Skip to main content

Loni po podzimních volbách se na brněnském magistrátu obměnilo politické vedení. Apatického náměstka Ladislava Macka (ČSSD), pod kterého spadal klíčový odbor dopravy a investic nahradil v listopadu 2010 Robert Kotzian (ODS). Do této změny jsme intuitivně vkládali naděje. Od té doby ale uběhlo již několik měsíců a v médiích se objevili nejasné zprávy, že pro cyklodopravu se po volbách nic velkého nemění. Proto jsme náměstkovi primátora Robertovi Kotzianovi poslali dopis, ve kterém jsme chtěli vědět, jak se město půl roku po volbách věnuje podpoře cyklodopravy, který si město schválilo v podobě Cyklogenerelu. Položili jsme otázky odpovídající klíčovým tématům generelu pro pohyb na kole, jaká byla odpověď?

1) Vjezd do pěší zóny?

Před volbami pan Kotzian na veřejné debatě slíbil, že se zasadí za otevření pěší zóny pro kola. Ptali jsme se, kdy tedy bude vjezd do pěší zóny?

Robert Kotzian odpověděl, že pro danou věc zatím získal nesouhlas Policie ČR z důvodu obav o bezpečnost provozu. Proto podle něho nelze slib splnit. Nenavrhl jiné plnění slibu (např. umožnění jiného bezpečného objetí pěší zóny) nebo nenechal zpracovat kvalitnější a pro Policii akceptovatelný návrh. Nebo že by pěší zóny s cyklisty v Praze, Olomouci, Hradci Královém, Prostějově, Chebu, Českých Budějovicích povolila jiná Policie ČR?

2) Jaké jednosměrky město letos zprůjezdní?

Odpověd p. Kotziana byla krátká, zatím se žádné neplánují. Příslib do budoucna žádný nedal. To je bohužel zcela v rozporu se závěry Generelu cyklodopravy.

3) Město staví další část ulice Purkyňovy, jak to bude s cyklostezkou?

Město má na letošní rok největší investici do silnic v Medlánkách, za 100 milionů postaví ulice pro nové areály vysokých škol. Pro nás je stavba zajímavá tím, že leží na trase 15 let plánované cyklotrasy. Bylo logické očekávat, že zde dojde k výstavbě i stezky navazující na tu, co byla vystavěna v ulici Purkyňova roce 2006. Jak to tedy bude s cyklostezkou?
P. Kotzian popírá, že by stavba byla placena z městských peněz (což není pravda). I tak by ale zcela pominul právo města stanovovat podmínky pro výstavbu investorů a naplňovatrtak obsah územního plánu.

4) Zohledníte cyklisty v letos zřízených jednosměrkách?

Město nechalo letos vytisknout mapu doporučených tras. Již na jaře letošního roku na dvou takových trasách byla ale zřízena jednosměrka a to v ulicích O. Ševčíka a Mánesova.
P. Kotzian nám sdělil, že jednosměrky jsou zřízeny za účelem parkování a zohlednění cyklistů se neplánuje, i kdyby to byla otázka dvou značek.

5) Kdy bude hotov rok projektovaný přejezd Hladíkova?

P. Kotzian napsal, že to není vůbec jasné. Prý dle názoru správce silnice by bylo nejbezpečnější, kdyby tam vůbec žádný přejezd nebyl. Současná situace na ul. Hladíkova je alarmující z hlediska bezpečnosti (přebíhání čtyřproudé silnice) a absurdní zároveň (jedná se o evropsky významnou trasu, ke které se město dlouhodobě hlásí). Úvahy o vyloučení cyklistů ze systému městské dopravy za přihlížení města je i v ČR bez příkladné.

6) Jak se daří realizovat schválený Generel cyklodopravy?

Město dlouhodobě připravuje asi 100 staveb. Zajímalo nás v kolika již cyklisté našli své místo.
P. Kotzian napsal, že o to se úspěšně snaží Odbor územního plánování. Jenže jemu podřízený Odbor dopravy v tom hraje významnou roli, což je zjevné již ze statutu odborů města Brna, neboť podle něj musí oba odbory spolu úzce spolupracovat. To, že jim to moc nejde, jde vyčíst z výše uvedených odpovědí.

7) Kolik peněz letos vydá město ze svého rozpočtu na cyklodopravu uvnitř města?

Chtěli jsme znát dosud neznámé číslo, kolik stojí cyklodoprava. Do tohoto čísla totiž nejsou zahrnuty stavby realizované na okrajích města pro turistiku, nebo zdvojování stezek, protože jejich stav je oproti průjezdnosti středu města dostačující.
P. Kotzian napsal, že Odbor dopravy letos vyčlení na cyklo-dopravu 3-4 miliony Kč. Tyto peníze jsou pro zlepšení situace 10.000 lidí pohybujících se ve městě na kole zcela nedostačující. Kdyby byla obdobně dotována doprava MHD, jezdila by při stejném jízdném třetina všech dnešních spojů. Pro další srovnání je pro letošek na bruslaře a cykloturistiku pamatováno asi 20 miliony Kč.
Na závěr posíláme panu řiditeli video:

[youtube 8qacVvm-8ao]

Plné znění otázek a odpovědí

Brno na kole (BNK): Loni na podzim jste na veřejné předvolební debatě v Semilassu slíbil, že se zasadíte o vjezd cyklistů do pěší zóny. Co jste pro tuto věc už udělal a kdy můžeme očekávat změnu?
Robert Kotzian (RK): nepochybuji, že jsem přislíbil se zabývat možnostmi vjezdu cyklistů do pěší zóny. Určitě jsem však neslíbil prosazovat takové opatření bez vazby na platnou legislativu a stanoviska odborníků a dotčených orgánů státní správy. Užívání pěší zóny, resp. její rozsah je určen v souladu
regulačním plánem Městské památkové zóny. S rozšířením daných podmínek vyjádřil s odkazem na bezpečnost silničního provozu nesouhlas Dopravní inspektorát Policie ČR.
BNK: Důležitým prvkem a zároveň levným opatřením pro lidi na kole je dle generelu otevírání jednosměrek cyklistům, kolik z nich bude letos otevřeno?
RK: Na tuto otázku není možné v současné době odpovědět. Vjezdy cyklistů do jednosměrných ulic budou posuzovány individuálně, vždy s ohledem na Generel cyklistické dopravy, šířkové parametry komunikací, bezpečnost silničního provozu a na vyjádření DI Policie ČR a jednotlivých městských částí.
BNK: Jaká opatření pro cyklodopravu můžeme očekávat ve stamilionovém projektu dopravní infrastruktury pro CTP, CEITEC a AdMaS na ul. Purkyňova, který bude jednou z největších letošních investic města (projekt je realizován na trase cyklostezky Studentská)?
RK: Tyto investice jsou investicemi jiných subjektů, než je město Brno. Proto si Vám dovoluji doporučit směřovat tento svůj dotaz na investory uvedených projektů.
BNK: Od nového roku vznikly nové jednosměrky na ulicích Mánesova a Otakara Ševčíka, které vytvořily novou bariéru cyklistům. Budou v nich cyklisté dodatečně zohledněni?
RK: V uvedených ulicích byl zřízen jednosměrný provoz na základě většinových požadavků, prezentovaných městskou částí, vč. požadavku na zvýšení parkovacích kapacit v oblasti.
BNK: Město Brno před více než rokem objednalo projekt přejezdu/přechodu přes ulici Hladíkova, která rozděluje cyklostezku podél Svitavy. Kdy bude tento kriticky důležitý projekt realizován?
RK: Ulice Hladíkova je silnicí I.třídy a příslušným silničním správním úřadem je Krajský úřad Jihomoravského kraje. Dle našich informací probíhají pod vedením tohoto úřadu jednání s cílem vyřešit toto problematické křížení. Brněnské komunikace a.s. vypracovaly projektovou dokumentaci pro zřízení přechodu pro chodce vybaveného světelným signalizačním zařízením. S tímto řešením však vydalo nesouhlas Ředitelství silnic a dálnic ČR, jako majetkový správce dotčené silnice I/42 a stejně nesouhlasně se vyjádřil i Dopravní inspektorát Policie ČR. Vždy s odkazem na skutečnost, že ulice Hladíkova představuje jednu z nejdůležitějších a také dopravně nejzatíženějších částí VMO a navržené technické řešení by představovalo vysokou míru rizika zhoršení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu na VMO. Na jednání byl též prezentován návrh, jehož podstatou je převedení předmětné cyklostezky závlekem přes silniční křižovatku Hladíkova – Tržní – Charbulova nebo s ohledem na její mezinárodní význam přemostěním silnice I/42.
BNK: Jakým způsobem je zohledňován schválený Generel cyklodopravy města v připravovaných investicích do silniční infrastruktury, kterých je dle rozpočtu řádově 100. Na kolika stavbách byl již zohledněn?
RK: Ke všem investičním akcím se v souladu s platnou legislativou vyjadřuje Odbor územního plánování a rozvoje, který dohlíží na prosazování požadavků na cyklistickou dopravu.
BNK: Kolik peněz letos vydá MMB ze svého rozpočtu na různé druhy šetrné dopravy, to jest kolik na MHD a kolik na cyklodopravu? Kolik město vyčlenilo na cykloturistiku/cyklosport?
RK: Město cestou Odboru dopravy MMB plánuje v letošním roce investovat 3-4 mil. Kč na realizaci opatření pro cyklisty. Nyní Zastupitelstvo navíc projedná rozpočtová opatření, kterými se navýší prostředky na výstavbu cyklostezek. V případě Vašeho zájmu o detailní čísla, nechám zpracovat. Jinak si dovoluji poznamenat, že, pro případ Vašeho zájmu, je rozpočet města dostupný na stránkách města.

3 Comments

Napište komentář