Skip to main content

Vážený pane primátore,
rádi bychom Vás tímto otevřeným dopisem upozornili na alarmující disproporci v systému brněnské dopravy. Zářijová cyklojízda NAKOLEON, snažící se upozornit na opomíjení cyklistické dopravy ze strany radnice, měla rekordní účast nejen v rámci města Brna, ale také v celorepublikovém kontextu – zúčastnilo se jí cca 1050, dle odhadu Policie ČR dokonce 1400 cyklistů. To je nejvíce v historii města Brna i v rámci ČR v roce 2013. Také ve sčítání lidu 2011, v průzkumech Odboru dopravy MMB i v kampani „Do práce na kole“ se ukazuje znásobení zájmu o tento druh dopravy ve městě za poslední dekádu. Více jak 4000 lidí volí ke každodennímu pohybu po městě jízdní kolo jako ekonomický, efektivní a zdravý způsob přepravy. Další by tak rádi učinili, kdyby k tomu měli v ulicích základní bezpečnostní předpoklady.
Domníváme se, že je nejvyšší čas, aby vedení města Brna začalo tento trend reflektovat a nepromeškalo tak příležitost dostat se alespoň v horizontu příštích 10 let na úroveň vyspělých západoevropských, ale také některých východoevropských zemí, jež nás organizací městské dopravy dávno předběhly. Pro změnu své dopravní politiky se rozhodly nikoli z rozmaru nebo experimentu, ale z důvodu prokázaných dlouhodobých přínosů šetrné dopravy pro městský, potažmo státní rozpočet, pro příznivý dopad na životní prostředí i utváření a atraktivitu měst. Brno se prezentuje jako město univerzit, studentů a vědeckého výzkumu. Kvartérnímu zaměření ekonomiky a potenciálu města však naprosto neodpovídá jeho orientace v urbanismu a dopravě, kde jsme ustrnuli na modernistických zásadách ze 30. let 20. stol., jež stále uplatňujeme přes jejich neúčinnost a neaktuálnost.
V jedné z odpovědí na dotazy občanů hovoříte o „nutné toleranci všech a hledání optimálního řešení pro všechny účastníky silničního provozu“. Organizace dopravy v Brně však v duchu zmíněných přežitých dogmat jednoznačně preferuje individuální motorovou dopravu nad ostatními, jak mimo jiné dokazují tyto údaje o investicích přepočítaných na osobu a den na území města:
Účelové dotace na jednotlivé složky dopravy na hlavu občana města Brna každý den poslední dekády:

  • IAD                             50 Kč na řidiče automobilu
  • MHD                           30 Kč na cestujícího
  • cyklodoprava              1 Kč na řidiče jízdního kola

Údaje byly zjištěny na základě analýzy rozpočtů, účelových investic a dotací realizovaných z veřejných rozpočtů na území města Brna, viz: http://www.brnonakole.cz/cim-a-za-kolik-se-jezdi-v-brne/
Zkušenosti ze zahraničí jasně ukazují, že tento postup je neudržitelný jak z hlediska prostorového uspořádání (přebytek aut bez parkovacích míst, který nemůže být vzhledem k indukci dopravy novou infrastrukturou nikdy zcela kompenzován), tak ve vztahu ke kvalitě ovzduší, jež v Brně z 90 % znečišťuje právě automobilová doprava. V neposlední řadě jde také o tvář města, která se touto dopravní „strategií“ nemůže nikdy přiblížit přívětivosti západních metropolí.
Proto požadujeme níže uvedené kroky vedoucí ke zrovnoprávnění cyklistické, potažmo pěší dopravy s ostatními složkami dopravy ve městě a v konečném důsledku k řešení řady dopravních, environmentálních a hygienických problémů, a zejména k zatraktivnění města pro jeho obyvatele, návštěvníky, investory:
1)    Zakotvení výdajů na cyklistickou infrastrukturu v rozpočtu města, tak aby byly zrovnoprávněny všechny složky dopravy, tj. aby se řádově zvedly cykloinvestice z 1 Kč na 10 Kč/uživatel za den.
=> Vyčlenění 30 mil. Kč/rok z položky oprav a údržby komunikací v rozpočtu města Brna.
2)    Integrace cyklodopravy do rekonstrukcí ulic jako nedílné součásti dopravního systému. Město připravuje nebo v nedávné době už prostavělo stovky milionů Kč na rekonstrukce ulic (Joštova, Husova, desítky ulic Starého Lískovce, Bohunic, Tuřan; v přípravě je např. M. Horákové, Údolní, Minská, Veveří, Horova, Bratislavská, Benešova), které doposud nezohledňují schválenou dopravní koncepci cyklistické dopravy a konzervují tak současný kritický stav dopravy na další desítky let.
=> Zadat projekt integrace cyklodopravy do všech budoucích i probíhajících městských investic a umožnit cyklokoordinátorovi systémový vliv na podobu budoucích investic.
3)    Integrace cyklodopravy do návrhů parkovacích zón zpracovávané Strategie parkování. Z analytických podkladů je zřejmé, že studie opět řeší jen jednu složku dopravy.
=> Zadat úkolem zpracovateli Strategie parkování a cyklo-koordinátorovi.
4)    Umožnění průjezdnosti a objízdnosti centra města (uvnitř MMO) pro cyklisty bez časového omezení v souladu se studií Odboru dopravy „Bezpečnostní audit cyklistů v centru“ 2012. Regulovat motorovou dopravu v přednádražním prostoru a humanizovat ho ve prospěch hromadné, pěší a cyklistické dopravy.
=> Zpracovat realizační projekt a realizovat.
5)    Rozvoj páteřních radiál, které umožní základní pohyb mezi městskými částmi, zejména s cíli cest do škol a zaměstnání, tj. Brno‑střed a průmyslové zóny. Doposud bylo možno rozvíjet pouze takové trasy, které nevyžadovaly stavební úpravy.
=> Zadat studii radiál vyžadujících stavební úpravy (např. Křenová, Cejl, Lidická, Údolní, Úvoz) a výstupy zařadit do realizačního plánu.
6)    Zprůjezdnění rezidenčních čtvrtí pro cyklodopravu, aby cyklisté nebyli vytlačováni jako auta na hlavní frekventované silnice.
=> Zavádět v rezidenčních blocích zóny tempo 30 km/h a pro cyklisty zprůjezdnit všechny jednosměrné ulice v obou směrech tam, kde je to prostorově možné (kde je možné cyklistu autem předjet).
7)    V případě přechodných uzavírek cyklistické infrastruktury dosud nejsou realizovány bezpečné objízdné trasy (viz uzavírka cyklostezek Botanická 2013 nebo Bystrc – Komín 2012), takže jsou cyklisté vystavováni nebezpečným situacím.
=> Vyžadovat na OD MMB realizaci bezpečné objížďky jako náhradu za uzavřenou infrastrukturu pro cyklisty.
8)    Město Brno má již rok pracovníka pověřeného cyklodopravou, veřejnosti ho ale neprezentuje (viz www.brno.cz) a jeho kompetence nejsou známé.
=> Oficiálně stanovit pozici cyklokoordinátora a vložit této funkci nástroje kontroly a pravomoci, které mu umožní ovlivňovat smysluplnost a efektivitu investic.
9)    Rozšíření nabídky jízdních kol veřejnosti, aby lidé měli možnost snadno kombinovat více dopravních prostředků.
=> Zavést systém sdílení kol (BikeSharing) nebo alespoň podpořit svépomocný systém Rekola. Rozšířit nabídku středně a dlouhodobých stojanů zejména v centru a přestupních uzlech IDS.
10) Důsledné postihování nesprávného parkování na chodnících, sjezdech pro vozíčkáře, přechodech pro chodce apod., umožňující důstojný pohyb městem jeho nemotorizovaným obyvatelům a návštěvníkům.
11) Zřizování nových přechodů pro chodce v místech s vysokou frekvencí chodců a prodlužování doby svícení zelené na přechodech zejména s ohledem na děti a přibývající podíl starších osob v populaci.
V Brně 6. 12. 2013
S pozdravem
Mgr. Martin Špaček
předseda Brno na kole, o. s.
http://www.brnonakole.cz
 
podpořil
Lukáš Likavčan
Hnutí DUHA Brno
koordinátor programu „Město & doprava“
http://www.hnutiduha.cz/v-regionech/brno

Napište komentář