Skip to main content

Experti Brna na kole na urbanismus, Aleš Stuchlík a Petr Hýl, dali dohromady přesvědčivý seznam připomínek k územnímu plánu Brna. Jedná se o zásadní dokument určující směřování města Brna, který je víceméně potajmu a bez diskuse s veřejností tvořen brněnskými politiky a úředníky.
Abychom mohli podat námitku a nepřipravili paní Leopoldovou a Laďu Macka o potěšení se s nimi vypořádávat (a v neposlední řadě nezahodili naši mnohahodinovou práci do koše), potřebujeme získat v krátké době ještě hodně podpisů. Prosím vás touto cestou, kdo jste občany Brna a máte tu možnost, zajděte podepsat naše archy na Veroniku (Panská 9) nebo na Svoboďák do infostánku NESEHNUTÍ, nebo kdo jste ze Židenic, jsou archy i na Staré osadě v kadeřnictví, v Brněnce naproti kostelu a v restauraci U Malchrů naproti Dělňáku (pokud jset tak ještě neučinili).
Pakliže vám není budoucí podoba Brna lhostejná, prosíme nepodceňujte tuto příležitost a pošlete na ta místa taky svoje známé, nebo si archy sami vytiskněte, známé obejděte a pak podpisy doneste do Veroniky.
Děkujeme!
Zdraví
Petr Hýl
Podepsat se pod připomínky je možné do 10. února 2014.
Plné znění připomínek:
—————————————————————-
Magistrát města Brna
Odbor územního plánování a rozvoje
Kounicova 67
601 67 Brno
 
Věcně shodná připomínka k aktualizaci územního plánu města Brna a zmocnění zástupce veřejnosti
a. Věcně shodné připomínky
My, níže uvedení a podepsaní občané města Brna uplatňujeme v souladu s § 23 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., zákon o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), tyto připomínky k aktualizaci územního plánu, kterou v současnosti pořizuje Magistrát města Brna:
Nesouhlas s aktualizací územního plánu
Nesouhlasíme se způsobem aktualizace územně plánovací dokumentace, kdy paralelně s pořizováním nového ÚP je uplatňován soubor změn, tzv. „aktualizace ÚPmB“, který obsahuje zásadní změny ÚP. Stávající územní plán je nositelem myšlenkově zastaralé koncepce (odsun hlavního nádraží mimo centrum města, suburbanizace, výstavba hypermarketů, podpora IAD – Nová městská třída, tunely Úvoz apod.). Brno potřebuje nový územní plán, který bude v souladu se soudobými trendy v oblasti udržitelného rozvoje měst. Složitá snaha resuscitovat myšlenkově překonaný ÚPmB oddaluje pořízení nového ÚP.
Nesouhlas s účelovými změnami IPP
Požadujeme vrátit zpět původní hodnoty IPP tam, kde došlo k jejich navýšení v rozporu se zákonem. IPP je závaznou součástí ÚP, jehož změnu je nutné provést jako změnu ÚP. Je nepřípustné, aby změny provedené v rozporu se zákonem byly nadále součástí ÚP. IPP bývá v Brně běžně navyšován na žádost investora izolovaně a bez jakékoli urbanistické koncepce.
Nahrazení IPP jednoznačnými regulativy
Požadujeme přehodnocení dalšího uplatňování IPP jako nejasného a manipulovatelného regulativu v ÚPmB a jeho nahrazení regulativem maximální výšky v metrech a maximálním procentem zastavění pozemku. Hodnota IPP se odvíjí od toho, kolik investor vlastní v daném území parcel, a umožňuje tak výstavbu solitérních výškových staveb coby nežádoucích dominant mimo důležité uzly, náměstí apod. a bez adekvátní náplně. IPP tak nemůže zajistit urbanistické kvality. Naproti tomu maximální výška a procento zastavění mohou mnohem jednoznačněji určit podobu zástavby.
Ochrana a rehabilitace veřejných prostranství
Nesouhlasíme s agregací ploch veřejných prostranství, vč. veřejné zeleně, do ploch dopravních. Požadujeme vymezit prostory ulic, náměstí a nábřeží jako veřejná prostranství, v nichž bude IAD, vč. parkování, přípustná pouze za podmínky, že podrobnější územně plánovací dokumentace prokáže, že zde bude zajištěna dostatečná bezpečnost a komfort pro pohyb a pobyt pěších a cyklistů všech věkových kategorií, bude zajištěná dostatečná kapacita pro MHD a bude zajištěno splnění všech platných norem pro ochranu zdraví obyvatel i uživatelů veřejného prostranství (hluk, prašnost atd.).
Požadavek na zpracování regulačních plánů a územních studií
Požadujeme podmínit realizaci všech rozvojových ploch zpracováním regulačního plánu nebo veřejně projednané územní studie.
Nesouhlas se suburbanizací
Nesouhlasíme s podporou suburbanizace, zakotvenou ve změnách ÚPmB. V okrajových částech města dochází k převádění ploch individuální rekreace a zemědělského půdního fondu na zastavitelné plochy (Pod Hády, kolem Brněnské přehrady, Tuřany), ať už jako plochy bydlení, nebo pro jiné využití (např. komerční občanská vybavenost). Trend plošného rozpínání města prohlubuje závislost na IAD a je v rozporu s konceptem udržitelného rozvoje. Město má velké množství rezerv a rozvojových ploch uvnitř svých hranic (proluky, brownfieldy, zanádraží), které zůstávají dlouhodobě nevyužity. V této situaci je rozšiřování města do volné krajiny nezodpovědným plýtváním přírodními i ekonomickými zdroji (v důsledku je růst podílu IAD zodpovědný také za dlouhodobý alarmující stav brněnského ovzduší).
Humanizace náměstí a městských tříd
Požadujeme taková řešení, která umožní humanizaci náměstí a významných městských tříd (Mendlovo náměstí, Konečného náměstí, Veveří, Vídeňská atd.) – redukce IAD, obestavba polyfunkční kompaktní zástavbou (“méně dopravy, více života”).
Nesouhlas se zkapacitňováním komunikací pro IAD uvnitř VMO
Nesouhlasíme se zkapacitňováním komunikací pro IAD uvnitř VMO (tunely Úvoz, Nová městská třída, “Bulvár”, průraz Hybešova pro IAD atd.)
Koncepce parkování v centru
Požadujeme v ÚP reagovat na vznik parkovacích domů (zejm. Kounicova, Janáčkovo divadlo, Kopečná), tj. zajistit odstranění odpovídajícího počtu parkovacích míst v jejich okolí – ulice, které slouží jako parkoviště (Dvořákova, Za divadlem atd.), uzavřít pro IAD a přeměnit je na pěší zónu. Navyšování parkovacích kapacit problematiku parkování neřeší, ale naopak prohlubuje – parkovací dům je výzvou: “Přijeďte do centra autem”. Celá řada atraktivních ulic je degradována na parkoviště a jejich potenciál, jakož i možný sociální a ekonomický přínos městu zůstávají nevyužity. Proto požadujeme také zrušení ploch pro další parkovací domy uvnitř MMO.
Zachování nádraží v centru
Požadujeme vymezit stávající drážní pozemky mezi stanicí Horní Heršpice a zastávkou Židenice přes stávající hlavní nádraží, vč. přerovské tratě a komárovské spojky jako stabilizované plochy železniční dopravy. Odsun nádraží mimo centrum města zhorší dostupnost vlakového nádraží, prodlouží dojížďkové časy, ztíží možnosti přestupů mezi VLAK – MHD a tím zhorší konkurenceschopnost veřejné dopravy ve vztahu k IAD.
Železniční vlečky
Požadujeme zachování stávajících železničních vleček (výstaviště BVV, systém vleček v průmyslových areálech kolem řeky Svitavy) a podmínění rozvoje všech nových průmyslových zón a logistických center možností jejich zavlečkování.
Nové železniční zastávky
Požadujeme v ÚP navrhnout pro lepší obsluhu území nové železniční zastávky Komárov (nad ul. Hněvkovského), Maloměřice (u ul. Slaměníkova) a Štýřice (u M‑Paláce).
Nesouhlas s neekonomickými stavbami podzemních tramvajových tratí
Požadujeme vypustit z ÚP návrhy podzemních tramvajových tratí (severojižní tramvajový diametr, tunel pod Špilberkem), které by při velkých nákladech na výstavbu i provoz zlepšily dopravní obsluhu pouze malé části města. Doporučujeme prioritně investovat do rozvoje povrchové MHD (prodlužování sítě tramvají a trolejbusů, přestavby přestupních uzlů, bezbariérové úpravy, metrobusy po dokončených částech VMO, preference na světelně řízených křižovatkách, apod.), která zajistí plošnou obsluhu celého města při výrazně nižších nákladech.
Podpora šetrných forem dopravy
Požadujeme v ÚP navrhnout opatření pro podporu šetrných forem dopravy (MHD, pěší a cyklistická), zejména rozvoj tramvajových tratí, přestupní uzly, záchytná parkoviště P+R na okrajích města a spojitou síť cyklotras.
Omezení výstavby hypermarketů
Požadujeme vypustit z ÚP všechny návrhové plochy pro komerční zařízení s plochou nad 1 000 m2 celkové plochy. Velkoplošná prodejní zařízení mají za následek úpadek maloobchodů v docházkové vzdálenosti bydliště a tím i nežádoucí nárůst dopravy.
Nesouhlas s výstavbou komerční občanské vybavenosti v plochách zeleně
Nesouhlasíme s podmínečným využitím ploch zeleně funkcí CO (prodejní plochy do 10 000 m2) bez dalšího omezení, umožňující výstavbu velkých komerčních objektů, a požadujeme omezení podmíněně přípustné výstavby pouze na drobné objekty doprovodných, zejména veřejných nekomerčních služeb.
b. Zmocnění zástupce
V souladu s ustanovením § 23 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), níže uvedené a podepsané osoby, které uplatňují věcně shodnou připomínku ke konceptu územního plánu, prohlašují, že zmocňují Ing. arch. Petra Hýla; bytem Slevačská 41, 615 00 Brno Židenice; narozen 30. 11. 1978, aby je zastupoval jako zástupce veřejnosti při pořizování územního plánu a podal námitku na základě věcně shodné připomínky a aby tato byla projednána podle stavebního zákona.
c. Přijetí zmocnění
Toto zmocnění přijímám dne ……………………
 
…………………………………………………………………
Ing. arch. Petr Hýl; bytem Slevačská 41, 615 00 Brno Židenice; narozen 30. 11. 1978
d. Seznam občanů Brna, kteří uplatňují tuto věcně shodnou připomínku ke konceptu územního plánu města Brna a zmocňují zástupce veřejnosti

4 Comments

Napište komentář