Skip to main content

Brno na kole podalo letos v únoru námitku zástupce veřejnosti proti tzv. Aktualizaci Územního plánu města Brna. Kritizovalo v ní složitou, nepřehlednou a veřejnosti prakticky utajenou snahu prodlužovat existenci zkostnatělého územního plánu, který nereflektuje současné potřeby města. Námitka cílila zejména na nulovou reakci „Aktualizace“ na požadavky trvale udržitelného rozvoje – zakotvení zásad šetrné dopravy, nástrojů na ochranu veřejných prostranství, tvrdého boje proti suburbanizaci a výstavbě dalších hypermarketů, tlačících na mobilitu. Namísto toho, aby vedení města na základě této (a mnohých dalších) námitek obrátilo kurz a přepracovalo Aktualizaci (nebo ji úplně zastavilo) s cílem zvrátit sebedestruktivní procesy města, kompletně naši námitku zamítlo. Co je možná nejhorší, odůvodnění zamítnutí jsou jen nesouvislými citacemi téměř bez jakékoli vazby na věcný obsah námitky. Další osud Aktualizace, která mj. ukrývá množství pokusů o legalizaci protizákonných praktik jak na úrovni stavební, tak plánovací, je nyní bohužel v rukou zastupitelů města, kde jak známo má vládnoucí koalice většinu. Veřejnost má nyní možnost zúčastnit se v úterý 17. 6. 2014 zasedání a pokusit se před hlasováním ovlivnit zastupitele, nebo se posléze – v případě schválení Aktualizace – obrátit na soud.

Bod Nesouhlas s aktualizací ÚP (zamítnuto)

Odůvodnění poukazuje na zastaralost platného ÚP (kterou námitka nerozporuje) a na dlouhou přípravu nového ÚP, během níž nelze rezignovat na zajištění funkčního ÚP. Podatel však poukazuje na nehospodárnost pořizování dvou ÚPD současně, na níž pořizovatel nereaguje, stejně jako na námitku nesmyslnosti prodlužování myšlenkově zastaralého ÚP (navíc stále ve stejně zastaralém duchu). Zcela absurdní se jeví konstatování, že není zřejmé, proč podatel považuje Aktualizaci za nesrozumitelnou a nesourodou. Poukazuje na splnění všech legislativou daných předpisů, avšak ignoruje fakt reálné nevstřebatelnosti tak rozsáhlého dokumentu veřejností v daném časovém horizontu. Uváděné projednání dílčích změn s veřejností možná proběhlo, avšak mnohé komplexní změny naopak fakticky projednány ani prezentovány nebyly. Samostatnou kapitolou je prezentace či oznámení tak rozsáhlé změny, jakou Aktualizace představuje, na webu města nebo v jiných informačních prostředcích (prakticky nulové), za vše mluví prázdná webová stránka s aktualitami na konci minulého týdne. V tomto světle se jeví namítaný rozpor s PÚR naprosto jednoznačný, avšak pořizovatel konstatuje nekonkrétnost námitky. „Kontextové chápání PÚR“ (která se dle pořizovatele neuplatňuje vždy!) a nekonkrétnost dopadu na udržitelný rozvoj je nejen vzhledem k obsahu dalších bodů námitky snad již z kategorie absurdního dramatu.
Bod Nesouhlas s účelovými změnami IPP (zamítnuto)
Pořizovatel dezinterpretuje podstatu soudu a v odůvodnění se snaží vzbudit dojem, že výrok Nejvyššího správního soudu ze 17. 9. 2013 lze považovat za změnu ÚPD, když tvrdí, že dotud byl IPP směrnou částí ÚP a teprve po tomto výroku se změnil ze směrné na závaznou. To je však nesmysl – IPP byl vždy závaznou součástí, měněnou v rozporu se zákonem, na což byl OÚPR již dříve opakovaně upozorňován a což soud pouze potvrdil. Pořizovatel v odůvodnění nijak nereaguje na tento namítaný fakt. Následuje obšírný obecný irelevantní text bez jakékoli reakce na konkrétní příklad nahodilého navyšování s důsledkem tvorby nežádoucích dominant v rozporu se základními urbanistickými principy. Chybí rovněž reakce na konkrétní namítaný rozpor se Zadáním změny.

 Bod Nahrazení IPP jednoznačnými regulativy (zamítnuto)

Odůvodnění vůbec nereaguje na namítané konkrétní nedostatky a hrozby neschopnosti IPP zajistit urbanistické kvality ani na jeho nejednoznačnou definici, a tudíž problematickou interpretaci. Potřeba nikoli matematických, ale urbanistických regulativů uváděná v závěru odůvodnění, mluví spíše proti IPP, a tedy ve prospěch námitky.

 Bod Ochrana a rehabilitace veřejných prostranství (zamítnuto)

Odůvodnění vysvětluje postup agregace veřejných prostranství do okolních větších ploch a vůbec nereaguje na podstatu námitky – nebezpečí zabrání těchto ploch ve prospěch individuální motorové dopravy a absence jejich ochrany ve prospěch pobytových aktivit v Aktualizaci. Nereaguje ani na namítaný rozpor s konkrétními body Zadání.

 Bod Požadavek na zpracování regulačních plánů a územních studií (zamítnuto)

Odůvodnění vůbec nereaguje na namítané konkrétní negativní příklady ani na rozpor s PÚR v povinnosti vytvářet předpoklady pro polyfunkční využití rozvojových ploch a pouze konstatuje množství navržených území k prověření podrobnější ÚP. Pořizovatel se v jiných zamítaných bodech odkazuje na regulační plány a územní studie jako ochranu urbanistických kvalit v menším měřítku, která nepřísluší územnímu plánu, avšak praxe jasně ukazuje, že neexistuje vůle tyto dokumenty pořizovat, takže ve výsledku tato ochrana neexistuje.

 Bod Nesouhlas se suburbanizací (částečně zamítnuto)

Odůvodnění vůbec nereaguje na podstatu námitky, která poukazuje především na celkovou benevolenci Aktualizace k suburbanizaci, jež je v rozporu se Zadáním i s PÚR (na jejichž konkrétní uvedené body rovněž nereaguje) a pouze uvádí akceptaci námitky u jediné konkrétní lokality, jež byla z procesu suburbanizace vyňata.

 Bod Humanizace náměstí a městských tříd (zamítnuto)

Odůvodnění konstatuje nekonkrétnost námitky, která však jmenuje několik konkrétních příkladů, a upozorňuje na nutný soulad se zadáním. Námitka přitom obsahuje také konkrétní rozpory se Zadáním a PÚR (na něž odůvodnění nereaguje). Co si pořizovatel představuje pod konkrétními pokyny či podněty? ÚPD vytváří zpracovatel, nikoli občané.

 Bod Nesouhlas se zkapacitňováním komunikací pro IAD uvnitř VMO (zamítnuto)

Odůvodnění nereaguje na podstatu námitky, která nerozporuje parametry jednotlivých komunikací, ale v ÚP zakotvené návrhy kapacitních dopravních staveb indukujících dopravu uvnitř VMO, jež jsou v rozporu s uvedenými konkrétními body Zadání a PÚR (na tyto rozpory odůvodnění nijak nereaguje).

 Bod Koncepce parkování v centru (zamítnuto)

Odůvodnění nepravdivě tvrdí, že koncepce statické dopravy není předmětem ÚPmB, a konstatuje, že nebyla předmětem projednání Aktualizace, i když tento (v námitce zmíněný) bod je přímo jedním z bodů Zadání. Tato absence zde není nijak zdůvodněna.

 Bod Zachování nádraží v centru (zamítnuto)

Odůvodnění vůbec nereaguje na obsah námitky ani na konkrétní uvedené rozpory se Zadáním a PÚR, pouze konstatuje známé – dlouhodobou stabilizaci předmětných ploch v zastaralém ÚP.

 Bod Železniční vlečky (zamítnuto)

Odůvodnění nepravdivě tvrdí, že předmětem zadání nebyl požadavek na změnu koncepce dopravní obsluhy, ačkoli námitka uvádí konkrétní bod Zadání i rozpory s PÚR (které odůvodnění neuvádí ani na ně nereaguje).

 Bod Nové železniční zastávky (zamítnuto)

Odůvodnění jako mnohá jiná zcela přehlíží uváděné body Zadání a PÚR týkající se důrazu na podporu šetrné dopravy a argumentuje pouze namítaným jednostranným hlediskem odsunuté přestavby ŽUB („definice kruhem“?).

 Bod Nesouhlas s neekonomickými stavbami podzemních tramvajových tratí (zamítnuto)

Odůvodnění opět nepravdivě konstatuje bezpředmětnost změny dopravní koncepce a přítomnost vytváření předpokladů pro šetrné formy dopravy v ÚPmB. Objem investice tramvajového diametru dosahuje zcela nereálných parametrů srovnatelných s celou tramvajovou sítí na území města Brna. V době, kdy město dlouhodobě nezvládá udržovat, natož rozšiřovat tramvajovou síť, a zvyšovat tak konkurenceschopnost MHD vůči IAD (podmíněno Zadáním i PÚR), jeví se tramvajový diametr v ÚPD zbytečnou zátěží. Zamítnutí vůbec nereaguje na odůvodnění námitky.

 Bod Podpora šetrných forem dopravy (zamítnuto)

Odůvodnění opět nepravdivě konstatuje předpoklad pro šetrnou dopravu v ÚPmB. Zmiňovaná opatření jsou přitom naprosto nedostatečná a v praxi dlouhodobě neúčinná. Odůvodnění odkazuje na nezávazné a dlouhodobě nenaplňované formálně schválené dokumenty (na jejichž neúčinnost námitka upozorňuje – opět „bludný kruh“). Opětovný odkaz na možnost samostatných změn či gesci Odboru dopravy je v rámci rozsáhlosti Aktualizace a jejího dopadu alibismem. Odůvodnění vůbec nereaguje na konkrétní fakta obsažená v námitce.

 Bod Omezení výstavby hypermarketů (zamítnuto)

Odůvodnění obsahuje nepravdivá tvrzení, např. že požadavek regulace obchodních řetězců nebyl předmětem zadání – to (stejně jako nadřazená PÚR) obsahuje desítky požadavků na zajištění trvale udržitelného rozvoje, s nímž je podpora dalších gigantických obchodních ploch zcela neslučitelná. Nebo že bez dalších nákupních center není možné zajistit fungování města – tato tvrzení pouze dokazují nekompetentnost jejich autorů. Fungování města ohrožují právě tyto řetězce nezajišťující je proti ekonomickým výkyvům, jak se píše v námitce (zůstávající v tomto zcela bez reakce). Poukazování na význam města Brna v sídelní struktuře jako důvod proti omezení velikosti obchodních ploch je zcela absurdní – krajský význam jistě není důvodem pro další neřízený rozvoj nákupních center a progresivní úpadek maloobchodu. Význam města by se měl naopak odrazit v příkladné podpoře udržitelného rozvoje.

 Bod Nesouhlas s výstavbou komerční občanské vybavenosti v plochách zeleně (zamítnuto)

Odůvodnění pouze konstatuje známé (podmínky podmínečné přípustnosti) a údajnou jednoznačnost pojmu doplňkovosti, aniž by reagovalo na příklady z praxe svědčící o opaku, či jasně vysvětlilo, jak regulativ ochranu před nežádoucími stavbami zajistí (když se tak dosud mnohde nestalo).
 
Zdroj: http://www.brno.cz/fileadmin/user_upload/sprava_mesta/magistrat_mesta_brna/OUPR/Aktualizace_UPmB/NAVRH_na_vydani_zmeny/Priloha_kapitoly_15/priloha_kap_15_svazek_9_2014.pdf
http://servis.zeleni.cz/dokumenty/4_Navrh_OOP_vcetne_oduvodneni_a_Rozhodnuti_o_namitkach/2_ODUVODNENI/1_TEXTOVA_CAST_vcetne_priloh/PRILOHY_KAPITOLY_15/N_1051_1150_svazek_9.pdf

Napište komentář