Skip to main content

POLITIKA – PRAHA – SNÌMOVNA – SCHÙZE

Ve Strakovì akademii v Praze se 29. záøí 2010 konalo jednání vlády Èeské republiky. Na snímku ministr životného prostøedí Pavel Drobil. MIKULÁŠ KØEPELKA / MEDIAFAX