Skip to main content

Shrnutí

 • neexistuje povinnost daná zákonem sesednout z kola při vjezdu na přechod pro chodce z cyklostezky
 • vůči pěším lidem na přechodu musíte být vždy ohleduplní a opatrní
 • pokud vjíždíte na přechod pro chodce na kole z cyklostezky, musíte dát přednost automobilům
 • když u přechodu pro chodce sesednete z kola, stáváte se chodci, a řidiči automobilů mají povinnost vám umožnit přejití (nikoli přejetí)

Povinnost?

Již jste to mnohokrát slyšeli, na kole nesmíte vjet na přechod pro chodce. Tvrdí se, že máte povinnost sesednout, kolo vést a stát se chodcem. Na internetu to lze slyšet od různých autorit:

Podle předpisů nesmíte na přechod na kole vjet, máte použít přejezdu pro cyklisty nebo jiného podobného opatření, v nejhorším kolo vést.

Prahou na kole

Jedete na kole a chcete využít přechodu pro chodce, abyste se dostali na protější stranu ulice? Potom po přechodu pro chodce musíte vždy jízdní kolo vést vedle sebe.

Besip

Mohu jet na kole po přechodu pro chodce? Nemůžete, přechod pro chodce je určen pouze chodcům. Pokud jedete na kole, musíte z něj slézt a s kolem přejít po přechodu.

Městská policie Brno

Ačkoliv si to někteří cyklisté stále neuvědomují, přechod pro chodce, jak už z názvu vyplývá, slouží k přecházení komunikace chodcům, nikoliv cyklistům. V případě, že chce přechodu pro chodce využít cyklista, je povinen z jízdního kola slézt a komunikaci tak přejít pěšky.

Policie ČR

Pokud chtějí cyklisté užít přechodu pro chodce nebo místa pro přecházení, musí se stát chodci. Jinými slovy, sesednout z jízdního kola a kolo vést.

Centrum služeb pro silniční dopravu

Nesmíte. Povinnost. Musíte. Vždy. Nemůžete. Povinen. To jsou slova v běžném vědomí spojena s jízdou na kole na přechodu pro chodce. Co to však je povinnost? Bavíme se o morální povinnosti? Selském rozumu? Pak bychom se na existenci takové povinnosti i mohli shodnout, minimálně se na ní shoduje značná část veřejnosti. Na povinnost je ale v případě provozu na pozemních komunikacích nutno pohlížet z právního pohledu.

Ústava ČR (čl. 2, odst. 4) říká:

Každý občan může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá.

A dále, Listina základních práv a svobod, která je součástí ústavního pořádku ČR, doplňuje (čl. 4, odst. 1):

Povinnosti mohou být ukládány toliko na základě zákona a v jeho mezích a jen při zachování základních práv a svobod.

Jinými slovy si můžete dělat, co chcete, dokud neporušujete zákon, a nikdo vás nemůže nutit dělat něco, co zákon nenařizuje. Jakákoliv povinnost musí být dána zákonem, jinak se z právní perspektivy nejedná o povinnost.
 

Z definice přechodu nevyplývá povinnost

A jak se to tedy má s jízdou na kole po přechodu pro chodce? V české legislativě neexistuje ustanovení, které by stanovovalo povinnost sesednout z kola při pojíždění či přejíždění přechodu pro chodce. Mnozí odvozují tuto povinnost od zákonného vymezení přechodu pro chodce:

přechod pro chodce je místo na pozemní komunikaci určené pro přecházení chodců, vyznačené příslušnou dopravní značkou (§ 2 písm. dd) zákona č. 361/2000 Sb.)

Z tohoto ustanovení však žádná povinnost pro řidiče motorových nebo nemotorových vozidel nevyplývá. Taková povinnost daná zákonem totiž vůbec neexistuje, není nikde definovaná.
Pokud by někdo odvozoval povinnost sesednout z kola na přechodu pro chodce od zákonného vymezení přechodu, jednalo by se o radikálně extenzivní výklad zákona, který by musel být podpořen příslušným judikátem. Takové soudní rozhodnutí však podle všeho také neexistuje, respektive jej zatím nebyl schopen nikdo doložit. Kdybychom takový radikálně extenzivní výklad práva dovedli do důsledku, pak bychom z něj odvodili i další povinnosti:

 • řidiči motorových vozidel nesmí pojíždět přechod pro chodce, z auta by museli vysednout a přes přechod jej tlačit;
 • na přejezdu pro cyklisty by museli pěší shánět kolo, na které by měli povinnost nasednout, aby mohli přejet pozemní komunikaci na druhou stranu.
Možný důsledek radikálně extenzivního výkladu práva, kterým se z definice přechodu pro chodce odvozují povinnosti pro řidiče: řidič automobilu, pokud chce vyjet z vjezdu za bílými garážovými vraty, musí automobil po přechodu tlačit.
Možný důsledek radiálně extenzivního výkladu práva II: chodec, který chce přejít pozemní komunikaci v místě vyznačeného přejezdu pro cyklisty, si musí sehnat kolo a přejezd přejet na jízdním kole.
Na ulici Vlastimila Pecha v Brně je smíšená stezka pro chodce a cyklisty, na které je křížení s pozemní komunikací řešeno formou přejezdu pro cyklisty. Pokud by platil radikálně extenzivní výklad zákona odvozující povinnosti účastníků provozu na pozemních komunikací z definice přechodu pro chodce a přejezdu pro cyklisty, pak by chodci zde prakticky neměli možnost legálně přejít a museli by si shánět jízdní kolo, aby mohli překonat pozemní komunikaci v místě přejezdu pro cyklisty. Proč je na místě zvolen přejezd pro cyklisty? V době výstavby smíšené stezky a celého areálu Černovické terasy neexistovalo řešení křížení vhodné pro smíšené stezky. Projektant tak při rozhovodávní volil mezi přejezdem pro cyklisty a přechodem pro chodce. Dnes již existuje řešení formou sdruženého přechodu pro chodce s přejezdem pro cyklisty (V 8c).
Řešení přejezdu pro smíšenou stezku je nyní možné právě sdruženým přechodem pro chodce s přejezdem pro cyklisty (horní část obrázku, TP179, s. 68 – http://www.pjpk.cz/data/USR_001_2_8_TP/TP_179_2017.pdf .

Existuje tedy propast mezi přesvědčením lidí na jedné straně a zákonem definovanými povinnostmi na straně druhé. To je v kontextu legislativního vývoje pochopitelné. Někdy před 30 lety se velmi pomalu do legislativy začala dostávat prostorová segregace cykloopatření od motorové dopravy a teprve od roku 2015 je známo konformní řešení přejezdů na smíšených cyklostezkách sdruženě s přechodem pro chodce. Již dnes však existují ustanovení zákona, kterými se lze jednoznačně řídit při příjezdu na kole k přechodu pro chodce.

Jak je to ve skutečnosti

Na přechodu s chodci

Jaké existují zákonem dané povinnosti týkající se přechodu pro chodce? Když jedete na kole, jste řidičem, sice nemotorového vozidla, ale vztahují se na vás stejné povinnosti jako na ostatní řidiče. Jako řidič jízdního kola nesmíte:

ohrozit nebo omezit chodce, který přechází pozemní komunikaci po přechodu pro chodce nebo který zjevně hodlá přecházet pozemní komunikaci po přechodu pro chodce, v případě potřeby je řidič povinen i zastavit vozidlo před přechodem pro chodce; tyto povinnosti se nevztahují na řidiče tramvaje,

§ 5 odst. 2 písm. f) zákona č. 361/2000 Sb.

Když jedete na kole, nesmíte ohrozit ani omezit pěší na přechodu nebo chystající se přechod použít. A vzhledem k tomu, že zákon nerozlišuje směr přejíždění přechodu (příčně nebo podélně), tak to platí v obou případech. Znamená to, že musíte být ohleduplní, chodce pouštět a pokud přejíždíte přechod v jakémkoliv směru, musíte být vůči chodcům ohleduplní a opatrní – nesmíte je ani omezit, ani ohrozit.

Na přechodu s auty

Tímto bychom měli vyřešeny ze zákona jízdu na kole po přechodu a chodce. Co ale s automobily? Typická situace v ČR: u křížení s pozemní komunikací končí cyklostezka a křížení je řešeno formou přechodu. Jak na druhou stranu? Pokud se rozhodnete po přechodu jet na kole, potom podle zákona vjíždíte na pozemní komunikaci z místa ležícího mimo pozemní komunikaci:

Při vjíždění z místa ležícího mimo pozemní komunikaci na pozemní komunikaci musí dát řidič přednost v jízdě vozidlům nebo jezdcům na zvířatech jedoucím po pozemní komunikaci nebo organizovanému útvaru chodců nebo průvodcům hnaných zvířat se zvířaty jdoucím po pozemní komunikaci. To platí i při vjíždění z účelové pozemní komunikace nebo ze stezky pro cyklisty nebo z obytné nebo pěší zóny na jinou pozemní komunikaci. (§ 23 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb.)

Pokud se chystáte jet po přechodu na kole, pak musíte dát přednost všem vozidlům blížícím se k přechodu. Pokud jim přednost nedáte a dojde k dopravní nehodě, budete viníkem, protože jste nedali přednost a nedostáli své zákonné povinnosti. Nesesedat z kola na přechodu lze doporučit, když jsou splněny všechny tyto podmínky zároveň:

 • na přechodu nejsou žádní lidé anebo se jedná o široký přechod, kde lze s dostatečným odstupem od pěších projet;
 • k přechodu se neblíží žádné vozidlo, a nenastane tak situace, kdy je třeba řešit dávání přednosti v jízdě;
 • jedná se o přehledný úsek pozemní komunikace, nehrozí žádné překvapení ze zatáčky nebo jinak omezené viditelnosti (typicky parkující auta);
 • neexistuje možnost kolize s automobilem.

Vzhledem k jisté složitosti situace jízdy na kole po přechodu pro chodce z pohledu zákona je pochopitelné, proč se mnohé autority uchylují k velmi zjednodušujícímu výkladu. Jistě je jednodušší a z hlediska vyšší bezpečnosti lidí na kole i lepší tvrdit, že při přejíždění přechodu na kole musíte z kola sesednout, než vysvětlovat, co to znamená vjíždět na silnici z místa mimo pozemní komunikaci. Lze však formulovat i výklad věcně správný a právně nezavádějící: Na přechodu pro chodce jako cyklista musíte dát přednost autům, proto doporučujeme z kola sesednout a kolo vést jako chodec.

Pokud se rozhodnete z kola sesednout, pak se podle zákona stáváte chodcem: chodec je i osoba, která […] vede jízdní kolo (§ 2 písm. j) zákona č. 361/2000 Sb.). Znamená to, že když vstoupíte na přechod a kolo povedete vedle sebe, potom vás řidiči vozidel jako chodce nesmí omezit ani ohrozit (samozřejmě nesmíte vstoupit před bezprostředně blížící se vozidlo). Můžete s kolem přecházet a požívat práv, které přechod pro chodce pěším dává. O povinnost se nejedná, ale sesednutí z kola u přechodu lze často doporučit, neboť:

 • jste ohleduplní vůči chodcům na přechodu;
 • vůči řidičům aut jste více předvídatelní;
 • řidiči aut vám při přecházení dávají jako chodci přednost;
 • zvyšujete svou osobní bezpečnost.
Paní na protější straně kolo po přechodu v této situaci správně vede. Na přechodu je mnoho chodců, které člověk na kole nesmí omezit ani ohrozit, a proto je nejlepší kolo vést. Naopak pán na bližší, „naší straně“ fotografie, by měl v případě úmyslu překonat komunikaci na druhou stranu kolo vést a být tak ohleduplný vůči pěším. Z fotografie však není zřejmé, zda na protější straně není ulice ve směru přechodu, a zda tak přechod hned neopouští a nepokračuje mimo něj. Jízda na přechodu ve světelné křižovatce však může být nebezpečná, člověk nemusí vědět, kde mají vozidla zelenou a kde se může ocitnout v jejich cestě. Proto je nejbezpečnější na světelné křižovatce sesednout z kola a stát se chodcem.

A co se tedy nesmí?

Jak jsme již psali výše, neexistuje povinnost sesednout z kola při vjezdu na přechod, takže za samotnou jízdu na kole po přechodu pro chodce pokutu dostat nemůžete. Za co však v podobné situaci můžete být potrestáni?

 • Neuposlechnutí příkazové značky “Cyklisto, sesedni z kola” (pokud je taková značka u přechodu či na konci cyklostezky umístěna);
 • jízda po chodníku – vjíždíte na přechod z chodníku anebo na jeho druhé straně vjíždíte na chodník, nikoliv na cyklostezku; po chodníku jezdit na kole nesmíte.
 • nedání přednosti přijíždějícím vozidlům při vjezdu na kole na přechod pro chodce;
 • omezení nebo ohrožení chodců na přechodu.
V této situaci opravdu existuje povinnost daná příkazovou značkou sesednout z kola a kolo po přechodu vést.

V reálném provozu

Šedivá je právní teorie, zelená se strom života jízdy na kole po městě. Jak se optimálně zachovat u přechodu pro chodce záleží na mnoha faktorech:

 • jedná se o světelně řízenou křižovatku?
 • jaká je přehlednost úseku?
 • jaká je intenzita motorového provozu?
 • jaká je intenzita pěších na přechodu?

Modelové situace a praktické rady sepsali již kolegové z Prahy a jejich přečtení doporučujeme. Samozřejmě kromě úvodního tvrzení, že “podle předpisů nesmíte na přechod na kole vjet” 🙂 Můžete, ale musíte vědět, co z toho pro vás vyplývá a že nepožíváte stejných práv jako chodec.

Na sdruženém přechodu pro chodce a přejezdu pro cyklisty platí stejná práva a povinnosti, jako na přejezdu pro cyklisty. Motorista nesmí ohrozit cyklistu na přejezdu, cyklista musí vjíždět na přejezd pro cyklisty opatrně tak, aby přijíždějící řidiče nedonutil k náhlé změně směru nebo rychlosti jízdy. Na sdruženém přejezdu s přechodem se chodci a cyklisté pohybují společně vpravo a nesmějí se vzájemně ohrozit.
Na přechodu na ulici Žabovřeská je sesednutí z kola po většinu dne nutností. Po komunikaci projede v pracovní den 44 tisíc a více automobilů a aby se člověk bezpečně dostal na druhou stranu, je nezbytné z kola sesednout a stát se chodcem.

45 Comments

 • DevilR napsal:

  To byste ale meli vysvetlit MP v Brne, ktera tohle bezne pokutuje. Cili ?

  • Michal Šindelář napsal:

   Kde prosim pokutuje, a co je presne na pokute uvedeno? Viz cast clanku, za co je mozne dostat pokutu.

   • Zdeněk napsal:

    Takze vysledek clanku je jasny…
    Dle definice prav muze obcan delat co mu neni zakazano a dle zakona 361 je prechod urcen pro chodce…
    Takze z toho vyplyva, ze neni urcen pro prejizdeni auty, motorkami a ani cyklisty. Tudiz cyklista se na prechodu nema vubec pohybovat stejne jako motorky, kolobezky a auta.

    Vyborne jste si odpovedel sam sobe… 🤣🤣🤣

  • Vojta napsal:

   Pokud se nenechají touto argumentací (ideálně s citacemi předpisů) přesvědčit na místě, odmítnout blokovou pokutu na místě a řešit to následně ve správním řízení. Ideálně s někým, kdo se umí v předpisech a právu obecně pohybovat, v zádech.

 • Martin napsal:

  Dobry den. A jak je to na svetelnem prechodu, kde odbocujici auta do prava davaji prednost pri sve zelene chodcum, kteri maji take zelenou. Jako chodec mam prednost, ale jako cyklista, ktery nesleze, musim dat prednost autu, jelikoz jedu z „vedlejsi“ a oba mame zelenou?

  • Michal Šindelář napsal:

   Dobry den, na prechodu pro chodce jako ridic nemotoroveho vozidla nikdy nemate prednost pred motorovym vozidlem. Pokud sesednete z kola, pak jste chodec a ridic vam na prechodu musi umoznit bezpecne prejiti na druhou stranu. Pokud s kola nesesednete a pojedete po prechodu, a stane se nehoda, pak bude zavineni na vasi strane, protoze jste jako ridic nemotoroveho vozidla vjizdel na pozemni komunikaci z mista mimo pozemni komunikaci a mel jste dat prednost vozidlum.

 • Pavel napsal:

  Myslím, že přejíždění přechodu pro cyklisty je hodně kontroverzní téma.
  Budeme-li brát, že „co není zakázáno, to je povoleno“, pak je samotný přejezd přes přechod v pořádku.
  A s výjimkou toho, že na přechodu pro chodce je třeba zohlednit pohyb chodců a umožnit jim bezpečně přejít vozovku,
  se to pro cyklistu v podstatě neliší od přejetí z jedné stany vozovky na druhou v místě, kde žádné značení na silnici není.

  Problém nastává v řadě případů v dalších věcech, které na takové přejetí přes přechod navazují.
  Na mnoha místech totiž přejetí přechodu pro chodce znamená vjet na přechod pro chodce z chodníku pro chodce a na druhé straně vjet na chodník pro chodce, což již v pořádku není. (Na mnoha místech kde je cyklostezka, je ukončena kus před začátkem přechodu pro chodce a aby se cyklista dostal na přechod pro chodce, ignoruje často fakt, že na něj vjíždí ne z cyklostezky, ale už z chodníku pro chodce.)
  Alternativně se cyklista dostane na přechod pro chodce po kraji vozovky podél silnice.
  Na křižovatkách, kde není světelná signalizace, si tím spíše uškodí, protože pak už nejede přímo po silnicí a nemůže ve svůj prospěch využít takové věci jako přednost zprava nebo jízda po hlavní. Naopak se ocitá v situaci, že přednost mají všichni ostatní.
  Na křižovatkách se světelnou signalizací, když mu na semaforu na silnici naskočí červená pro směr, kterým jede,
  a cyklista vjede do křižovatky na přechod pro chodce vedoucí daným směrem, pak vjíždí do křižovatky na červenou.

  V Brně jsou bohužel tyto situace k vidění často.

  P. S.
  Věděli jste, že chodec je ze zákona povinen chodit přes přechod pro chodce po pravé straně? Ale to je zase asi na jinou debatu.

  • Jarda napsal:

   V legislativně jsou další kontroverzní záležitosti. Např. to, že je u značky C9a (Stezka pro chodce a cyklisty) napsáno, že tam kde je tato značka, přikazuje se chodcům a cyklistům v daném směru tuto stezku použít. A já se ptám, platí to stejně pro chodce tak pro cyklisty? Pokud to platí pro cyklisty, pak tito nesmí jet po komunikaci která vede paralelně. Ovšem v tom případě nesmí jít ani chodci po chodníku který vede paralelně v daném směru po druhé straně ulice!!! Pokud je to stupidní výklad a pro chodce to neplatí, pak to neplatí ani pro cyklisty, ten odstavec je pro obě skupiny zcela rovnocený. Asi všeci cítíme že je to hloupost, ale vyhláška 294/2015 ve znění pozď. předpisů tak zní. Stejně tak je tady tato diskuze plná jiných absurdních názorů, které vychází z tupého opakování legislativy, která není a nemůže být do posledního puntíku na slovíčka dokonalá. Stejně tak jak se tady někdo snaží dokázat, že za koncem stezky musí přes ty dva metry po chodníku někdo kolo vést, aby pak mohl na cyklopřejezdu nasednout,… , na dva metry slézt a pak zase u začátku stezky nasednout. V příspěvku níže zdůvodňuji, proč je příčné přejíždění chodníku všemi vozidly povoleno, každý kdo má garáž u cesty do ní jezdí přes chodník a je to v pořádku. Prosím cyklisty aby se chovali ohleduplně, byť to není doslovně nikde zakázáno, tak přechod pro chodce je pro chodce a je lepší jet podél přechodu bokem bez nějakého sesedání, když je to jen trochu možné. A prosím účastníky provozu kteří kolo nevlastní, aby nehledali nesmyslné výklady typu nasedat a sesedat přesně u značky konec nebo začátek stezky, aby pak nemuseli smutně koukat na své domy naproti a neměli se do nich jak dostat, neboť by museli použít pouze stezku.

 • Pavel Skládaný napsal:

  Díky za záslužný článek, studiu dopravního práva, návrhům změn i zpracování technických předpisů věnujeme u nás v CDV hodně času. I my zastáváme názor, že povinnost sesedat z kola při užití přechodu pro chodce je jen nepodložená fáma. Přechod pro chodce není žádný stavební objekt, na který mají ostatní „vstup zakázán“. Přechod je jen vodorovná dopravní značka, namalovaná na vozovce (podobně jako stovka značek jiných). Tato značka dává chodcům určitá privilegia navíc (řidič je povinen umožnit přecházení), ale z ničeho nedokážeme dovodit, že by jej nesměl napříč přejet cyklista či přes přechod vyjet auto z garáže, dodrží-li ustanovení platná pro vjíždění z místa ležícího mimo pozemní komunikaci. Pochopitelně i cyklista je řidič a je povinen dbát ohleduplnosti vůčit všem a nemůže nárokovat „přednost“ vůči automobilu.
  Zahraniční právní výklady se s tím v podstatě ztotožňují, není zakázáno přejet na kolo vozovku napříč, tj. ani po přechodu pro chodce to není zakázáno. Německo jde dokonce tak daleko, že v případě střetu by polovinu zavinění stejně dostal řidič automobilu, protože je i on povinen dbát potřebné opatrnosti a předcházet nehodám a slabší účastník požívá obecně vyšší právní ochrany. Zajímavý je též právní výklad, podle kterého v SRN cyklistovi stačí (v případě, že chce nárokovat stejná práva jako chodec), aby z kola slezl jen jednou nohou a přechod překonal způsobem a la koloběžka. I v tomto případě „gilt als Fußgänger“, tj. může nárokovat práva chodce.
  Zvolený příklad ulice Botanické v Brně je velmi názorný, ortodoxní příznivci sesedání se zde ukojí velmi intenzivně (byť nikam nedojedou).

 • Jarda napsal:

  Vážení diskutující. Můj názor je ten, že je většina z vás zcela mimo. Jednak pan Kravčík zdůvodňuje nemožnost přejet kolmo vozovku tím, že je v zákoně povinnost držet se pravého okraje vozovky. Tuto povinnost mají i automobily, pak by traktor nemohl přejet z jednoho pole na druhé přes probíhající komunikaci, vtipné… Jinak přechod je určen pro chodce, což je vyhrazený pruh. Jízda (pohyb) v pruzích řeší příslušná část zákona. Kolmé přejíždění pruhu (auty) je možné, je to v zákoně výslovně řečeno a není nutné automobil přes přechod tlačit, přitom nesmí být ohroženi ti, pro koho je pruh určen. Podélná jízda možná není. Tzn. ani cyklista nemůže jet po přechodu. Ovšem nikde není psáno, že je nutné sesednout a jít pěšky jak tvrdí Besip. Cyklista může jet 0,5m od přechodu, není žádné zákonné ustanovení které by jej nutilo konvertovat na chodce.

  • ROFL napsal:

   „Přechod je vyhrazený jízdní pruh pro chodce“ … tak ten se taky poved 😀

  • Jarda napsal:

   Musím tedy podotknout že §14 začíná textem „Je-li vyznačen jízdní pruh dopravní značkou „Vyhrazený jízdní pruh““, což přechod pro chodce nezačíná. Ad absurdum má tedy pravdu pan Šindelář. Nicméně je to sporné, protože přechod je vyhrazený pruh daný vodorovným značením. V každém případě asi nikoho neubyde jak píši výše, když vybočí metr ze směru a pojede vedle přechodu. Nemusí slézat, může jet v klidu na kole. Dokonce v takovém případě může jet i když mají chodci červenou, protože červená na semaforu platí pouze pro chodce. Použít přechod mají pouze chodci. Žádné riziko ani hazard to není, protože cyklista dodrží §23 a dá přednost všem na komunikaci. Stejná situace je v Komíně u sokolovny kde od restaurace Holiday přímo na přechod když mají chodci červenou najíždějí vozidla. U auta to nikomu divné nepřijde, všeci cyklisti tam ale jak trotli čekají když mají chodci červenou.

   • Tonda napsal:

    Možná by bylo fajn zamyslet se nad rozdílem významů slov určen a vyhrazen. Přechod je určen pro chodce, tedy slouží chodcům a dává jim nějaká práva, ostatním ta práva nedává, ale neznamená to, že by tam nesměli být, jen musí dát přednost těm pro které je určen i těm co se pohybují po silnici. Pokud je něco vyhrazeno pro někoho, tak nikdo jiný tak krom uvedených výjimek nemá být.

 • Fantomas napsal:

  Reaguji na 2 fotky, které jsou z Pardubic. Bílá garáž a potom přejezd pro cyklisty u Tesca. Než jsem autor něco vloží, tak by si měl ověřit fakta přímo na místě.
  Fotka bílá garáž – garáž tam stala dřív, než přechod. Takže používat trochu logiky by postačilo
  Fotka přejezd pro cyklisty u Tesca – pane autore světě div se….on je to skutečně přejezd pouze pro cyklisty. Pro chodce je tam určený nadchod nebo kousek od něj z každé strany přechod pro chodce.
  Ono je potřeba znát jasný rozdíl mezi přechodem pro chodce a přejezdem pro cyklisty. A děkuji Pardubicím, kteří mě tento rozdíl naučili. Zákon zní jasně. O tom není diskuzí. Zde je potřeba taky znát definici zákona a zásady. O zákonu se nediskutuje coby kdyby, o zásadě ano.

  • Michal Šindelář napsal:

   Milý pane Fantomasi,
   světe div se, autor článku si fakta ověřil přímo na místě, protože tam byl.
   Fotky jsou použity jako ilustrace pro možný extenzivně radikální výklad zákona a co píšete, je poněkud mimo. Když jste místa znalý, tak jste měl spíše doplnit, že je u toho přejezdu pro cyklisty doplněná značka „Zákaz vstupu chodců“. Umístění této značky dokazuje, že alespoň některé autority jsou si vědomy, že z definice přechodu/přejezdu nevyplývají další povinnosti pro účastníky provozu na pozemní komunikaci. Jinak by tam tu značku samozřejmě nedávaly.
   A jestli byla někde garáž dřív nebo přechod je úplně jedno. Fotka byla zvolená jako příklad toho, že kdyby platil ten radikálně extenzivní výklad práva, na jehož základě jsou zcestně odvozovány povinnosti řidičů z § 2 písm. dd) a ll), ve kterých není o povinnostech řidičů jediné slovo, pak by řidič auta vyjíždějícího z toho vjezdu/garáže, musel automobil tlačit v případě vjezdu na přechod, případně asi táhnout jízdním kolem v případě vjezdu na přejezd. Což jsou samozřejmě nesmysly, ale přirozené důsledky žádným soudním rozhodnutím nepodloženého radikálně extenzivního výkladu práva, na základě kterého mnohé autority vysvětlují, že člověk na kole má povinnost sesednout z kola na přechodu pro chodce.
   Doporučuji vám ještě jednou si pozorně a pomalu přečíst článek, na který reagujete.
   Zdravím,

 • Radek napsal:

  no z těch sáhodlouhých debat plyne jedna důležitá věc… infrastruktury pro motoristy a chodce je dost… je třeba budovat taky IS pro cyklisty a prvek: „přejezd pro cyklisty by měl být mnohem častěji začleňován třeba po boku přechodů pro chodce, pak nebude třeba dohadů
  Ve SLovinské Ljublani je takto řešena spousta křížení
  https://photos.app.goo.gl/vBC9CRRRjCmel9Id2
  máme se kde icpirovat a nemusíme hledět jen na západ, cyklisté, chodci a motoristé vedle sebe fungují v mnoha zemích, u nás někteří politici rádi hledají argumenty proč by něco nemělo fungovat, místo toho aby se podívali, že to jinde funguje dávno

 • Vladimír Kravčík napsal:

  Vážený pane Šindeláři,
  velice Vám děkuji za tento článek, který mě takto při ránu velice pobavil. Doufám, že na základě Vašeho článku se nestane, že nějaký cyklista, který dosud sesedal z kola vjede pod kola nějakému motoristovi. Pokud se tak stát má, doufám že to budete vy a ne nějaké dítě.
  Pokud už máte potřebu něco řešit, tak usilujte o to, aby každý cyklista měl s právy rovněž spojené povinnosti. Velice by se mi například líbila povinnost, kdy by cyklista musel mít řidičské oprávnění, neboť spousta z nich, ač jsou účastníci silničního provozu, nezná (případně záměrně nedodržuje) ani některá základní pravidla silničního provozu. Rovněž by bylo dobré, aby cyklisté měli registrační značky (nejlépe vázané na osobu, nikoliv na konkrétní cyklistické kolo), aby se konečné mohli řešit ty jejich neustálé dopravní přestupky, jízdy po chodníku a ohrožování silničního provozu.
  Závěrem by jsem Vás rád upozornil na zákon č.361/200Sb., tedy zákon o pozemních komunikacích, kde v části první, Hlava II, Díl 3, Oddíl5 – Zvláštní ustanovení pro chůzi, jízdu nemotorových vozidel, jízdu na zvířeti a vedení a hnaní zvířat, §57 odst. 2 stanoví Na pozemní komunikaci se na jízdním kole jezdí při pravém okraji vozovky; nejsou-li tím ohrožováni ani omezováni chodci, smí se jet po pravé krajnici. Jízdním kolem se z hlediska provozu na pozemních komunikacích rozumí i koloběžka.
  Pokud Vám tedy přejíždění přechodu kolmo na vozovku připadá jako jízda při pravém okraji vozovky, tak potom už Vám opravdu není pomoci.

  • Michal Šindelář napsal:

   Vážený pane Kravčíku,
   máte problém s porozuměním psaného textu? Nejspíš ano, když nevidíte, že opakovaně v textu píšeme o tom, že „pokud vjíždíte na přechod pro chodce na kole, musíte dát přednost automobilům.“
   Jízda na kole při pravém okraji vozovky je mimo téma; existují i cyklostezky, na které se toto ustanovení zákona nevztahuje, a u těchto cyklostezek je někdy křížení z komunikací řešeno právě přechodem pro chodce.
   Díky za názor, ale prosím už více ne. Plýtváte svým i mým časem.
   Zdravím,

  • Vladimír Kravčík napsal:

   Vážený pane Šindeláři,
   reaguji tímto na Váš příspěvek. Opravdu nemám problém porozumět psanému textu. Ale pokud bude cyklista přejíždět přes přechod kolmo, bude u toho dávat pozor aby neohrozil chodce, a ještě veškerý okolní provoz, je potom velice snadné přehlédnou přijíždějící auto nebo motorku, případně špatně odhadnout rychlost, nehledě na to, že ani motoristovi nezbude žádný reakční čas, neboť, pokud nejste úplný imbecil, určitě dobře víte že cyklista na kole je mnohem rychlejší než chodec a tudíž se před autem prostě objeví.
   Ale veškeré tyto debaty a polemiky jsou zbytečné, dle již citovaného ustanovení se má cyklista držet při pravém okraji vozovky.
   Je velice zvláštní že jste schopen se tu ohánět ústavou a listinou základních práv a svobod, ale pak prohlásíte o části zákona toto upravující, že je mimo téma?
   Pokud cyklostezka křižuje komunikaci je zde tzv. přejezd pro cyklisty, případně spojený s přechodem pro chodce. Pokud tam přejezd pro cyklisty není, tak cyklostezka u začátku přechodu končí. Poté křižujete pozemní komunikaci a musíte se řídit zákonem o pozemních komunikacích, což v tomto případě znamená kolo převést, popřípadě jak říkat dát přednost autům a vjet na komunikaci v směru jízdy (doprava v případě komého příjezdu ke komunikaci) a pokračovat při pravém okraji komunikace, ale v žádném případě ne křižovat komunikaci kolmo na směr jízdy. A nakonec opět navazuje cyklostezka.
   Závěrem prosím pamatujte že svoboda jednoho končí tam kde začíná svoboda jiného a ohánět se něčím takovým že co není zakázáno je povoleno mi opravdu nepřijde na místě. Pokud budete hledat ustanovení zákona které by mi vyloženě zakazovalo pomatlat moje fekálie na vaše kolo, tak ho rovněž nenajdete, ale proto teď nepůjdu matlat fekálie na cizí kola.
   A ano prosím neplýtvejte svým časem a nereagujte. Ten komentář nepíši pro Vás, ale pro cyklisty, které opravdu zajímá, jak se na vozovce chovat tak, aby neohrozili životy svoje a nebo jiných účastníků silničního provozu.

   • Michal Šindelář napsal:

    Opět se mýlíte, neboť ignorujete ustanovení o vjezdu na pozemní komunikaci z místa mimo pozemní komunikaci, které i explicitně zmiňuje případ cyklostezky:
    „Při vjíždění z místa ležícího mimo pozemní komunikaci na pozemní komunikaci musí dát řidič přednost v jízdě vozidlům nebo jezdcům na zvířatech jedoucím po pozemní komunikaci nebo organizovanému útvaru chodců nebo průvodcům hnaných zvířat se zvířaty jdoucím po pozemní komunikaci. To platí i při vjíždění z účelové pozemní komunikace nebo ze stezky pro cyklisty nebo z obytné nebo pěší zóny na jinou pozemní komunikaci. (§ 23 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb.)“
    A opět mám pochyby o vaší schopnosti porozumět psanému textu, neboť tento paragraf v článku výše citujeme.
    Takže až dojedete na kole po cyklostezce k přechodu, tak nezapomeňte odbočit vpravo a jet dál kolmo pryč od směru vaší cesty, abyste se držel svého výkladu zákona. Nebo si z toho kola klidně sesedněte a zatetelte se nad sebou, jak šikovný jste.
    Že nenajdu ustanovení zákona, které by vám zakazovalo mazat fekálie někomu na kolo? Tady ho máte, přímo ze silničního zákona:

    § 4
    Povinnosti účastníka provozu na pozemních komunikacích
    Při účasti na provozu na pozemních komunikacích je každý povinen
    a) chovat se ohleduplně a ukázněně, aby svým jednáním neohrožoval život, zdraví nebo majetek jiných osob ani svůj vlastní, aby nepoškozoval životní prostředí ani neohrožoval život zvířat, své chování je povinen přizpůsobit zejména stavebnímu a dopravně technickému stavu pozemní komunikace,1) povětrnostním podmínkám, situaci v provozu na pozemních komunikacích, svým schopnostem a svému zdravotnímu stavu,

    Takže vážně nikomu nematlejte fekálie na kolo. Možná snad na vlastní.
    Hezký den,

  • Vladimír Kravčík napsal:

   Pane Šindeláři,
   zdvořile Vás žádám o vysvětlení, jakým způsobem konkrétně ignoruji ustanovení § 23 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb.? Toto ustanovení říká, že řidič musí dát přednost vozidlům, jezdcům… atd. Tak jak jsem již psal výše (je až k pousmání, že se neustále snažíte vy mne dehonestovat ve smyslu, že nedokážu porozumět psanému textu, ale asi je něco pravdy na rčení „podle sebe soudím tebe“) z tohoto ustanovení vyplývá povinnost dát přednost při vjezdu na komunikaci, ale nikde z něj nevyplývá, že posléze smíte porušovat další ustanovení a pravidla silničního provozu, jako například, jak jsem psal výše, §57 odst. 2 který jasně specifikuje kde se cyklista má na pozemní komunikaci držet a to při pravém kraji vozovky.
   V jednom příspěvku tvrdíte že na silnici vjíždíte z cyklostezky na komunikaci a oháníte se paragrafem § 23, v jiném se nás snažíte přesvědčit, že přechod pro chodce je vlastně cyklostezka protínající silnici, což samozřejmě není. Jak již bylo uvedeno v jiném komentáři: „.. řechod pro chodce vodorovnou dopravní značkou ve smyslu § 64, dokonce je to výslovně uvedeno v § 76 odst. 7 citovaného zákona“
   Jinými slovy vaše argumentace a výklad zákona má značné mezery. A omlouvat porušování zákona směrem vaší cesty, to už je opravdu ubohé. V konečné fázi jsem však rád, že jezdíte na kole a nikoliv autem, neboť bych byl velice nerad, kdyby nějaké nedostatečně inteligentní individuum do mě čelně narazilo poté, co by jelo protisměrem v jednosměrce a argumentovalo tím, že předce nepojede pryč od směru jeho cesty.
   Pokud jde matlání fekálií, záměrně jsem psal o ustanovení, které to výslovně zakazuje, protože pokud to výslovně nezakazuje, tak dle vaší snahy vykládat si ustanovení zákona je to povolené. Tomu jste asi neporozuměl, neboť uvádíte §4 a) chovat se ohleduplně a ukázněně, aby svým jednáním neohrožoval život, zdraví nebo majetek jiných osob ani svůj vlastní, aby nepoškozoval životní prostředí ani neohrožoval život zvířat, své chování je povinen přizpůsobit zejména stavebnímu a dopravně technickému stavu pozemní komunikace – fekálie bych matlal ohleduplně (nematlal bych je na sedátko, aby se dalo sednout.To je podle mě dost ohleduplné. Samozřejmě bych u toho byl ukázněný a nemyslím si, že bych tím ohrožoval život zvířete či životní prostředí. Majetek bych také nepoškodil, neb vše jde umýt trochou vody. Povětrnostní podmínky bych pral v úvahu, kdybych na to kolo chcal, neb chcát proti větru se nevyplácí.
   No asi tak nějak by to vypadalo, kdyby si všichni vysvětlovali zákony po svém.
   Ale když už tyto ustanovení zmiňujete, tak se podle nich i chovejte, neohrožujte život, zdraví a majetek jiných osob ani svůj vlastní tím, že bude jezdit po přechodu kolmo na směr jízdy a přizpůsobte svou jízdu situaci v provozu a svým schopnostem (pokud jsou vaše jízdní schopnosti stejné jako ty argumentační, tak prosím hodně).
   Nakonec bych snad ještě rád řekl, že mě velice potěšuje, že jste opět obětoval a vyplýtval část svého zcela jistě drahocenného, ale opravdu není nutné. Snad možná až budete mít v rukách něco víc než nedbalostně či úmyslně chybně vyložené paragrafy, marnou snahu někoho pohanit a trochu více inteligence a schopnosti prozumět psanému.. 😀
   Děkuji za přání hezkého dne. Velice jsem si ho užil a to nejen proto, že jsem měl svátek. Přeji Vám, ať jste v životě aspoň tak šťastný jako já a užijete si spoustu hezkých dnů bez fekálií na kole a také bez nehod způsobených arogancí či vlastním výkladem zákona. A ano myslím tím, že již nebudu reagovat. Snažil jsem se pomoct, vysvětlit, ale komu není zhůry dáno…

 • Honza napsal:

  Nějak mi uniká to sáhodlouhé rozepisování. Když stačí začít postupně. Aby cyklista k tomu přechodu dojel, musí porušit zákon a jet po chodníku. Takže je to celkem bezpředmětné řešit dále, neboť na ten chodník neměl vůbec vjet, nýbrž z kola sestoupit a vést jej. O kjeténech, co jedou po silnici a ouha, vjedou si na chodník a následně na přechod, aby požívali „přednosti“ chodců a při tom jeli dále na kole, ani nemluvě.

  • Michal Šindelář napsal:

   Dobrý den,
   bohužel se mýlíte. Například na ulicích Chodská, Botanická je cyklostezka, kde jsou příčná křížení řešena právě přechody pro chodce.
   Zdravím,

   • Pavel napsal:

    S výjimkou přechodu kde se kříží ulice Botanická a Sokolská je cyklostezka u všech dalších přechodů na ulicích Botanická a Chodská ukončena dopravní značkou ještě před místem, kde začíná přechod pro chodce.
    Pokud tedy cyklista na těchto úsecích přes přechod přejíždí, činí tak při jízdě z chodníku pro chodce, na chodník pro chodce.

    • Jarda napsal:

     To máte sice pravdu, ale to ještě neznamená, že je nutné na ten kousek sesedat. Jen ve městě Brně jsou tisíce případů typických uspořádání ulice: vozovka, chodník, garáž. Z garáže a do garáže přes chodník. Je to nelegální? Já tvrdím že není. Na chodník platí v preneseném významu ustanovení pro vyhrazené pruhy (v tomto případě pro chodce). Podélně po chodníku jet nesím, příčně jej přejet do garáže mohu, musím dát přednost chodcům. To stejné cyklista, kterému skoční jeho podélná jízda po stezce a přijede ke kousku chodníku. Nejedná se o jízdu podélnou, ale o přejíždění kousku chodníku. Ano, nesmím ohrozit chodce, ale mohu to přejet.

  • Tonda napsal:

   K přechodu pro chode často vede stezka pro chodce a cyklisty, tedy cyklista nemusí jet po chodníku a ten přechod nebyl změněn na sdružený přechod s přejezdem protože je až do roku 2016 české dopravní předpisy prostě neznaly a dodatečně už to nikdo neudělal.

 • Acidburn napsal:

  Ach jo, co na to říct. § 2 písm. dd) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, to stanoví jasně: „přechod pro chodce je místo na pozemní komunikaci určené pro přecházení chodců, vyznačené příslušnou dopravní značkou“. Pokud chci přejít po přechodu pro chodce, tedy jej použít, abych se dostal z jedné strany pozemní komunikace na stranu druhou, musím jej přejít. Nikoli přejet. Proto je to „přechod pro chodce“. Protože se po něm chodí a nelze jej užít jinak. Ostatně chodcem je – mimo jiné – i cyklista, pokud sleze z kola a vede jej (§ 2 písm. j) zákona č. 361/2000 Sb.). Což má učinit vždy, pokud chce po přechodu přejít. Současně je však přechod pro chodce vodorovnou dopravní značkou ve smyslu § 64, dokonce je to výslovně uvedeno v § 76 odst. 7 citovaného zákona. To znamená, že pokud jedu po pozemní komunikaci, nutně přejíždím i po vyznačení přechodu pro chodce. Dokonce na to pamatuje i § 5 písm. h) zákona, když uvádí, že povinností řidiče je: „snížit rychlost jízdy nebo zastavit vozidlo před přechodem pro chodce, sníží-li rychlost jízdy nebo zastaví-li vozidlo před přechodem pro chodce i řidiči ostatních vozidel jedoucích stejným směrem.“ To ale neznamená, že ho užívám jako chodec. Ještě jsem ostatně neviděl auto, které by křižovatku projíždělo stejně, jako to činí řada cyklistů, tedy hurá na přechod a přes něj na druhou stranu. Existence svislé dopravní značky přikazující cyklistovi slézt z kola pak na výše uvedeném způsobu používání přechodu nemění nic.
  Takže abych to shrnul: článek je zoufalou obhajobou hovadského chování některých cyklistů, kteří raději vjedou na přechod, protože slézt na 20 vteřin z kola by jim patrně způsobilo strašlivou duševní újmu. Že tím riskují dopravní nehodu, protože je rozdíl, pokud reagujete na chodce vstupujícího do vozovky závratnou rychlostí 4 kilometrů za hodinu, a pokud reagujete na cyklistu hasícího si nějakých 20+ kilometrů za hodinu, to už autora jaksi nezajímá (proto se, mimochodem, po přechodu pro chodce chodí, zákonodárce si to nevymyslel jen tak ze srandy). Autor se ve své obhajobě takovýchto sebevrahů nenechal zmást ani platnou právní úpravou.

  • Michal Šindelář napsal:

   Milý pane,
   v článku opakovaně na několika místech tvrdíme, že vůči pěším musí být člověk na kole na přechodu vždy ohleduplný. Stejně tak, že je třeba dávat autům přednost v případě nesesednutí z kola; a že v případě nehody s autem bude vinen člověk na kole.
   Umíte číst? Vymyslíte si něco, co netrvdíme, a pak na to vášnivě reagujete. Proč? Obyčejný trolling?
   Nevím.
   Zbytečná konverzace s vámi.

 • Vojtěch V. napsal:

  Dobrý den, článek je to pěkný, ovšem předkládá chybné závěry. Vycházíte z předpokladu, že povinnost cyklisty zastavit před využitím přechodu pro chodce musí být stanovena zákonem, aby byla v souladu s Ústavním pořádkem. Takové přesvědčení je však laické, protože teorie práva rozeznává řadu implicitních povinností, které z právní regulace vyplývají a nemusí být výslovně stanoveny – a rozumí se samy sebou. Kupříkladu pokud územní plán stanoví způsob využití určitých pozemků, nemusí zároveň uvádět, že jiné využití je v rozporu s touto regulací. Podobně je tomu u přechodu pro chodce, který slouží ze své podstaty výhradně pro přecházení chodců a nikoliv nechodců, např. cyklistů, a to v souladu s dalšími pravidly provozu na silničních komunikacích..

  • Michal Šindelář napsal:

   Mé závěry jsou stejně chybné nebo správné, jako ty vaše.
   Text je konzultovaný s advokátkou, další právník se tímto výkladem také ztotožnil. Takže dokud nemáte judikát, tak ztěží můžete stavět váš extenzivní výklad nad náš více střízlivý.
   Ale přistupme na váš výklad. Platí tedy podle vás povinnost pro chodce na přejezdu pro cyklisty nasedat na kolo?

  • Vojtěch V. napsal:

   A k § 53 odst. 2 zákona o silničním provozu jste s paní advokátkou došli? Tam to máte jasně potvrzené:
   „Jiní účastníci provozu na pozemních komunikacích než chodci nesmějí chodníku nebo stezky pro chodce užívat, pokud není v tomto zákoně stanoveno jinak.“
   Takže výslovně stanovená povinnost, zákon jinak nestanoví – a asi se nemusíme bavit o tom, že cyklista jedoucí na kole je účastníkem silničního provozu.

   • Michal Šindelář napsal:

    Ach jo. Je to marné.
    Chodník je chodník. Přechod je dopravní značení na pozemní komunikaci. Kdyby byl přechod chodník, jak se domníváte, pak k němu auto mohlo leda tak dojet, otočit se u něj a jet zase zpátky.

 • Radek P. napsal:

  Dobrý den,
  děkuji za článek, ale řekl bych, že se snažíte ustanovení § 2 písm. dd) zákona č. 351/2000 Sb. vyložit poměrně účelově – ve prospěch cyklistů.
  Z ustanovení „přechod pro chodce je místo na pozemní komunikaci určené pro přecházení chodců, vyznačené příslušnou dopravní značkou“ je jasné že zákonodárce zamýšlel tento přechod pro „chodce“ (proto se tak jmenuje) a je to místo určené pro přecházení chodců. Nikoliv cyklistů. Zákon tedy nepřikazuje cyklistům sesednout z kola, ale zároveň cyklistům ani neumožňuje, aby přechod pro chodce využívali (přechod pro chodce je vyhrazen pro přecházení chodců). Pokud chce cyklista použít přechod pro chodce, musí se z něj stát chodec=sesednout z kola.
  Máte pravdu, že pokud ani jeden z výkladů nebyl potvrzen soudem, není zde jednoznačný závěr, jak dané ustanovení vykládat. Nicméně vzhledem ke znění a smyslu daného ustanovení dost pochybuji o tom, že by soud vámi navržený výklad přijal.
  Sice by se mi Vaše intepretace líbila, ale na kole budu raději dále před přechodem sesedat a nebo jej projíždět s vědomím, že se nechovám podle zákona.

  • Michal Šindelář napsal:

   Dobrý den,
   asi bych se ohledně definice povinnosti a zákonného jednání jen znovu odkázal na Ústavní pořádek ČR, viz citace příslušných ustanovení v článku.
   Dovolte mi se tedy zeptat, že pokud opravdu odvozujete z definice přechodu pro chodce povinnost sesednout, zda pak následně platí i stejně odvozené další povinnosti (viz článek):

   • řidiči motorových vozidel nesmí pojíždět přechod pro chodce, z auta by museli vysednout a přes přechod jej tlačit;
   • na přejezdu pro cyklisty by museli pěší shánět kolo, na které by měli povinnost nasednout, aby mohli přejet pozemní komunikaci na druhou stranu.

   ?
   Zdravím,

  • Michaela L. napsal:

   Upřímně Michale, tvé příklady povinnotí výkldem ad absurdum mi vůbec rovnocenné s povinností sesednout z kola nepřipadají.
   Po 6 letech studia práv se přikláním k výkladu Radka.
   Pokud se ale necháš za jízdu přes přechod pokutovat a potáhneš to na ÚS, budu se těšit na výsledek 🙂

   • Michal Šindelář napsal:

    V čem ti to nepřijde rovnocenné, například s tím přejezdem pro cyklisty? Definice je v zákoně skoro stejná.
    Jinak vážně netuším, za co by mi policista dal pokutu. Pověz mi, jaký paragraf by na bloček napsal?

    • Aleš D. napsal:

     Co se týče toho bloku, §4 písm. c) 361/2000 Sb. – nerespektování dopravního značení V7, pokuta dle §125c odst. 1 písm. k) 361/2000 Sb.
     Takto vám to stačí?

 • Brněnský krokodýl napsal:

  Povedl se vám opravdu pěkný článek. Už jsem několikrát psal podobné shrnutí ve formě dotazu právníkům a bezpečnostním expertům, kteří zastávali tradiční výklad. Zajímavé bylo, že nikdo z nich se logikou zákona vůbec nezabýval (pokud vůbec odpověděli) a dál trvali na svém bez jediného opěrného budu v zákoně.
  Mám pro ně pochopení, protože velká část příležitostných cyklistů nevnímá značnou část rizik vyplývajících z městského provozu a proto je pro ně bezpečnější před přechodem sesednout.

 • cyklokoalicia napsal:

  este by bolo dobre pridat priklad ako byh to vyzeralo keby aj vodici aut prechadzali cez prechod ako cyklisti https://www.facebook.com/pbskostitras/videos/1595157867392629/

 • Martin Malina napsal:

  Děkuji za zajímavý článek. To je opravdu poprvé, co něco takového slyším, a docela by mě zajímalo, co by na takovou interprataci zákona řeklo Ministerstvo dopravy.
  Ačkoli jsem cyklista a je v mém zájmu mít možnost přejíždět silnici po přechodu pro chodce, moc se mi to nezdá. Říct, že cyklista jedoucí po přechodu je ve stejné situaci jako kterýkoli jiný řidič projíždějící napříč přechodem, mi přijde trochu přitažené za vlasy.
  https://www.cspsd.cz/537-chodci-cykliste-prechody-a-prejezdy :
  „Mezi povinnosti řidiče mimo jiné patří:
  § 5 odst. 1
  h) snížit rychlost jízdy nebo zastavit vozidlo před přechodem pro chodce [..]“
  Z výše citovaného textu podle mého názoru plyne, že u řidiče se předpokládá, že pojede přes přechod napříč, ne ve směru chodců přecházející z jedné strany vozovky na druhou.
  K citátům v úvodu bych doplnil jeden z vašeho serveru:
  „přechod pro chodce a s ním zákonem ukotvená povinnost kolo zastavit a pokračovat pěšky. „Nu což, zákon je zákon, slezu z kola, však mě neubude.“ praví sobě vzorný cyklista a učiní, jak řekl.“
  http://brnonakole.cz/vzorny-cyklista-si-slezani-z-kola-v-brne-procvici-opravdu-poradne/

  • Michal Šindelář napsal:

   Dobrý den,
   možná to přitažené za vlasy z některého pohledu je, ale takový je prostě zákon, který tuto situaci (člověk na kole přijíždí k přechodu ve směru chodců) řeší pouze jako vjezd na pozemní komunikaci z místa mimo pozemní komunikaci. Ale to bych mohl začít opakovat informace ze samotného článku.
   Vámi citovaný paragraf se vskutku vztahuje k příblížení se přechodu vozidlem po pozemní komunikaci. Zákon ale explicitně nezakazuje se k přechodu přiblížit v jiném směru (např. z výjezdu z domu, výjezdu z garáže, výjezdu z pěší zóny, anebo výjezdu ze stezky pro cyklisty).
   Na neexistenci takové povinnosti se lze podívat i prakticky. Pokud by vás za jízdu po přechodě měl policista potrestat, jaký paragraf by do pokutového bločku napsal? No žádný, protože žádný takový neexistuje přece.
   Díky za doplnění citace. Vidíte, jak hluboko je přesvědčení o existenci povinnosti zakotvné v zákoně zakořeněno 🙂
   Zdravím,

  • Marek Lahoda napsal:

   Ano, když má člověk na každodenní cestě do práce jeden přechod, tak ho opravdu neubude slézt z kola a přejít ho pěšky. Ale když jezdí denně po Chodské-Botanické, tak zhruba tak na 5. přechodu z těch asi 15 už se na to může opravdu …….. A taky že tam na to každý …….. Po silnici dle výkladu zákona PČR taky nesmíte jet, protože máte dle jejich výkladu povinnost užít tu příšernou Stezku pro chodce a cyklisty, přestože v zákoně to takto vysloveně uvedeno není. Jediné štěstí je, že to tam policie neřeší, jinak by se ta ulice stala prakticky neprůjezdnou.
   Ono v našem zájmu není, abychom měli možnost přejíždět silnici po přechodu pro chodce. V našem zájmu je, aby Brno vytvářelo kvalitní a bezpečnou infrastrukturu pro své občany, aby se mohli efektivně, rychle a pohodlně dopravovat po svém městě. Tzn. např. aby cyklostezky nekončily v lepším případě přechodem, v tom horším pak pomyslnou značkou „Cyklisto, teleportuj se“.

 • drtic113 napsal:

  Super článek. To muselo stát spoustu času to všechno nastudovat.
  Už se těším na další díl.

Napište komentář