Skip to main content

Rozšíření 23.6.2020 o vliv věku a helmy na závažnost nehod. Rozšíření dne 18.12.2018 o závažnost následků podle druhu vozidla a u chodců podle zavinění. Rozšíření dne 29.8.2019 doplněním podrobnosti nehod s účastí chodců.

Všichni občas uděláme chybu, i když neradi. Je však smutné, když následky naší viny nesou ti zranitelnější.
Chceme ulice bezpečné pro všechny.

Úvod

Cílem této krátké statě je ukázat data o nehodách jak je neznáte. Databázi o nehodách ze zákonadle vyhlášky sbírá Policie ČR a částečně publikuje spolu s CDV (jednotlivě a agregovaně tabulku nehod). Doposud však úplná databáze (tabulka nehod, vozidel, následků a chodců) nebyla podrobněji zkoumána a proto jsme Policii požádali o její anonymizovanou část. Naší snahou je nad takovými daty ukázat některé dosud nepublikované aspekty bezpečnosti našich ulic z pohledu cyklistiky a chodce. Vytěžit úplný potenciál informací vložených do databáze nehod je pak dále na vás.

Analýza

Evidované nehody jsou v současné době jen takové, ke kterým byla přivolána Policie. Mělo by jít o nehody se škodou větší než 100.000 Kč, zranění nebo škodě na majetku třetí osoby nebo když se účastníci o své vině nedokážou dohodnout (dle §47 361/2000 Sb). U cyklistů a chodců se tedy jedná o evidenci pouze těch nehod, kde došlo spíše ke zranění a zřejmě ještě těch závažnějších. Jde o databázi jevů nutně omezenou, vůči skutečnému životu neúplnou, protože v ní chybí nehody s banálními následky, skoronehody a nepříjemné situace. Nicméně jde nejlepší data jaká existují a pro naše potřeby dostatečnou. Přestože nehody chodců a cyklistů jsou co do počtu v databázi okrajové, na první pohled jsou to ty více závažné.

Přestože nejčastěji se staví cyklostezky mimo obec, kde je větší pravděpodobnost tragických následků (např. z důvodu vysoké rychlosti motorových vozidel), dochází k nejčastějším k nehodám v obci, kde chybí infrastruktura pro každodenní používání.

Hlavní skupinou nehod jsou střety s motorovými vozidly, výrazně méně pak havárie samotného cyklisty. Zcela okrajové jsou nehody mezi cyklisty nebo cyklisty a chodci.

Podobně vychází i podrobnější členění podle druhu nehody.

Vezměme v úvahu pouze nehody dvou vozidel, z nichž je právě jeden cyklista. Všimněme si, že nebezpečí přichází především nárazem do boku nebo ze srážky při souběžné jízdě. Najetí zezadu (přehlédnutí před sebou jedoucího cyklisty) nebo střet čelem vozidel je méně častý, neboť v prvním případě je cyklista v zorném poli hůře přehlédnutý, v druhém se oba řidiči vidí a oba mají možnost střet odvrátit.

Vezměme opět v úvahu pouze nehody dvou vozidel, z nichž je právě jeden cyklista. V motorovém vozidle děláme více chyb ve 3/5 případů, ale následky nese vždy člověk na kole. Důležitým faktorem pro tyto chyby a jejich následky je špatně uspořádaná ulice, která takové chyby umožňuje. Druhým je příliš vysoká rychlost, kdy následky chyby jednoho vozidla není možno odvrátit a mění je na tragické.

Pokud podobný graf uděláme pro chodce je poměr zavinění řidičem motorového vozidla ještě výraznější 2/3. Ulice má být prvotně bezpečná, teprve až potom průjezdná.


Podívejme se podrobněji na chyby, které v různých dopravních prostředcích děláme. Vypíchněme, že nejčastější vina řidičů jízdního kola je „nedání přednosti při vjíždění z místa mimo komunikaci“. To naznačuje, že cyklostezky ukončované před křižovatkou a absentující sjezdy z cyklostezek na silnici, chybějící přejezdy výrazně zvyšují nebezpečnost našich ulic. Nejčastější příčinou nehody, když jedeme v autě, je nedání přednosti při vjezdu na z vedlejší na hlavní silnici.
Ze srovnání účastníků střetů plyne, že čím větší vozidlo se účasní nehody s cyklistou, tím tragičtější následky nehod jsou. Poměr následků nehod návěsů a osobního vozidla je dokonce 3× vyšší.

Zavinění hraje velkou roli u chodců: pokud je viník chodec, nehoda má o třetinu menší následky na straně chodce. Nehody chodců a cyklistů mají mají pro chodce poloviční následky než s motorovým vozidlem. Podobně nehoda mezi cyklistou a chodcem má poloviční následky.

Důležité je i sledovat jaký vliv má věk na závažnost nehod. Senioři v důchodovém věku mají až 2× závažnost nehod než teenageři nebo děti. Oproti tomu jakýkoliv vliv helem ve věkové kategorii nelze pozorovat. Je třeba brát s rezervou věrohodnost označení závažnosti nehody, které je prováděno na 4 kategorie odhadem (vyjma kategorie úmrtí do 24 h). Graf neříká, že helma nezvyšuje ochranu účastníka nehody, nýbrž ukazuje, že je tu faktor daleko významnější a to věk. Přílišné soustředění na obranu před následky těch nejohroženějších, nedává kýžený výsledek.

Udržitelná bezpečnost

Pro udržitelnou bezpečnost (překlad) našich ulic z hlediska dopravy platí pravidlo, že  „dopravní proud vozidel je bezpečný, je-li co nejvíce homogenní.“

  • Tedy pokud to jde, nestejně rychlé dopravní proudy se mají oddělovat. Do 50 km/h minimálně cyklopruhy lépe dánské cyklopásy, nad 50 km/h oddělenou cyklostezkou.
  • Pokud to nejde, tak nelze krčit rameny a říkat „tam nic udělat nelze“. Lze snížit rychlost rychlejšího dopravního proudu tak, aby se při mísení/křížení s koly (nebo chodci) minimalizovaly rizika následků tj. vmax 30 km/h. Silnější se musí přizpůsobit slabšímu – to je udržitelná bezpečnost.

Závěr

Nehody se stávají cyklistům především ve městech a obcích. Většina nehod je střet s motorovým vozidlem, z nichž jsou tři pětiny zaviněny řidičem motorového vozila (obvykle kvůli nedání přednosti). Když je někdo při nehodě zraněn nebo usmrcen, pak je to cyklista. Analogicky je tomu s chodci. Potřebujeme změnit způsob uspořádání ulic, které mají chránit zranitelnější a teprve potom uspokojovat průjezdnost. Síť pro cyklisty musí být spojitá a má se realizovat zejména v kritických místech – křižovatkách. Chodníky musí lidem umožňovat nejen přesun ale i pobyt, přechody křižovatek musí být úplné a bezpečné. Chceme města pro lidi.

Odkazy

Napište komentář