je pak dán vznikem nové mobility realizované v jiných dopravních módech.

3) Dopravní model intenzit automobilové dopravy v PUMM Brno konstatuje, že v roce 2030 ve stavu „návrh“ (tj. dostavba VMO, Bratislavská radiála, Nová městská třída apod.) vůči stavu „nula“ 2030 se :

 • doba cestování autem se zkrátí o 15 %.

II. Připomínky – zásadní

1) Doplňte do zásobníku projektů (Příloha 2 n.č. PUMM) patřičná konkrétní opatření v oblasti cyklistické dopravy, dle návrhů cyklistické dopravy (Přílohy 5 n.č. PUMM)
Odůvodnění: Zásobník projektů je v oblasti cyklodopravy zcela vágní s téměř jedinou položkou „Doplňování cyklistických tras dle cyklogenerelu“ případně obsahuje stavby mimo urbanizované území města s funkcí primárně rekreační s okrajovým vlivem na mobilitu města.
2) Do návrhů cyklistické dopravy (Příloha 5 n.č. PUMM) doplňte trasy dopravní-klidné dle Cyklogenerelu 2010 a další trasy rekreační a dopravní-rychlé, které na výkrese mizí při průjezdu předpokládanými. Definujte příčné a podélné vazby v zónách 30 umožňující vzájemnou návaznost a průjezdnost mezi jednotlivými zónami.
Odůvodnění: Návrh cyklistické dopravy PUMM se odklání od fundamentů Cyklogenerelu 2010 tj. od systému rekreačních, klidných a rychlých dopravních tras. Návrh zato předpokládá rozsáhlé volně průjezdné zóny 30, které ale ve skutečnosti budou tvořit bariéru (viz deset na jaře 2017 stanovených zón 30 na Brně-střed, které pouze legalizují parkování IAD a zachovávají dnešní bariéry).
3) Do návrhů cyklistické dopravy (Kap. 6.3 Cyklistická doprava, str. 92-100 n.č. PUMM) doplňte standardy fyzických opatření jednotlivých tras a plošných organizací zóny30. Zohledněte výhledové počty uživatelů dle modelu 2030 a typické cílové využití (rekreační, rychlé, klidné) se zřetelem na zvýšení kvality, bezpečnosti, bezbariérovosti a plynulosti.
Odůvodnění: Navrhované ani stávající trasy nemají stanoveny žádné cílové parametry fyzického provedení a velká část realizací tras staví na občasném rozmístění cyklo-piktogramů, tam kde zbylo místo. Je zcela nereálné, že by po takových opatření začalo jezdit 5× víc lidí na kole než dnes, jak předpokládají jednotlivé modely PUMM. Na těch trasách, které byly do jara 2017 projekčně stanoveny nebo jsou již realizovány např. Vídeňská, Dlouhá, Jihlavská, Cejl, Křenová jsou při výhledových intenzitách cyklodopravy a aut v rozporu s platnou normou ČSN 73 6110 tab. 24, 25 a obr. 56.
4) Přidělte indikátorům (Kapitola 5.6 n.č. PUMM) výchozí a cílovou hodnotu a jednoznačně definovaný obsah. Doplňte indikátory: délka cyklostezek (dopravní značení C8, C9, C10, B11), délka vyhrazených cyklopruhů (IP20, V14 ), délka sdílených cyklopruhů (V14), délka cyklopiktokoridorů (V 20), počet cyklopřejezdů přes jiné komunikace (V8), počet chodníkových cyklopřejezdů přes jiné komunikace.
Odůvodnění: Indikátory vývoje mobility jsou zcela vágně vyjádřené procenty, neznáme výchozí a cílovou absolutní hodnotu nebo jejich definice je z podstaty neurčitelná (např. v PUMM uváděn jako “podíl z možných, proveditelných, plánovaných změn”) a tím pádem neměřitelná. Klíčový parametr cyklodopravy „délka cyklotras“ nelze měřit ani ověřovat, protože cyklotrasa může být naplánována na libovolnou ulici s legálním pohybem cyklistů a nijak nereflektuje bezpečnost, plynulost, bezbariérovost ve vztahu k počtu a typu lidí na kole.
5) Zapracujte do modelu PUMM (Příloha 1 návrhové části PUMM) ve stavech „návrh“ dopravní indukci automobilové dopravy, tedy navýšení počtu cest, která vznikne zlepšením nabídky kvalitnější dopravní sítí.
Odůvodnění: V předloženém modelu PUMM je ve variantě „nula“ i „návrh“ stejný počet realizovaných cest IAD, což je vzhledem k úzkým hrdlům dopravní sítě a současné saturaci kapacity dopravních cest a uzlů neadekvátní předpoklad. Zdá se, že model nemá v tomto dostatečnou elasticitu nabídky/poptávky.

III. Připomínky – věcné

Kap. 4 Shrnutí:

 • Cca 53× se v textu vyskytuje slovo “centrální část města”
  • Definujte pojem, nebo ho nahraďte existujícími “širší centrum”, “širší město” dle přílohy 11.
 • 21 “Dělba přepravní práce – stávající stav 2015”
  • Doplňte možnou odchylku zvolené metody sběru dat u jednotlivých položek dopravních módů. Proč je dále odkazovaný je údaj (str. 30, 92) u cyklo 2 % k roku 2014 tak odlišný? Sjednoťte v celém PUMM!

 
Kap. 5 – Vize a strategické cíle:

 • 28 “Zvýšit počet domácností nevlastnících auto (o 20 % do r. 2050)”
  • Doplňte kolik je dnes v Brně domácností bez auta.
 • 31 (a dále str. 94) “cyklopiktogramy”
  • Nahraďte cyklopiktogramy za “jízdní pruhy pro cyklisty” dle novely z r. 2016 zákona 361/2000 Sb., Cyklopiktogramy mají nižší přínosy než jízdní pruhy pro cyklisty přestože mají stejné prostorové nároky.
 • 31 “Kvalitní povrch komunikací pro cyklisty – páteřní trasy a trasy využívané pro každodenní dojížďku např. do zaměstnání, školy musí mít kvalitní povrch, který bude eliminovat znečištění cyklisty a zároveň musí být pohodlný a bezpečný pro jízdu”
  • Doplňte zimní údržbu u páteřních tras využívaných pro každodenní dojížďku.
 • 37 (a dále str. 48) Bod 3 “omezení vjezdu pro zbytnou dopravu je základním předpokladem pro zlepšení životního prostředí v centrální části města, pro zrychlení MHD, zvýšení využití pěší a cyklistické dopravy a pro možné úpravy veřejných prostor. Ke splnění tohoto cíle je nutné dobudovat VMO a systém záchytných parkovišť P+R mimo centrum města”
  • Uveďte výsledky modelu PUMM do souladu s textem. Pokles dopravy oproti dnešku lze očekávat v návrhové variantě dle přílohy 1 str. 38 o 10 %. Očekávané benefity pro centrální část města z dostavby VMO jsou nadsazené a odsouvání omezení do budoucnosti nemá opodstatněni. (Výrazný pokles dopravy nastane jen v úsecích, kdy bude vybudována nová souběžná komunikace např. pro Gajdošovu VMO, pro Hněvkovského Bratislavská radiála, pro Zvonařku VMO, pro část Koliště Nová městská třída).
 • 41 “Po odvedení tranzitní dopravy bude možné využít dopravní prostor v centrální části města pro udržitelné druhy dopravy”
  • Uveďte výsledky modelu do souladu s textem. Pokles dopravy oproti dnešku lze očekávat v návrhové variantě (dle str. 54 o 10 %, dle přílohy 1 str. 38 o 10 %), což je nevýznamné uvolnění prostoru. Očekávané benefity z odvedení dopravy jsou nereálné.
  • Uveďte do souladu s textem, že tranzitní vztahy městem (z D1, D2, I/43, D52) je již možno realizovat mimo centrální část města po VMO.

 
Kap. 5.6 Indikátory hodnocení

 • Str 51-60 – všechny indikátory:Nepřehledné členění podle strategických cílů (cca 200 položek), kde se indikátory mnohonásobně opakují.
  • Požadujeme tabulku seskupit podle indikátorů a k nim přidělit číselník strategických cílů.
 • 51 – „zvýšení kvality cyklostezek na >90 % kvalitních povrchů z celkové délky“
  • Definujte výchozí hodnotu (současný stav) indikátoru stavu a délku cyklostezek. Definujte, co je to kvalita povrchů.
 • 51 – „rostoucí spokojenost uživatelů >80% spokojených uživatelů cyklostezek“
  • Definujte výchozí hodnotu stavu a současný stav, definujte spokojenost, slovo cyklostezek doplňte “a cyklopruhů“.
 • 51 a 57 – „zvýšení dostupnosti cílů cest pro nemotoristickou dopravu o 80%“
  • Definujte výchozí hodnotu (současný stav) indikátoru a celkový počet cílů cest. Definujte, co jsou to jednotlivé cíle cest.
 • 51 – „zvýšení počtu podpůrných prvků: a. počet servisních míst – 60% pokrytí plochy města; b. počet stojanů na kola – všechna obchodní centra, občanská vybavenost; c. zázemí ve veřejných budovách- všechny budovy“
  • Definujte výchozí hodnotu (současný stav) indikátorů, definujte hustotu pokrytí 60%, udejte počet obchodních center, občanské vybavenosti, veřejných budov.
 • 52 – „realizace mimoúrovňových křížení >80% z navrženého počtu“
  • Definujte výchozí hodnotu (současný stav) indikátoru a celkový počet mimoúrovňových křížení.
 • 52 – „odstranění bariér ve městě pro nemotoristickou dopravu >95% nevhodných řešení“
  • Definujte výchozí hodnotu (současný stav) indikátoru a celkový počet nevhodných řešení.
 • 52 – „snížení intenzit dopravy na městské síti obslužných komunikací individuální dopravou o 10 %.“
  • Indikátor v rozporu s modelem a současným stavem intenzit (BKOM 2015), žádný scénář ani cílový rok ničemu takovému nenasvědčuje. Na obslužných komunikacích jsou modelovány stejné intenzity.
 • 53 – „využití systému bikesharingu > 95% kapacity“
  • Definujte co je to kapacita bikesharingu.
 • 55 – „respektovanost systému – snížení počtu pokut“
  • Požadujeme kritérium vyřadit. Hodnota je zcela závislá na pokynech politiků a funkcionářů, na vývoji legislativy a personálních možnostech represivního orgánu.
 • 55 – „využití vyznačených parkovacích míst > 90% – naplněnost parkovacích domů na > 95%“
  • Definujte výchozí hodnotu (současný stav) indikátorů a definujte co je to využití a naplněnost.
 • 58 – „zvýšení počtu segregovaných tras na > 95% plánovaného rozsahu“
  • Definujte výchozí hodnotu (současný stav) indikátoru a celkovou délku plánovaného rozsahu.
 • 59 – „pokles intenzit dopravy v obytných čtvrtích o > 20% – nezbytná doprava – pokles intenzit dopravy v obytných čtvrtích o > 80% – zbytná doprava“
  • Definujte oblasti “obytná čtvrť”, definujte zbytnou dopravu. Definujte výchozí hodnotu (současný stav) indikátoru.
 • 60 „snížení objemu tranzitní dopravy v centru města na < 5%”
  • Definujte oblast “centrum města”, definujte výchozí hodnotu (současný stav) indikátoru a jeho současný podíl na celkové dopravě v centru města.

 
Kap. 6 Návrh opatření a stanovení aktivit a priorit
Kap. 6.3 Cyklistická doprava

 • 92-100
  • Požadujeme přepracovat celou Kapitolu 6.3. Obsahuje převážně nesouvisející obsah patřící do analýzy a do rešerše legislativy a předpisů. Kapitola se musí věnovat navrženému systému dopravy na výkrese Přílohy 5 a obsahu zásobníku projektů Příloha 2.

Kap. 6.4 Automobilová doprava

 • 101 „Prioritou by proto měla být dostavba celého ochranného systému, po jehož zprovoznění bude možné snížit dopravní zátěž na stávajících komunikacích, které jsou dnes převážně využívány tranzitní dopravou. Cílem je tedy maximální možné snížení dopravní zátěže v obytných částech a v centru města, to umožní podporu rozvoje ostatních druhů dopravy – VHD, chůze a cyklistické dopravy a zajistí tak zlepšení kvality života ve městě.“
  • Text nekoresponduje s výsledky modelu. Čekat s dopravními opatřeními ve prospěch ostatních druhů dopravy je neopodstatněné, poklesy intenzit oproti dnešku (BKOM 2015) jsou na ZÁKOS o 15 %, vyjma ulic, kde zátěž převezmou paralelní komunikace např. Zvonařka, část Koliště, Gajdošova, Hněvkovského, kde poklesy budou dle modelu i na polovic).

 
Přílohy

 • Příloha č. 1. Multimodální model – textová zpráva str. 13 obr 11 “Vývoj stupně automobilizace (Zdroj: Ročenky dopravy, DSS2, Edip, AF-CITYPLAN)”
  • Vysvětlete zkratku DSS2.
 • Příloha č. 1. Multimodální model – textová zpráva – str. 30-33 tab.15- 29 “Počty cest”
  • Tabulky v podobě matic v obou osách Brno/Jmk/Tranzit nedávají smysl. Rozdělte cesty na vnitřní, vnější a tranzitní na jedné ose. Na druhé ose rozdělte oblasti na Brno, Jmk a dále tento výčet rozšiřte o klíčové “širší centrum”, “širší město” dle přílohy 11.
 • Příloha č. 1. Multimodální model – textová zpráva – str. 35-36 tab. 31-37 “1.11 Celkové výkony scénářů”
  • K tabulkám výkonů doplňte rok 2015. Dále k tabulkám doplňte k jednotlivým komunikacím/sítím/trakcím celkovou délku uvažovanou v daném scénáři.
 • Příloha č. 1.1.1, 1.1.5, 1.2.1 a 1.2.5 “zatížení a rozdíly IAD”
  • Popisky s intenzitami pentlogramů zobrazují jen nevýznamné obslužné komunikace. Výkresy upravte tak, aby byla viditelná zejména čísla u páteřních komunikací, např. redukcí popisků u čísel IAD menších než 1000 voz./den u cyklo menších než 300 cyklo/den. Změňte formát výkresů z A2 na A0.
  • Doplňte výkresy modelu pro stávající stavu 2015 a nulových návrhových scénářů.
 • č. 5. Návrh cyklistické dopravy
  • Upravte výkres dle skutečně realizovaných opatření a definovaných standardů, odstraňte turistickou trasu KČT č. 5005, která nemá žádné fyzické opatření a s mobilitou Brna nemá vztah. Zakreslené trasy „stav“ neodpovídají skutečnosti např. Rybnická, Netroufalky, Kamenice, Nové Sady dále úseky přes křižovatky a přejezdy v délkách až stovek metrů nebo se směšují dopravní a čistě rekreační pouze značené trasy.

Dan Bárta, Brno na kole z.s., duben 2017

Napište komentář