PrahouNaKole.cz: z diskuze

Když jsem byl mladý ještě krátce, většina majitelů dávala auto na zimu do stodoly. Voda z chladiče se vypustila (kdo měl vodní chlazení) a akumulátor (kdo měl elektrický startér) se přenesl do tepla. V zimě jezdilo jen pár bláznů. Automobilismus býval letní sport.

Komentář pod článkem “Kodaňská zima”: http://www.prahounakole.cz/2010/11/kodanska-zima/#comment-12129

Brněnský cyklo-koordinátor

Adolf Jebavý - beseda po jízdě novými cyklopruhy
Adolf Jebavý - beseda po jízdě novými cyklopruhy

Magistrát města Brna si skrze Odbor dopravy (OD) a Odbor územního plánování a rozvoje (OÚPR) na podzim 2010 objednal službu koordinátora pro cyklodopravu. Stal se jím na dobu určitou (zatím do konce roku 2011) zpracovatel současného Generelu cyklodopravy, samostatný projektant Adolf Jebavý.

Na úrovni města tak plní obdobnou funkci jako národní koordinátor pro cyklodopravu Jaroslav Martínek (CDV v.v.i.), nebo krajský koordinátor Jaroslav Keprt (odbor regonálního rozvoje JmK). Ale např. Praha má pro cyklodopravu jmenovanou celou komisi.

Jeho úkolem je účastnit se schůzek, kde město Brno vystupuje jako investor, správce nebo dotčený orgán a uplatňovat na nich závěry Generelu, který schválilo zastupitelstvo města Brna. Město si tak uvědomuje, že je třeba i problematiku cyklistů svěřit specialistovi, obdobně, jako jsou hájeny zájmy nevidomých nebo osob se sníženou pohyblivostí. V problematice cyklistů má město rezervy jak v oblasti odborné, tak i v efektivitě financování. Je tedy výhodou, když koordinátor má praktické zkušenosti cyklisty z města a zná výborně problematiku norem a koncepce rozvoje města. Koordinátor může při přípravě nových staveb a rekonstrukcí uplatnit významná opatření pro cyklisty při minimálním navýšení nákladů (oproti nákladným úpravám hotových staveb).

Nicméně jeho roli ani postavení nelze idealizovat. V každém procesu projednávání investic vystupuje koordinátor jako jeden z desítek lidí hájících svěřené zájmy. To, jak se mu to bude dařit, záleží na delegovaných pravomocech, prostoru pro vyjednávání, financích a politické podpoře. Koordinátorovi nebyly svěřeny úkoly, které by mohly plynut z potřeb veřejnosti: koordinátor není ombudsman (zastánce ublížených) ani filantrop (dobrodinec chudých).

Výsledkem jeho snah bude vždy kompromis složený z mnoha dopravních i nedopravních zájmů. Přesto ale věříme, že se nám dostane více ohledů při plánování nové podoby města. Lecos naznačují letošní úpravy Mendlova a Moravského náměstí. Jak by to vypadat nemělo lze demonstrovat na slepých a nákladných cyklostezkách v Univerzitním kampusu Bohunice z roku 2005.

brněnský cyklokoordinátor Adolf Jebavý
brněnský cyklokoordinátor Adolf Jebavý

Pokračovat ve čtení “Brněnský cyklo-koordinátor”

Nové propojení Hlinky a Mendlovo náměstí

Na konci října začali Brněnské komunikace na základě nového projektu vyznačovat nové cyklopruhy na ulici Hlinky mezi Křížkovského a Pivovarskou. Na podzimní cyklojízdě si bylo možno všimnout, že na této ulici se opravuje asfaltový povrch a s ním i bude nutné obnovit značení na vozovce. V rámci této obnovy zde byly provedeny procyklistické úpravy. Jedná se především legalizaci vjezdu směrem od Výstaviště na Mendlovo náměstí nejen pro MHD ale i pro cyklisty (dříve zákaz vjezdu mimo MHD a dopravní obsluhy). Ve směru do kopce byl zřízen vyhrazený jízdní pruh, který čitelněji vymezí prostor pro cyklisty.

Aby toto opatření nebylo jen změnou jedné ulice, která nikam nevede, byly úpravy dopravního značení rozšířeny na Mendlovo náměstí. Nyní je možno přijet oběma směry podél Starobrněnského kláštera až k Úvozu. Zde se předpokládá, že cyklisté využijí zeleného signálu přechodu pro chodce a zařadí se do běžného provozu, nejčastěji směrem na Pekařskou. Poslední úpravou je legalizace průjezdu skrze zastávky na Mendlově náměstí směrem na ulici Křížovou.

K dokončení úprav chybí bílé symboly kola na pruzích, několik značek a drobných stavebních úprav. Pokud počasí vydrží budou provedeny ještě na podzim.

Obraz725.jpgObraz726.jpgObraz735.jpgObraz736.jpgObraz739.jpgObraz740.jpgObraz741.jpgObraz742.jpgObraz743.jpg