Co jsou Bezpečné cesty do školy

Na českých silnicích zemře každoročně kolem třiceti dětí a tisíce jich utrpí zranění. Dopravní nehody jsou nejčastější příčinou usmrcení dětí v důsledku úrazu. Bezpečnost silniční dopravy a především jejích zranitelných účastníků – dětí u nás značně zaostává za většinou vyspělých evropských států. Praha navíc patří v České republice k městům s nejhorším životním prostředím (po Ostravě je druhým nejprašnějším městem v republice, 2/3 obyvatel žije v místech s nadlimitním hlukem). Z velké části se na tomto stavu podílí obrovský nárůst individuální automobilové dopravy. Děti jsou tímto nepříznivým stavem ohrožené samozřejmě nejvíce. To vše jsou důvody, které nás přivedly k projektu Bezpečné cesty do školy.

Cíl projektu

Cílem tohoto projektu je zvýšit bezpečnost dětí při každodenních cestách do školy, podpořit, aby se dopravovaly do školy pěšky, na kole nebo veřejnou dopravou, zlepšit jejich povědomí o pravidlech dopravního chování a informovanost o mobilitě (důraz na trvalou udržitelnost). Projekt byl inspirován příklady z Velké Británie a čerpá ze zkušeností, které jsme získali na zhruba dvaceti pražských školách.

Průběh projektu

Prvním krokem je uspořádání semináře pro rodiče, děti, pedagogy, zástupce veřejné správy (představitelé samosprávy a odboru dopravy dotčené městské části a MHMP) a policie, na kterém účastníci získají základní informace o projektu, jeho průběhu, očekávaných efektech, včetně vysvětlení principů zklidňování dopravy. Každý žák školy obdrží mapku jejího okolí, kam s pomocí rodičů zakreslí cesty, kudy chudí do školy a vyznačí místa, kde se necítí bezpečně. Současně vyplní dotazník, kde vysvětlí, proč jsou místa nebezpečná, a mohou případně navrhnout, jak situaci zlepšit. Děti pak zpracují mapky do třídních map a poté vytvoří jednu školní mapu, která obsahuje souhrn tras do školy a seznam nebezpečných míst, včetně jejich popisu. Tyto výstupy slouží jako podklad pro projektanta, který zpracuje dopravní studii navrhující řešení nebezpečných nebo bariérových úseků. Studie je posléze předána Magistrátu hl. m. Prahy a městské části jako podklad pro úpravy dopravního prostoru. Při prosazování těchto návrhů naše sdružení pracují v součinnosti se školou, s městskou částí, Policií ČR a odborem dopravy pražského magistrátu. Spolupráce dětí, učitelů a rodičů na jedné straně s úřady na straně druhé přináší i významný osvětový dopad. Spoluúčast dětí na projektu představuje účinnou dopravní výchovu a zvyšuje jejich pocit odpovědnosti za věci veřejné. Výsledky mapování lze rovněž využít při zpracování školního plánu mobility – dlouhodobé strategie školy zaměřené na bezpečné a bezbariérové cesty do školy a podporu ekologicky šetrného dopravování do školy.
Více o projektu najdete na stránkách sdružení Pražské matky.

Napište komentář