Připomínky k územnímu plánu Brna

Brno připravuje nový územní plán a nyní je ta správná doba pro jeho připomínkování. Občanské sdružení Brnění sepsalo (PDF) připomínky také za cyklisty a podobně pan Vladimír Zavřel. My jsme se je rozhodli podpořit svým podpisem i mediálně. Myslíme si, že mají význam nejen pro plánování města jako místa pro náš život, ale také pro zviditelnění zájmů pěších a cyklistů před odpovědnými lidmi města.

Protože hromadné připomínky o nejméně 200 podpisech mají větší váhu, můžete je podpořit také vy svým podpisem na připomínkovací archy do 7. března 2011 a to na ekologické poradně Veronica, Panská 9, 602 00 Brno, otevírací hodiny pondělí – čtvrtek: 9 až 18 h, pátek: 9 až 14 hod. Zde také naleznete další připomínky k územnímu plánu.

Motivace pro vás

Pokud váháte, zda svůj podpis připojit, přečtěte si doporučení současného vedoucího Odboru dopravy Magistrátu města Brna:
„Dokud cyklisté nebudou vidět a hlavně slyšet, vždy se magistrát postaví za automobilisty protože automobilista křičí a cyklista mlčí, nikdo vám nebude dělat cyklopruhy kvůli pár lidem z o.s. Brno na kole, nikdo vám nebude otevírat pěší zónu pro cyklisty pro pár nespokojenců, kteří občas dojdou na magistrát.

Cyklisté nejsou vidět ani slyšet. Když se uzavře na nějakou chvíli jedna ulice pro automobily, to máte vidět ten šrumec, telefon se u nás netrhne a stovky automobilistů volají a nadávají… je zde jejich obrovská síla a magistrát naplňuje jejich požadavky… musíte být více vidět, slyšet a angažovat se.“

(citace Pavel Pichler: Cyklista ve středu města Brna, diplomová práce, str. 66, FSS MUNI, 28. 4. 2010)

Připomínky o.s. Brnění – kapitola cyklodoprava a pěší:

 1. Požadujeme možnost cyklodopravy ve všech ulic Městské památkové rezervace.
 2. Požadujeme doplnění cyklistických tras na území Starého Brna.
 3. Požadujeme doplnění cyklistické trasy do míst s dnešní velkou frekvencí cyklistů a zároveň rizikem střetu cyklistů s motorizovanou dopravou – ulice Cejl, Milady Horákové, Lidická, Koliště, Křenová, Úvoz, Údolní, Husova, Hybešova, Veveří a další. Ve všech těchto místech navrhnout oddělenou trasu či pruhy pro cyklisty.
 4. Požadujeme zajištění konektivity cyklistických tras, řešení jiných způsobů dopravy v centru města a jeho okolí podřídit potřebám cyklistické a pěší dopravy, přehodnocení sítě cyklodopravy tak, aby jeho hlavní síť netvořily nábřeží řek, ale naopak radiály, které jsou v konceptu UP Brno uvedené jenom jako doplňkové.
 5. Požadujeme umístění cyklistického a pěšího propojení podél Svitavského náhonu (Staré Ponávky) – viz studie zpracovaná atelierem 1. černopolní, s.r.o.
 6. Požadujeme umístění cyklistického (a pěšího) propojení skrze rozsáhlé bloky zahrádkářských kolonií – nad poliklinikou Židenice, nad klášterem na Starém Brně (mezi pivovarem a Helgolandem, z Tomešovi ulice na ulici Vinařská), Jurankou a v dalších lokalitách.
 7. Požadujeme pro hlavní silniční komunikace uprostřed VMO zavedení pravidla mít značené cyklistické pruhy.
 8. Požadujeme zavedení obousměrného provozu pro cyklisty v jednosměrkách.
 9. Požadujeme zavedení ploch pro parkování kol na cca 25 m2 a jejich umístění u univerzit, nádraží, přestupních uzlů MHD.
 10. Požadujeme zrušit návrh cyklistické trasy mezi ul. Mendlovo náměstí, Úvoz a Pellicova (velký výškový rozdíl) a vyřešit vedení této trasy jiným způsobem (například po Pekařské), doporučujeme naopak mimoúrovňové překřížení Úvozu pro pěší a cyklisty (Žlutý kopec – Pellicova), jak je dlouhodobě navrhováno.
 11. Požadujeme zavedení prvku „pěší zóny – návrhové“ do legendy Návrhu a tyto zóny uplatnit na ulici Pekařská, Jaselská, Bratislavská od Cejlu na Příkop, dále na celém Mendlově náměstí.
 12. Požadujeme doplnění hlavních pěších tras tak, aby propojovaly lokální subcentra – dle výkresu Krajinné a urbánní osnovy (viz interaktivní mapu Konceptu, výkres S1)

Cyklo-připomínky Vladimíra Zavřela:

 1. Požadujeme, aby se v rámci ÚP (v souladu se Zadáním ÚP), zajistilo vzájemné propojení všech vzájemně sousedících městských částí bezkolizními pěšími a cyklistickými trasami. Tam, kde to situace umožňuje – zejména na dosud nezastavěných plochách, samostatnými komunikacemi.
 2. Požadujeme, aby UP vyřešil (v souladu se Zadáním ÚP) napojení všech městských částí na systém hlavních a páteřních cyklistických koridorů a to nejpřímější možnou trasou s nejmenším možným převýšením a zejména u nově vznikajících rozvojových ploch zajistil jejich prostupnost samostatnou cyklostezku.
 3. Požadujeme, aby nově navrhované sběrné komunikace v plochách navržených k zastavění byly vždy doplněny souběžnou samostatnou cyklostezkou, pokud nebude v území vedena cyklostezka v jiné, pro cyklodopravu prokazatelně účelnější trase.
 4. Požadujeme, aby v rámci návrhu ÚP byly upraveny některé úseky navrhovaných hlavních a páteřních cyklistických koridorů a převedeny do tras přímějších a s nejmenším možným převýšením. Viz Příloha.
 5. Požadujeme, aby u ploch navrhovaných konceptem ÚP k zastavění a přesahujících 3 ha byla řešena i prostupnost těchto ploch pro pěší a cyklistickou dopravu (formou cyklostezek nebo minimálně cyklopruhů) a jejich propojení se sítí páteřních a základních cyklostezek v maximální možné míře v rámci ÚP, nebo alespoň v zadání jednotlivých regulačních plánů a územních studií. (Důraz má být kladen na ochranu stávajících vstupů do krajiny na rozhraní sídla a volné krajiny, ochranu či obnovu tras k veřejně přístupným cílům a ochrana či tvorba vycházkových okruhů.).
 6. Požadujeme, aby ÚP chránil všechna stávající pěší propojení mezi zastavěným územím a volnou krajinou. Požadujeme, aby v rámci ÚP byly vyznačeny a chráněny všechny veřejně přístupné účelové cesty, stezky a pěšiny mimo zastavěné území (evidované v souladu s §63, odst.1 zák 114/92 Sb. – Pasport veřejně přístupných účelových cest stezek a pěšin města Brna mimo zastavěné území).
 7. Vzhledem k tomu, že realizace navrhovaných cyklistických tras a cyklostezek bude otázkou mnoha let, požadujeme, aby byly do doby jejich realizace chráněny všechny stávající cyklistické trasy a cyklostezky evidované v souladu s §63 Přístup do krajiny, odst.1, zák 114/92 Sb.
 8. Žádáme, aby ÚP vymezil dostatečně velké plochy pro neorganizovaný sport a krátkodobou rekreaci pro všechny obytné zóny – zejména nově vznikající – podle možnosti buď vymezením funkčních ploch v rámci ÚP, nebo alespoň v zadání jednotlivých regulačních plánů a územních studií.

Nová mapa doporučených tras

Pro roce příprav a práce jsme dokončili mapu doporučených tras. Mapa je přístupná na našem webu.

Cílem mapy je zobrazit průjezdnost městem na kole se zdůrazněnými trasami vhodnějšími pro cyklisty. Cílová skupina jsou ti co by chtěli začít jezdit, ale neví kudy a těm ostatním jako inspirace.

Podobnou mapu nechalo vytisknout město Brno z dotací EU a bude distribuována spolu návodem na použití města zdarma zřejmě na jaře letošního roku. Budeme o tom informovat.

Jaká je mapa:

 • pro cyklisty (a příbuzné stroje)
 • neoficiální (trasa nemá schválení města)
 • neznačená (žádné značení v terénu)
 • doporučená (ale na vlastní nebezpečí)
 • pro jízdu ve městě (převažuje dopravní význam nad rekreací a použitelnost komunikací po většinu roku)
 • na území města s vazbami na okrajové městské části
 • zdarma digitálně přístupná jak v produktech tak ve zdrojových datech
Samotnou mapu naleznete zde: Cyklomapy

Zásady pro trasování:

 • minimalizovat přestupky (jízda proti vedení jednosměrky, zákazem vjezdu, po chodníku)
 • dopravní optimalizace (rychlost, vzdálenost, převýšení, odkud-kam, návaznost)
 • maximalizovat BESIP (cyklisté, chodci, ostatní účastníci)
 • umění možného (kde to nejde, raději nic není)
 • kompromis (optimum neexistuje)

Výsledek:

 • dodržovány jednosměrky => jednosměrné trasy
 • zapojeny nevyužívané chodníky (jako jsou na trase č. 1 a 5005)
 • 95% zpevněné komunikace (po celý rok)
 • mimo hlavní silniční tahy
 • papírová mapa (pro město Brno)
 • webová mapa (na našem webu)

Postup při vytváření mapy

Průzkum: “Kudy jezdíš?
1. neveřejná demonstrace aplikace (duben 2010)
2. neveřejná testovací verze aplikace (duben 2010)
3. sběr dat (duben 2010)
4. publikace vyhodnocených dat (červen 2010)

Tvorba: “Mapa doporučených tras”
5. ukázková verze na části území (únor 2010)
6. obsahová náplň mapy (červenec 2010)
7. vypracování mapy (září 2010)
8. publikace pro web (prosinec 2010)
9. publikace pro tisk (leden 2011)
10. prezentace (únor 2011)

Naše úsilí v roce 2010

Další rok činnosti našeho sdružení je za námi. Co se nám v uplynulém roce povedlo? V loňském roce jsme uspořádali 2 velké a 1 malou cyklojízdu, 3 cyklodílny a 15 koordinačních schůzek členů (zpravidla veřejných).

Je toho málo nebo je to jen kapka do pouště? Určitě neváhejte nějakou kapku přidat sami nebo s námi.

Činnost v roce 2010:

Změny města (prosinec 2010)

Uplynul rok 2010 a jaké změny nastaly v našem městě pro jízdu na kole? Loni dokončená opatření pro cyklisty lze rozdělit na dvě skupiny:

 • 3,5 km pruhů, které se kreslily na široké silnice ve městě. Jejich zřízení stojí jen 2% toho co stezka a příprava trvá měsíc až rok. Největším přínosem jsou pruhy na Nových Sadech.
 • 2,5 km stezek, které se stavěly převážně na okraji města. Jsou budovány po kilometrových úsecích za desítky milionů a jejich příprava trvá 3-10 let. Poněkud rozpaky činí stavba Areál cyklistiky Hněvkovského, což je nákladný areál věnovaný různým sportům, s cyklodopravou související pramálo a je dopravně duplicitní.

K tomu je třeba přidat koncepci rozvoje cyklodopravy, která byla v roce 2010 schválená radou města Brna: Generel cyklistické dopravy

Zajímá vás co se plánuje na tento nebo příští rok?
Přečtěte si: Co buduje radnice

Novinky z roku 2010

Pruhy

cena celkem: jednotky milionů Kč, z toho většina rozpočtována z údržby

Stezky

 • Stavba Areál cyklistiky Hněvkovského – souběžná cyklostezka k existující stezce č. 1 KČT 0,9 km, ovál pro bruslaře, terénní překážky pro trial; 0,46 km, 14,6 mil. Kč (dotace EU)
 • Stavba cyklostezky Kaštanová-Most D2 s mostem přes Svitavu 1,00 km; 18,4 mil. Kč (dotace EU)
 • Stavba chodník a cyklostezka U viaduktu (Tuřany-Chrlice); 0,58 km, 14,5 mil. Kč

cena celkem: 47,5 mil. Kč z toho dotace EU 20,5 mil Kč (zdroj: rozpočet MMB 2010, ROP Jihovýchod)

Ostatní

 • 🙁 další jednosměrný úsek Hrnčířské u fakulty informatiky MUNI
 • 🙂 nahrazování značek B1 (z.v. ) za B11 (z.v. motorových vozidel)

Závěr

Rádi vítáme změnu v přístupu města: tedy více levných a rychlých opatření jako jsou cyklopruhy Nové  Sady-Lískovec. I tak je zatím podíl cyklostezek a pruhů využitelných pro dopravu do centra stále zoufale malý na úkor stezek na periferiích města sloužících především k rekreaci.

Myslíme si, že v i roce 2011 by město mělo pokračovat v započatém trendu budování tras na tepnách v centru a zamyslet se nad ulicemi jako jsou Bratislavská, Kounicova, Mlýnská. O tom co je nám zatím známo, že město opravdu připravuje si můžete přečíst:  Co buduje radnice.

Co si myslíte o změnách za poslední rok vy? Napište nám vaše postřehy do diskuze pod článkem.


Stav 38 km na začátku roku 2011

Nyní je současný stav asi 38 km komunikací uzpůsobených pro pohyb cyklistů. Z toho však 22 km se nachází na trasách č. 1, 4 a 5 KČT, které nevedou do centra města. Na trasách pro každodenní jízdu po městě je to jen 16 km, což je i letmým pohledem do Generelu cyklodopravy zoufale málo.

Cyklostezky

 • celkem asi 32 km cyklostezek. Na značených trasách KČT číslo 1, 4 a 5 jsou do čísla zahrnuty i další bezmotorové komunikace zpevněné i nezpevněné

Cyklopruhy a smíšené pruhy (4,5 km)

 • Antonína Procházky 0,8 km
 • Petra Křivky  1,4 km
 • Nové sady 0.7 km
 • Kamenice (piktokoridor) 0.9 km
 • Okružní (piktokoridor) 0.7 km

Jednosměrky (1,2 km)

 • Svatopluka Čecha (pruh) 0,67 km
 • Lazaretní (stezka) 0,15 km
 • Mendlovo nám. (pruh) 0,21 km
 • Moravské nám. (pruh) 0,09 km