Skip to main content
Adolf Jebavý - beseda po jízdě novými cyklopruhy

Adolf Jebavý - beseda po jízdě novými cyklopruhy

Magistrát města Brna si skrze Odbor dopravy (OD) a Odbor územního plánování a rozvoje (OÚPR) na podzim 2010 objednal službu koordinátora pro cyklodopravu. Stal se jím na dobu určitou (zatím do konce roku 2011) zpracovatel současného Generelu cyklodopravy, samostatný projektant Adolf Jebavý.
Na úrovni města tak plní obdobnou funkci jako národní koordinátor pro cyklodopravu Jaroslav Martínek (CDV v.v.i.), nebo krajský koordinátor Jaroslav Keprt (odbor regonálního rozvoje JmK). Ale např. Praha má pro cyklodopravu jmenovanou celou komisi.
Jeho úkolem je účastnit se schůzek, kde město Brno vystupuje jako investor, správce nebo dotčený orgán a uplatňovat na nich závěry Generelu, který schválilo zastupitelstvo města Brna. Město si tak uvědomuje, že je třeba i problematiku cyklistů svěřit specialistovi, obdobně, jako jsou hájeny zájmy nevidomých nebo osob se sníženou pohyblivostí. V problematice cyklistů má město rezervy jak v oblasti odborné, tak i v efektivitě financování. Je tedy výhodou, když koordinátor má praktické zkušenosti cyklisty z města a zná výborně problematiku norem a koncepce rozvoje města. Koordinátor může při přípravě nových staveb a rekonstrukcí uplatnit významná opatření pro cyklisty při minimálním navýšení nákladů (oproti nákladným úpravám hotových staveb).
Nicméně jeho roli ani postavení nelze idealizovat. V každém procesu projednávání investic vystupuje koordinátor jako jeden z desítek lidí hájících svěřené zájmy. To, jak se mu to bude dařit, záleží na delegovaných pravomocech, prostoru pro vyjednávání, financích a politické podpoře. Koordinátorovi nebyly svěřeny úkoly, které by mohly plynut z potřeb veřejnosti: koordinátor není ombudsman (zastánce ublížených) ani filantrop (dobrodinec chudých).
Výsledkem jeho snah bude vždy kompromis složený z mnoha dopravních i nedopravních zájmů. Přesto ale věříme, že se nám dostane více ohledů při plánování nové podoby města. Lecos naznačují letošní úpravy Mendlova a Moravského náměstí. Jak by to vypadat nemělo lze demonstrovat na slepých a nákladných cyklostezkách v Univerzitním kampusu Bohunice z roku 2005.
brněnský cyklokoordinátor Adolf Jebavý

brněnský cyklokoordinátor Adolf Jebavý

Adolf Jebavý je samostatný dopravní inženýr, který se specializuje na cyklodopravu a její předprojektovou a projektovou přípravu. Pracuje v týmu svých spolupracovníků pod firemní značkou ADOS. Má 25 let zkušeností s prací na územních a regulačních plánech měst, navrhování cyklotras a cyklostezek. Je členem komise Ministerstva dopravy pro cyklodopravu. Zpracovával např. generely pro město Třebíč, Jihlavu, Trenčín, Prahu 5 a Prahu 12 a mikroregiony. Je také autorem první studie trasy pro cyklisty Brno-Vídeň z roku 1996. Adolf Jebavý se narodil v roce 1957 a vystudoval VÚT v Brně, je ženatý a má syna.

Napište komentář